Informace o výsledcích kontrol za rok 2021

Městský úřad Pohořelice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl v období od 01.01.2021 do 31.12.2021 celkem 67 kontrol, z toho 53 kontrol u fyzických osob a 14 kontrol u právnických osob. Všechny kontroly byly zaměřené na dodržování povinností stanovených zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále 16 kontrol bylo zaměřeno na dodržování povinností stanovených zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 1 kontrola na kontrolu lihovin, 1  kontrola na dodržování povinností stanovených zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějšího předpisu, a další.

Nejvíce kontrol bylo provedeno na živnostenském úřadě, v sídle, v provozovně a jinde. 

V rámci spolupráce s Českou obchodní inspekcí byly provedeny 2 společné kontroly.

Dle plánu kontrol byly kontroly prováděny  zejména v obcích Pohořelice, Vlasatice, Vranovice a Pasohlávky.

Při kontrolách bylo zjištěno celkem 22 přestupků a bylo za ně uloženo 16 blokových pokut s využitím projednání ve společném řízení a uložení sankce podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji postižitelný u téže osoby, která spáchala více přestupků, dále bylo 6 přestupků řešeno v rámci příkazního řízení.  Z důvodu neprokázání právního vztahu k sídlu bylo sankčně zrušeno několik živnostenských oprávnění, a to u 7 subjektů. V rámci kontrol bylo zjištěno a prokázáno ve dvou případech neoprávněné podnikání. Na základě podnětů a stížností bylo zahájeno 6 kontrol.

Mezi nejfrekventovanější porušení zákona patří následující pochybení:

  • Neúplné nebo žádné označení sídla (právnické osoby nebo fyzické osoby, pokud se liší adresa bydliště od adresy sídla) obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby.
  • Nesplnění povinnosti podnikatele oznámit předem živnostenskému úřadu zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně.
  • Neúplné nebo žádné označení provozovny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, kategorií a třídou u ubytovacích zařízení poskytujících přechodné ubytování.
  • Neprokázání právního důvodu pro užívání prostor, v nichž má podnikatel v České republice umístěno sídlo (nemusí prokazovat fyzické osoby, které mají bydliště shodné s adresou sídla).
  • A další.


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu