Aktuální informace k novému systému třídění odpadu

Jak již bylo zmíněno v předchozích článcích, Město Pohořelice přechází na nový systém třídění odpadu. Každá domácnost, která projeví zájem, obdrží sběrné nádoby na plast, papír a bioodpad a třídit odpad se bude přímo v domácnostech. Podrobně byl nový systém třídění odpadu popsán v článku „Nejčastější dotazy“.

Kdy bude svoz tříděného odpadu zahájen

Podle původních předpokladů měl být celý systém spuštěn od 1. 1. 2017. Z důvodu probíhajícího zadávacího řízení na výběr svozové firmy, která bude tuto činnost realizovat, se termín zahájení posunul na 1. 3. 2017. Zadávací lhůta u nadlimitní veřejné zakázky činí 52 dnů, resp. 57 dnů z důvodu přechodu na nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Výběr svozové firmy bude probíhat formou e-aukce. Pokud nenastanou žádné komplikace, smlouva s vítězným uchazečem bude podepsána v druhé polovině měsíce prosince a současně bude stanoven konkrétní harmonogram dalšího postupu.

Co nás čeká

Během měsíců ledna a února 2017 se uskuteční dvě jednání s občany města za účelem zodpovězení jejich dotazů týkajících se svozu a třídění odpadu. Dále budou očipovány stávající nádoby na směsný komunální odpad a rozvezeny nádoby na tříděný odpad (tj. papír, plast a bioodpad) do jednotlivých domácností, které si je objednaly. Konkrétní termíny jednání s občany, čipování nádob na směsný odpad i rozvoz nádob na tříděný odpad budou předem vyhlášeny prostřednictvím letáků do domácností, místního rozhlasu a webových stránek města.

Prodloužení termínu odevzdání přihlášek

Těší nás velký zájem občanů o pořízení nádob. Termín pro odevzdání přihlášek k odběru nádob byl stanoven na 30. 11. 2016. Tento termín z důvodu velkého zájmu občanů a také z výše uvedených důvodů prodlužujeme do 25. 1. 2017. Při přidělování nádob budeme přihlížet k datu objednání. V případě pozdějšího přihlášení nemusí být k dispozici všechny velikosti nádob. Stejně tak při případných výměnách a objednání nádob během roku, se může stát, že již nebudou požadované velikosti nádob k dispozici.

Jakou velikost nádob zvolit

Při objednávání nádob se objevuje velké množství dotazů týkajících se velikosti nádob. Při volbě velikosti nádoby je nutné brát v potaz velikost domácnosti a její spotřebitelské chování a v případě bioodpadu velikost zahrady nebo travnaté plochy. Je nutné přihlédnout také k frekvenci svozu odpadů - papír a plast bude svážen 1x měsíčně, bioodpad v sezóně 1x týdně, mimo sezónu 1x za 14 dní a v zimě 1x měsíčně. Kdo odpad pravidelně třídí, tak přehled o množství odpadu většinou má a dokáže odhadnout, kolik tříděného odpadu ve své domácnosti vyprodukuje. Ten, kdo s tříděním odpadu teprve začíná, může zkusit „třídící týden“ (nebo alespoň den). Pokud budete odpady opravdu pečlivě třídit, uvidíte, že většinu odpadu lze vytřídit a do směsného odpadu toho jde minimum. Tabulka, kde je uvedeno, kam který odpad patří, vyšla v minulém čísle Pohořelických listů a je k dispozici také na webových stránkách města.

Nádoby na směsný odpad

Pokud uvažujete o nákupu nové nádoby na směsný odpad, doporučujeme si ji pořídit do konce roku 2016, než proběhne čipování nádob. U bytových domů doporučujeme pořízení většího kontejneru namísto jednotlivých popelnic pro každou domácnost. Pokud budete odpad opravdu dobře třídit, bude stačit menší popelnice na směsný odpad než doposud.

Kam s použitými jedlými oleji a další informace o třídění odpadu

Jedlé oleje a kam s nimi

Jedlý olej z fritéz nebo přebytečný olej z pánve v žádném případě nepatří do výlevky. Pokud tento olej skončí ve výlevce (ať už ve dřezu nebo v toaletě) a následně v odpadních trubkách, tak se ve studené vodě srazí, přilepí se na stěny, chytají se na něj různé nečistoty a postupně trubky ucpává. Kromě toho poškozuje kanalizační potrubí a zhoršuje funkci čistíren odpadních vod.

Přepálený olej lze zlikvidovat několika způsoby. Menší množství oleje lze dát do kompostu, olej by měl být vždy smíchaný se suchým a savým materiálem (pilinami, ubrousky apod.). Nasáklý olej se postupně rozloží v kompostu a nedochází k uvolnění tekoucího oleje do půdy. Olej se nehodí dávat do domácích vermikompostérů a do uzavřených venkovních kompostérů ho přidávejte opatrně, nejlépe smíchaný se suchým materiálem.

Pokud kompost nemáte nebo máte jedlé oleje ve větším množství, můžete je odevzdat v uzavřených nádobách na sběrný dvůr na ul. Loděnické. Při následné recyklaci se jedlý olej filtruje a čistí a používá se jako ekologické mazivo nebo přídavek do nafty.

Do nádob na bioodpad nelze lít tekuté oleje, je možné tam dát pouze sebranou sedlinu z oleje s drobky.

Výše uvedené informace platí pro jedlé oleje používané v kuchyni. Minerální oleje, maziva, přídavky do benzínu pro dvoutaktní motory apod. jsou syntetické nebo získávané z nerostů a po použití patří do nebezpečného odpadu. Můžete je odevzdat při výměně motorového oleje v servisu, na sběrném dvoře nebo při svozu nebezpečných odpadů.

Další informace o třídění odpadu

Do nádob na bioodpad patří biologický odpad pouze rostlinného původu, odpad nikdy nesmí být v igelitových sáčcích! Do těchto nádob je možné dávat i použitou podestýlku drobných domácích zvířat, např. králíků.

Ruličky od toaletního papíru a obaly od vajíček patří do směsného odpadu, nelze je již znovu recyklovat. Celulózové vlákno, které je v těchto obalech obsažené, je totiž na recyklaci příliš krátké.

V plastových kelímcích od potravin by neměly být větší zbytky potravin, kelímky ale nemusí být vymyté. Plastové lahve od olejů naopak musí být vymyté, olej by ztěžoval následnou recyklaci plastu.

Nápojové kartony se v Pohořelicích sbírají do kontejnerů společně s plasty. Jiné kombinované obaly, např. měkké sáčky od instantních káv (označené jako C/LDPE) patří do směsného odpadu, protože jsou vyrobené kombinací materiálů, které od sebe nelze oddělit.

Proč třídit odpad

Tříděním odpadu napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí. Vytříděním odpadů umožňujeme jejich další zpracování (recyklaci). Pokud se odpady nevytřídí už při svém vzniku, tak jejich recyklace není možná.

Samozřejmě nejlepší je ten odpad, který vůbec nevznikne. Produkci odpadu lze předcházet tak, že budeme nakupovat potraviny bez obalu (ve specializovaných obchodech je možné takto sehnat téměř vše) nebo alespoň kupovat velká balení, nekupovat nápoje v PET lahvích, mít látkové sáčky na zeleninu a pečivo v obchodech apod.

Co se děje s odpadem

Po vysypání barevných popelnic a kontejnerů do svozového auta se vytříděné odpady odvezou na tzv. dotřiďovací linku. Každý druh odpadu se sváží samostatně. Odborné dotřídění na jednotlivé druhy materiálů je důležité pro jejich další zpracování – recyklaci. Vytříděné materiály se dále zpracovávají a ze vzniklých surovin jsou vyrobeny nové výrobky.

Například z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se vyrobí v papírnách tolik papíru, ze kterého se dá vyrobit dětské leporelo. Z deseti časopisů vznikne jedna kartonová krabice na televizi. Třicet recyklovaných PET lahví stačí k výrobě jedné fleesové bundy, na tričko jich stačí pět.

Zpracování jednotlivých druhů odpadů a výrobky z nich

Papír

Zpracování: Před samotným zpracováním je nutné papír ručně dotřídit podle požadavků jednotlivých odběratelů na jednotlivé druhy (noviny, časopisy, karton-lepenka a ostatní papír) a také odstranit nežádoucí příměsi (špatně vytříděné odpadky).

Nejběžnější formou recyklace papíru je jeho opětovná výroba v papírnách. V nich se papír nasype do velké nádrže s vodou, kde se rozmixuje na řídkou kaši obsahující papírová vlákna. Ta se postupně zbaví nečistot, jako jsou kancelářské sponky, okénka z obálek a další nežádoucí příměsi. Výroba papíru pak spočívá v nanášení této směsi na papírenské síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru, dále následuje její lisování. Nejdůležitějším procesem je pak sušení papíru, protože při nanášení na síto obsahuje papírovina až 96% vody. Papír se dá v průměru recyklovat 5 až 7krát, každou recyklací se papírenské vlákno zkracuje, ve výjimečných případech je možná recyklace až 20x.

Další možností recyklace papírových odpadů je výroba tepelných izolací a příměsí do stavebních hmot, energetické využití, nebo i výroba kompostu a bioplynu.

Výrobky: Recyklovaný papír je asi nejznámějším recyklovaným materiálem, neboť se historicky začal sbírat už v 50. letech minulého století. Většina papíru (i tam, kde to není uvedeno) je recyklovaná. Z typických recyklovaných výrobků každodenního využití můžeme jmenovat toaletní papír, noviny, kancelářský papír a různé krabice z lepenky. Méně známými výrobky jsou pak papírové brikety nebo papírové stavební izolace. Nejméně kvalitním papírem je tzv. nasávaná kartonáž, což jsou například obaly od vajíček.

Sklo

Zpracování: Dotřiďovací linky na sklo mohou být samostatné nebo součástí skláren. Jejich úkolem je bezchybně odstranit vše, co není ze skla a tudíž nelze nadále recyklovat. Toto dotřídění musí být velmi důkladné, aby nedošlo ke znehodnocení celé várky skleněných výrobků. V první fázi se ručně vyberou velké nečistoty, jako je keramika, porcelán, kovy a další pevné částice. Následně se sklo nadrtí a pomocí dopravníků a vibračních sít se upravuje. Nakonec se na požadovanou vysokou kvalitu čistí pomocí optoelektrických čidel.

Používání tříděného skleněného odpadu představuje ve sklárnách obrovské úspory energií a také náhradu primárních surovin. Střepy, které se přidávají ke sklářskému kmenu, jsou společně s dalšími přísadami taveny při teplotách kolem 800-1400°C. Z roztavené hmoty je možné vyfouknout nebo odlít nové výrobky. Velkou výhodou recyklace skla je fakt, že ho lze recyklovat neomezeně stále dokola.

Výrobky: Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo - lahve na nápoje, ale i jiné skleněné výrobky. Sklo se dále používá pro výrobu tepelných izolací – skelné vaty a pěnového skla nebo jako přísada do speciálních druhů betonů a do brusných hmot.

Plast

Zpracování: Při dotřiďování plastů dochází nejen k odstranění nežádoucích příměsí, ale i kroztřídění plastů podle materiálu na základní skupiny (PET, fólie, duté plastové obaly, polystyren a směsný plast). Každý z těchto druhů se pak zpracovává samostatně. Nejrozšířenější a zároveň nejžádanější plastový odpad - PET lahve, se dotřiďují obvykle ještě podle barev. Chybně vytříděné odpady a znečištěné plasty mohou sloužit jako alternativní palivo v cementárnách a jiných provozech.

Podle druhů roztříděné a slisované plasty se odvezou z třídící linky ke zpracovatelům, kde se dále drtí, perou a přetvářejí na suroviny pro výrobu finálních produktů. Nejběžnějším produktem recyklace plastů je tzv. regranulát, což je vstupní surovina pro výrobu nových plastů v podobě malých peciček. Regranulované odpadní plasty najdete ve většině nových plastových výrobků.

Výrobky: Recyklované plasty mají široké použití. Pěnový polystyren se zpracovává do izolačních tvárnic případně lehčeného betonu a dalších tepelných izolací. Druhově neroztříděné směsné plasty se zpracovávají například na stavební a zahradní prvky jakou jsou ploty, zatravňovací dlažba, protihlukové zábrany či zahradní kompostéry. Z vytříděných PET lahví se vyrábějí technická či textilní vlákna a z nich pak koberce nebo oděvy případně nové láhve, vázací pásky, apod. Plastové sáčky, fólie nebo tašky se převážně regranulují a následně slouží k výrobě nových fólií.

Nápojové kartony

V Pohořelicích se nápojové kartony třídí do sběrných nádob společně s plasty.

Zpracování: Dotřiďovací linky určené pro úpravu nápojových kartonů jsou ve většině případů ty samé, na kterých se dotřiďuje papír nebo plasty. Jejich úkolem je odstranit z vytříděného nápojového kartonu nežádoucí příměsi a vytvořit tak požadovanou surovinu pro zpracovatele.

V České republice se využívají dva způsoby zpracování nápojových kartonů. První z nich je v papírnách, protože nápojové kartony obsahují vysoce kvalitní papírová vlákna. Papírny zpracovávají nápojové kartony stejně jako sběrový papír, tedy rozmixují jej ve vodní lázni. Papírová vlákna se pak použijí na výrobu nových papírových výrobků. Zbylý polyetylén a hliník se použije například jako palivo do cementáren nebo se zpracovává na další výrobky. Druhou možností recyklace nápojových kartonů je výroba stavebních a izolačních desek. V tomto případě se nápojové kartony rozdrtí, vyperou, usuší a pak se při teplotách okolo 200°C lisují do desek. Tyto desky mají mnoho vlastností podobných sádrokartonu a mají i podobné využití.

Výrobky: Z nápojových kartonů se vyrábí buď papír, který má vysokou kvalitu nebo se z nápojových kartonů lisují stavební desky, které slouží jako podlahová krytina nebo i pro stavbu celých domů. Menší rodinný domek vyžaduje přes pět tun těchto desek.

Bioodpad

Bioodpad je zpracováván v kompostárnách nebo v bioplynových stanicích. V kompostárně se přivezený bioodpad se nadrtí v drtičce a pak je uložen na hromadu, tzv. zakládku. Po dobu tří měsíců se v pravidelných intervalech překopává, čímž se ze zakládky uvolňuje vzduch. Odvzdušňování je důležité pro to, aby se kompost nevznítil, neboť uvnitř zakládky je teplota kolem 70 °C. Přibližně po třech měsících je kompost hotový. Dřevité zbytky, které se nestihly rozložit, se využívají při tvorbě nové zakládky, obsahují mikroorganismy, které pomohou nastartovat biologické procesy. Zbytkový kompost s převážně dřevitými částmi se dá využít i energeticky.

Podrobné informace o třídění odpadu najdete např. na webových stránkách www.jaktridit.cz, ze kterých byly použity informace i do tohoto článku.

Nové kontejnery na elektroodpad

Ke dvěma stávajícím „červeným“ kontejnerům na vyřazená elektrozařízení v Pohořelicích přibyly další dva. Vyřazená drobná elektrozařízení jako je např. fén, žehlička, klávesnice, apod., je nově možné odložit do kontejnerů, které byly v měsíci říjnu umístěny společností ASEKOL a.s. na sběrná místa v lokalitě Polní a na ul. Hybešova. Pro umístění těchto kontejnerů byla upravena a vydlážděna na obou stanovištích nová plocha, na jejíž realizaci se finančně podílela spol. ASEKOL a.s.

V Pohořelicích je nyní možné odložit drobná vyřazená elektrozařízení do čtyř kontejnerů umístěných na veřejných sběrných místech, a to na ul. Hybešova, ul. Polní, ul. Znojemská u Jednoty a ul. Brněnská u Jednoty. Sběrné nádoby na vyřazená elektrozařízení, baterie, zářivky a prázdné tonery do tiskáren jsou umístěny také ve vstupní hale Městského úřadu.

Nedávejte, prosím, elektrozařízení do směsného komunálního odpadu, ale do těchto speciálních kontejnerů na sběr elektrozařízení nebo na sběrný dvůr na ul. Loděnická. Na sběrný dvůr je možné odevzdat kromě těchto malých elektrospotřebičů i větší vyřazené elektrospotřebiče jako je pračka, lednička, sporák apod. a také zářivky a výbojky.

Děkujeme, že třídíte odpad.

S dotazy se můžete obrátit na Ing. Ivanu Galiovou, ivana.galiova@pohorelice.cz, tel. 720 071 497.

Přihláška k odběru nádob:

Články o novém systému třídění: 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu