Finanční odbor

Náplň činnosti

V oblasti samostatné působnosti:

 • sestavuje na základě požadavků odborů návrh rozpočtu města, předkládá jej finančnímu výboru, radě města, zastupitelstvu města k projednání a schválení,
 • zpracovává rozpočtový výhled,
 • předkládá radě města a zastupitelstvu města návrhy na rozpočtová opatření,
 • provádí přesuny v rozpisu rozpočtu,
 • spolupracuje s kontrolním a finančním výborem,
 • vede kompletní účetnictví města,
 • vede knihu přijatých a vydaných faktur, hradí faktury a kontroluje platby za vydané faktury,
 • vede všechny bankovní účty města, úvěrové účty a účty Sociálního fondu, Fondu rozvoje bydlení,
 • vede hlavní pokladnu města, provádí pokladní operace, řídí příjmové pokladny,
 • eviduje ceniny,
 • eviduje pokutové bloky pro městskou policii a ostatní odbory úřadu
 • sestavuje účetní závěrku, závěrečný účet města a finanční vypořádání,
 • odpovídá za správnost účetních výkazů,
 • podílí se na vykonávání statistické činnosti,
 • předává data do centrálního systému účetních informací státu prostřednictvím KÚ JMK,
 • vede kompletní majetkovou evidenci včetně jeho účtování – zařazování majetku, vyřazování majetku, prodej, směna, přeceňování apod.,
 • připravuje podklady pro likvidační komisi rady města,
 • řídí a koordinuje provádění inventarizace majetku a závazků, účtuje o výsledcích inventarizace,
 • provádí správu pozemků,
 • spolupracuje při privatizaci bytového fondu města,
 • zajišťuje vyúčtování energií, vodného, stočného, tepla a služeb,
 • vede agendu žadatelů o příspěvky z Fondu rozvoje bydlení, vyřizuje půjčky, sepisuje smlouvy z Fondu rozvoje bydlení a hlídá splácení půjček,
 • zajišťuje správu, evidenci a vymáhání pohledávek města vzniklých ze samostatné působnosti (zejm. za pronájem haly, sokolovny, plošiny, ze smluv bytového a nebytového fondu, za pronájem sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy apod.), spolupracuje s právníkem města v oblasti pohledávek,
 • vystavuje potvrzení o bezdlužnosti pohledávek,
 • zajišťuje zpracování daňových povinností města a platbu daní včetně daně z přidané hodnoty,
 • zajišťuje komunikaci s pojišťovnami, zabezpečuje platbu pojistného,
 • zajišťuje podklady pro každoroční přezkum hospodaření města,
 • vede evidenci ztrát a nálezů,
 • vede agendu dotací poskytovaných z rozpočtu města,
 • kontroluje hospodaření dle schváleného či upraveného rozpočtu, sleduje plnění rozpočtu a rozpočtovou kázeň,
 • provádí průběžnou kontrolu účetnictví a evidence majetku,
 • provádí veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců dotací a u městem zřízených příspěvkových organizací,
 • zpracovává roční zprávy o výsledku kontrol dle zákona o finanční kontrole, jeho prováděcí vyhlášky a kontrolního řádu,
 • provádí řídící kontrolu,
 • provádí kontroly na základě požadavků orgánů města,
 • zabezpečuje plnění usnesení rady a zastupitelstva města,
 • zpracovává vnitřní směrnice v oblasti účetnictví, rozpočtu, inventarizace, finanční kontroly a zabezpečuje jejich aktualizace.

 

V oblasti přenesené působnosti:

 • zabezpečuje správu místních poplatků včetně jejich, evidence, výběru, vymáhání a exekuci dle daňového řádu,
 • zajišťuje správu pohledávky z přenesené působnosti vzniklých na ostatních odborech, zajišťuje jejich evidenci, vymáhání, provádí exekuce,
 • zabezpečuje povolování výherních hracích přístrojů, vede jejich evidenci, provádí kontrolu,
 • povoluje tomboly dle loterního zákona,
 • provádí výpisy z katastru nemovitosti.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Hlavní pokladna

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Úterý 8:00 - 11:30
Středa 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30-15:00
Pátek 8:00 - 11:30

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu