Základní informace k novému systému třídění odpadu

Město Pohořelice bylo úspěšným žadatelem o dotaci v rámci dotačního titulu OPŽP. V rámci této dotace pořizuje sběrné nádoby na separovaný odpad ve výši 2.596.860,- Kč bez DPH. Jedná se o 209 kusů nádob o objemu 1100l, 3035 popelnic a dva velkoobjemové kontejnery o objemu 12 m3. Cílem projektu je maximalizace objemu vytříděného odpadu vyprodukovaného občany města Pohořelice a z toho vyplývající minimalizace objemu směsného komunálního odpadu vyváženého na skládku. Toho bude dosaženo zavedením efektivního systému třídění složek odpadu, jako je papír, plast a nápojové kartony, sklo, kovy a bioodpad.

Město Pohořelice tak přechází na nový systém nakládání s odpady – ODPADY SE BUDOU TŘÍDIT PŘÍMO V DOMÁCNOSTECH. Každá domácnost bude mít možnost se přihlásit do systému adresného třídění odpadů. Stávající sběrná místa zůstanou zachována.

JAK TO FUNGUJE?

Každá domácnost, která projeví zájem o zařazení do tohoto systému, obdrží sadu nádob (popelnic) na plast (120l a 240l), papír (120l) a bioodpad (120l, 240l). Nádoby budou evidovány na číslo popisné. U bytových domů se jedná o sadu nádob (popelnic nebo kontejnerů 1100l) na 1 číslo popisné pro více domácností.

Tyto nádoby budou označeny čipem, který bude jedinečný pro každé číslo popisné. Stejně tak budou označeny nádoby na směsný komunální odpad (černé popelnice).

Město Pohořelice zavede od 1. 1. 2017 motivační program třídění odpadu s možností slev z poplatků za odpady pro zapojené domácnosti dle Obecně závazné vyhlášky města Pohořelice č. 3/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Pohořelice.

V Motivačním programu třídění odpadu budou zavedeny čtyři stupně třídění odpadu. Jednotlivé stupně třídění odpadů určují kvalitu třídění a současně finanční zvýhodnění pro jednotlivé účastníky.

Jednotlivé stupně třídění jsou definovány jako poměr tříděného odpadu (biologický odpad, papír, plast vč. PET lahví a nápojových kartonů) k celkovému množství odpadu každého účastníka přihlášeného do Motivačního programu třídění. Množství vytříděného biologického odpadu se upravuje koeficientem 0,5 a plastu koeficientem 1,75.

Evidence tříděného odpadu bude zajištěna svozovou firmou. Evidován je každý výsyp jednotlivých sběrných nádob z každého stanoviště přihlášeného do Motivačního programu třídění. Každé stanoviště má vytvořen vlastní „účet výsypů“, kde je zaznamenán každý výsyp a současně je uvedeno aktuální procento třídění. Současně je uveden důvod v případě, že výsyp nebyl proveden.

Definice jednotlivých stupňů třídění:

  • I. stupeň: třídění 0-10 % – účastníci, kteří se do třídění vůbec nezapojili nebo třídí méně než 10 % odpadu. Bez slevy na poplatku.
  • II. stupeň: třídění 10-30 % – účastníci, kteří se do třídění zapojili a třídí více než 10 % odpadu. Každému účastníku bude poskytnuta sleva ve výši 100,- Kč/rok.
  • III. stupeň: třídění 30-50 % – účastníci, kteří se do třídění zapojili a třídí více než 30 % odpadu. Každému účastníku bude poskytnuta sleva ve výši 150,- Kč/rok.
  • IV. stupeň: třídění 50 a více % – účastníci, kteří se do třídění zapojili a třídí více než 50 % odpadu. Každému účastníku bude poskytnuta sleva ve výši 200,- Kč/rok.

Pro poskytnutí slevy za třídění odpadu je rozhodné datum k 31. 12. předcházejícího roku. Tzn. sleva pro rok 2018 – rozhodné datum je 31. 12. 2017.

Sleva se neuplatní u účastníka, který je od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů osvobozen nebo mu nepodléhá, nebo jej nezaplatí včas a ve správné výši.

Město Pohořelice poskytne jednorázové finanční zvýhodnění těm účastníkům, kteří si převezmou odpadové nádoby na papír, plast a bioodpad, tedy všechny nádoby určených ke třídění současně, a to ve výši 100,- Kč na každého účastníka a také tašky na třídění odpadů (modrá-papír, zelená-sklo a žlutá-plast). Příspěvek bude vyplacen v roce 2017 v souladu s pokynem Finančního odboru Městského úřadu Pohořelice.

Distribuce nádob proběhne do konce roku 2016. Občané budou průběžně informováni, kdy se rozvoz nádob uskuteční.

Celý systém bude zahájen 1. 1. 2017. Před tímto datem se uskuteční nejméně dvě setkání s občany, kde bude tento systém vysvětlen.

Přihlášení do nového systému nakládání s odpady je možné prostřednictvím závazné přihlášky zde. Vyplněnou ji lze odeslat na emailovou adresu ivana.galiova@pohorelice.cz. Do zprávy jako předmět uveďte OBJEDNÁVKA POPELNIC nebo ji vytištěnou doručte na podatelnu Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice. Vyplněné přihlášky odevzdejte prosím v termínu do 30. 11. 2016.

KDY SE BUDE ODPAD VYVÁŽET?

Od 1. 1. 2017 bude četnost vývozu odpadových nádob z domácností následující:

Druh odpadu Četnost vývozu

Směsný komunální odpad

1 x za 14 dní

Papír a plast

1 x za měsíc

Bioodpad

1 x za 14 dní v období od 1.4. do 30.6.
1 x za 7 dní v období od 1.7. do 31.10.
1 x za 14 dní v období od 1.11. do 30.11.
1 x za 30 dní v období od 1.12. do 31.3. násl. roku 

Případné dotazy zodpoví Ing. Ivana Galiová, ivana.galiova@pohorelice.cz, tel. 720 071 497.

Nejčastější dotazy k novému systému třídění odpadu - nový článek

Závazná přihláška 

Projekt je financován z dotačního titulu OPŽP, prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, oblast podpory 3.2 – Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. Název projektu: Nakládání s odpadem ve městě Pohořelice, číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000692.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu