Historie města

Pohořelice patří mezi prastará města naší země. Leží na důležité obchodní cestě a pro svou významnou polohu byly svědkem slávy a úpadku vlasti, zejména v období válek. A těch bylo více než dost a vždy měly svůj odraz v životě místního obyvatelstva, neboť nesčetněkrát bylo město téměř zničeno, vypáleno a vydrancováno.

Z římských provincií se dováželo množství luxusních předmětů. K častým nálezům patří i římské mumie, které byly nalezeny i v pohořelickém katastru.

Z období stěhování národů; kdy Evropa prožívala mohutné pohyby různých kmenů, nemáme z těsného okolí Pohořelic zatím žádných nálezů.

Slovanské obyvatelstvo přišlo na území Moravy někdy v 5. století a během krátké doby vytlačilo nebo asimilovalo zde usedlé Germány. Lze předpokládat, že i v pohořelickém katastru existovalo sídliště slovanského charakteru. V nejtěsnější blízkosti Pohořelic, v pískovně katastru osady Smolín, bylo v r. 1951 objeveno pohřebiště. Bylo prokopáno celkem 28, hrobů, ale všechny byly už předtím vyloupeny.

V červnu téhož roku byl objeven velmi bohatý nedotčený hrob (asi mladé ženy), který obsahoval dvě zlaté náušnice zdobené granulácí, stříbrnou přezkou a sponu, stříbrný náramek a prsten, dále náhrdelník ze skleněných jantarových korálků a množství jednotlivých skleněných a jantarových perel a korálků.

Dnešní Pohořelice se nám představují původním názvem Borlitz v r. 1222; později je uveden výraz Bohorliz, Pohrliz, Pohořelicz 1240, Poorlicz 1244, Pohorlicze 1278, Pohorlicz 1397, v 16. století se vyskytuje český název Pohořelice; na starobylost ukazuje výraz Altstadt Pohrlitz 1721, česky Miestys Staré Pohořelice 1725, v r. 1850 je úřední název Pohrlitz - Pohořelice, po roce 1918 Pohořelice; název je odvozen buď od osobního jména Pohořel, nebo od lidí, kteří byli pohořelí, to znamená, že město bylo vysazeno na místě někdejší osady zničené požárem.

Kostel

2930

Charakteristickou stavbou našeho města a zároveň nejvzácnější historickou památkou Pohořelice je farní kostel apoštola Jakuba. Jeho původ ani stáří nelze určit – není o tom písemný doklad. Jestliže však v roce 1222 se připomíná farář Jindřich "plebanus in borlitz", pak to znamená, že už tehdy zde byl kostel i fara. Dnešní kostel je trojlodní, vystavěný v gotickém slohu a stojí téměř 2 m pod úrovní silnice. Hlavní vchod ze severní strany, nyní zazděný, vyčnívá jen 70 cm nad zemí.
Věž je určitě starší než kostel. Její vrchol zdobil až do r. 1918 císařský orel. Pod kopuli je kamenná galerie, odkud ve starých dobách oznamoval hlídač čas a pozoroval okolí. Tento strážný bydlel na věži ve světničce, odkud vede až na vrchol kopule komín; část komínu nad věží byla rozebrána při opravě kostela v r. 1952. Ve 2. poschodí věže je hodinový stroj. Ve 3. poschodí věže jsou umístěny 3 zvony. Největší a nejstarší zvon má dvouřádkový, těžce čitelný nápis z roku 1416: Je zasvěcen čtyřem evangelistům. Rozluštění nápisu na tomto zvonu provedl v r. 1924 univ. prof. dr. Josef Dobiáš z Prahy.
Druhý zvon je menší, zasvěcený. Panně Marii, bez letopočtu; jeho stáří bude asi stejné s prvním. Oba tyto zvony přežily všechny hrůzy válek. Třetí zvon s nápisem "Die Stadt Pohrlitz hat mich zum Ehren der Heil. Dreifaltigkeit giessen lassen anno 1763" byl vzat za 1. světové války. Na jeho místo byl pořízen nový zvon. Váží 110 kg a má tento nápis: "Omnes sancti - orate pro nobis. A. D. 1959". Je zlatěn s oběma starými zvony.

Kolem kostela býval až do roku 1831 hřbitov. Potom byl zbudován dnešní hřbitov na Vídeňské ulici. Odpočívají v něm dva význační kněží z minulého století: P. Antonín Weixer, pohořelický děkan, který roku 1827 založil farní kroniku, pořídil podrobný soupis majetku kostela a fary a také soupis všech obyvatel i domů. Působil v Pohořelicích 54 let a zemřel 16. září 1859. Jeho nástupce P. Jan Fáborský vyučoval na německé škole náboženství česky, vedl česky matriky.Zemřel 12. srpna 1891.

Z církevních památek mimo kostel zaslouží zmínky:

 • Socha sv. Vendellína, která stávala u u železného mostu, byla při stavbě nového mostu v r. 1952 přemístěna ke kostelu;
 • kříž na náměstí z r. 1805, původně železný, byl v r. 1848 nahrazen dnešním kamenným;
 • socha sv. Jana Nepomuckého "v Chaloupkách" stojí na místě, kde v r. 1742 tábořili pruští vojáci a několik jich tam bylo pohřbeno;
 • kaplička P. Marie "Pod vrbami"; na dnešním místě stojí od r. 1837. Předtím byla blíže u řeky. Původně tam stával sloup s křížem, kde se koncem 17. stol. konaly popravy. Za vraždu dítěte zde byly mečem sťaty tři ženy;
 • kaplička P. Marie na Brněnské ulici (za mostem),
 • kaplička na rozcestí Znojmo - Mikulov proti Staré poště stojí na místě, kde tragicky zemřel důstojník Rudolf Sigmund na cestě z Vídně do Brna (r. 1700);

Synagoga

Kromě obyvatel křesťanského vyznání byli v Pohořelicích od nepaměti Židé. Dá se předpokládat, zde zde byli již v 10. století. Podle královského výnosu z r. 1454 bylo městu Brnu doporučeno "vystěhovat Židy, zabrat domy i synagógu". Tehdy se mnozí brněnští Židé nastěhovali do Pohořelic. písemný doklad o existenci židovské obce v Pohořelicích podává listina z r. 1490, v níž Žid Meyer spolu s 9 měšťany se zavazuje platit 50 maďarských zlatých ročně hraběti Vilému z Pernštejna až do jeho smrti, aby jmenovaný byl dobrým rádcem všem Židům z Moravy". Na této listině, psané česky, jsou kromě jmen Židů z Ivančic podepsáni také 2 Židé z Pohořelic: Kaffmann a Judlmann.

Židé tvořili od l6. století v Pohořelicích vlastní ghetto - dodnes zachovalá čtvrť Pohořelic "Židy", jak se jí dosud říká, má úzké a křivolaké uličky, připomínající středověká města. Ve své obci žili také židé živící se svým obchodním a řemeslnickým podnikáním. Židovská obec měla dávné právo "šenkovat" košerované víno. Když ve městě nalévali Židé na více místech a laciněji (!) než v křesťanské obci na radnici, stěžovala si křesťanská obec u vrchnosti na tuto konkurenci.

Pohořeličtí Židé přispívali jednou třetinou na udržování věže, hodin a věžního hlídače. Mezi obcí židovskou a křesťanskou docházelo často ke sporům. Jednou to bylo o "šenkování vína", jindy vleklý spor o těžbu dřeva v ,pohořelických jíchách.
Středem náboženské obce židovské byla synagóga. Původní synagóga, do níž se zvenku sestupovalo po schodech, měla stěny uvnitř vyzdobeny hebrejskými náboženskými symboly a ornamenty a byla velmi starobylá, snad z 15. nebo 16. století.
Tato synagóga byla zbořena v r. 1852. Židovská obec v Pohořelicích byla jen samostatnou obcí náboženskou; teprve od r. 1850 se stala i politickou obcí s vlastním, starostou (prvním starostou byl Weit Schnabel). Židovské matriky začínají kolem roku 1790. Znakem židovské obce byla šesticípá hvězda ze dvou rovnoramenných trojúhelníků na kulatém podkladě. Uprostřed jsou 3 hebrejská písmena a kolem nápis: "Židovská obec Pohořelice".
Původní židovský hřbitov byl v zahradě č. p. 14 "u Dukesovy mlékárny". Dnešní židovský hřbitov byl založen před 250 lety. Je tam mnoho vzácných a drahocenných náhrobků; škoda jen, že se tato památka nedochová budoucím generacím.
Druhá světová válka znamená konec Židů v Pohořelicích. Krásná synagóga byla rozbořena (zachovaly se pouze desky Desatera, které po opravě jsou umístěny v předsíni kostela), židovské obyvatelstvo odvezeno, z původních židovských domů zbylo jen torzo.

Současnost

V současnosti jsou Pohořelice obcí s rozšířenou působností, pod kterou spadá 12 okolních obcí:

 • Branišovice
 • Cvrčovice
 • Ivaň
 • Loděnice
 • Malešovice
 • Odrovice
 • Pasohlávky
 • Přibice
 • Vlasatice
 • Vranovice
 • Šumice
 • Troskotovice

Pohořelice mají nyní 4 405 obyvatel (Pohořelice, Nová Ves, Velký Dvůr a Smolín).

Pro sportovní a rekreační účely je k d ispoz ic i fotbalové hř iště a víceúčelová sportovní hala, sokolovna, ten isové kurty, místní park a je real izována místní cyklotrasa, která se př ipojujena reg ionální trasu Brno – Vídeň. Při procházce naším městem můžete dále narazit na Základní školu Pohořelice, Mateřskou školu Pohořelice – nebo-li naše „Veselé království“, Zvláštní školu, Základní uměleckou školu, Hudební ateliér, řadu obchůdků, firem a dalších zajímavostí.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu