Informace pro žadatele o dotaci z rozpočtu Města Pohořelice v roce 2015 a letech následujících

Dne 20.2.2015 vyšla v účinnost novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kterou se změnily podmínky pro poskytování dotací z rozpočtů územních samosprávních celků, tedy i Města Pohořelice, jako poskytovatele dotací. Dotaci lze nyní poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace, která musí splňovat alespoň tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 • požadovanou částku,
 • účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
 • dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
 • odůvodnění žádosti,
 • je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci:
   • osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
   • osob s podílem v této právnické osobě,
   • osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
 • seznam případných příloh žádosti,
 • den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pohořelice včetně výčtu příloh naleznete na internetových stránkách města, odbor finanční.

Vyhoví-li poskytovatel, resp. zastupitelstvo či rada města, žádosti, bude se žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.

Další povinností poskytovatele je zveřejnit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, uzavřené od 1.7.2015, na úřední desce umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud její výše přesáhne 50.000,- Kč. Pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace zvýšena nad 50.000,- Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Bližší informace poskytne Ing. Lenka Forýtková, vedoucí odboru finančního, e-mail: lenka.forytkova@pohorelice.cz, tel.: 519301393.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Hlavní pokladna

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Úterý 8:00 - 11:30
Středa 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30-15:00
Pátek 8:00 - 11:30

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu