Informace o výstavbě okružní křižovatky u Tesca

ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI

NÁZEV STAVBY:

II/416 Pohořelice – okružní křižovatka ul. Znojemská, Vídeňská, Sportovní, Komenského, Loděnická

Druh stavby:

Přestavba nevyhovující dvojice křižovatek – průsečné a stykové – na okružní křižovatku a úprava dotčených objektů, liniová stavba

STRUČNÝ POPIS STAVENIŠTĚ:

Jde o přestavbu stávající dvojice nepřehledných, frekventovaných křižovatek krajských silnic a úpravu místní komunikace na ul. Sportovní ve městě Pohořelice v Jihomoravském kraji. Silnice prochází v řešené oblasti ulicemi Komenského a Znojemská (II/416), Loděnická (III/4133) a Vídeňská (II/395).

Celková úprava křižovatek zahrnuje jejich přestavbu na kapacitní jednopruhovou okružní křižovatku tvaru blízkého elipse, vnější rozměr okružního pásu je 54,0 x 35,1 m. Ta přispěje ke zlepšení bezpečnostních poměrů a mimo jiné umožní průjezd nadrozměrných vozidel zemědělské techniky. V rámci stavby budou upraveny v nejnutnějším rozsahu i jednotlivé paprsky křižovatky a v návaznosti na nový typ a tvar křižovatky i přilehlé komunikace pro pěší. Na paprscích Sportovní, Komenského a Loděnická jsou navrženy přechody pro chodce dle stávajícího stavu, přechody však byly doplněny i na ostatní paprsky Znojemská a Vídeňská. Na všech paprscích budou navržené přechody opatřeny ochranným dělícím ostrůvkem.

Stavbou budou zasaženy i inženýrské sítě, jejichž úpravy, resp. přeložky jsou také součástí stavby.

Průjezd křižovatkou západo–východním směrem na Brno (Znojmo-Brno) bude umožněn po celou dobu stavby, a to během etap „Ia“ a „Ib“ po stávající vozovce a během etapy „II“ po již vybudované severní části okružní křižovatky. K částečnému omezení dopravní obsluhy dojde kromě křižovatky především na ul. Sportovní během etap „Ia“ a „Ib“. V etapě „II“ bude zajištěn přístup do ulice Sportovní po místní komunikaci u hřbitova a podél hřiště.

Integrovaný záchranný systém bude využívat průjezd stavbou, pokud to technologie etapy výstavby dovolí. Stavba nebude mít vliv na stávající nástupní plochy pro požární techniku.

Stavba má dva investory, a to Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje a město Pohořelice.

Projekt zpracovala firma HBH Projekt spol. s r.o., Brno.

Koordinátorem BOZP stavby je firma ARRANO GROUP s.r.o., Olomouc.

Zhotovitelem stavby je firma IMOS Brno, a.s. Hodnota stavby je 27.190.671,- Kč bez DPH.

 

ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY

Výstavba bude probíhat ve dvou základních etapách, v první z nich ve dvou podetapách.

Etapa „Ia“

Výstavba severní části okružní křižovatky, respektive napojení silnic II/416 (ul. Znojemská), III/4133 (ul. Loděnická) a severní části ul. Komenského (sil. II/416), tj. vjezd do okružní křižovatky včetně středního dělícího ostrůvku. Úpravy ulice Sportovní budou zasahovat od poloviny této místní komunikace (vjezd do areálu Neria Industry) přes křížení u fotbalového hřiště po čerpací stanici kanalizace.

Etapa „Ib“

V oblasti řešené křižovatky bude pokračovat stavba ve stejném rozsahu jako v etapě Ia, tj. severní část okružní křižovatky, respektive napojení silnic II/416 (ul. Znojemská), III/4133 (ul. Loděnická) a severní části ul. Komenského (sil. II/416) včetně středního dělícího ostrůvku. Rozsah úprav ul. Sportovní se přesune na severní část ulice od napojení na křižovatku včetně zárodku dělícího ostrůvku k vjezdu do areálu Sklenářství Svoboda včetně.

Etapa „II“

Stavební práce budou probíhat na zbývající části – jižní polovině křižovatky, napojení silnice II/395 (ul. Vídeňská) a dokončení napojení silnice II/416 (výjezd do ul. Komenského) a napojení místní komunikace ul. Sportovní.

Realizace byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 01.07.2020 a předpokládá se výstavba nejpozději do 12/2020, výsadba dřevin do 05/2021.

Seznam objektů stavby:

SO 001 Přesun Božích muk

SO 101 Okružní křižovatka

SO 102 Úprava ulice Sportovní

SO 151 Chodníky a odstavná stání

SO 191 Dopravně inženýrská opatření – SÚS JMK

SO 192 Dopravně inženýrská opatření pro ul. Sportovní

SO 301 Přeložka dešťové kanalizace

SO 302 Přeložka výtlaku kanalizace TESCO

SO 303 Úpravy splaškové kanalizace

SO 351 Přeložka vodovodu

SO 401 Přeložka vedení NN

SO 402 Veřejné osvětlení

SO 411.1 Přeložka vedení VN E.ON

SO 411.2 Přeložka vedení VN Tesco

SO 451 Přeložka sdělovacího vedení CETIN

SO 452 Přeložka sdělovacího vedení Twistnet

SO 453 Přeložka sdělovacího vedení itself

SO 454 Přeložka místního rozhlasu

SO 491 Kamerový systém

SO 501.1 Přeložka plynovodu ul. Komenského

SO 501.2 Přeložka plynovodu ul. Vídeňská

SO 801 Vegetační úpravy

SO 901 Úprava oplocení

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny:
pondělí: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
středa: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu