Jak správně třídit odpad

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.

Které složky komunálního odpadu v domácnosti třídíme a kam je odkládáme?

Informace, podle kterých byste se měli při třídění řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne.

Sklo

Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: barevné sklo do zeleného, čiré do bílého. V Pohořelicích jsou umístěny jen zelené kontejnery, vhazujte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit. Díky svým vlastnostem se skleněný odpad dá recyklovat do nekonečna.

Patří sem: sklenice a skleněné láhve, skleněné střepy, tabulové sklo

Nepatří sem: lepená skla (autoskla), drátěné sklo, televizní obrazovky, zrcadlo, zářivky, výbojky a žárovky, porcelán, keramika, kamenina, sklo znečištěné chemickými látkami, zlacená a pokovená skla, apod.

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

3727

Papír

Papír patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných komodit vyprodukuje průměrná domácnost za rok hmotnostně nejvíce papíru.

Patří sem: časopisy, noviny, sešity, rozložené krabice, papírové obaly, lepenka, knihy, kancelářský papír, reklamní letáky, obálky s fóliovými okénky. Bublinkové obálky vhazujte pouze bez plastového vnitřku.

Nepatří sem: celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, voskový a pauzovací papír, obaly od vajíček. Hygienické potřeby (např. použité papírové kapesníky, papírové utěrky, pleny, obvazy apod.).

3725

Plast 

Plast patří do žlutého kontejneru. Plast zabírá nejvíce místa, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmáčknutí před vyhozením.

Patří sem: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Nepatří sem: obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označené číslem 7.

3726

Nápojové kartony

Nápojové kartony známé jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do sběrných nádob označených oranžovou nálepkou.

Patří sem: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, před vhozením do sběrné nádoby řádně sešlápnout.

Nepatří sem: nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

3724

Jak správně třídit – ostatní odpady

Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať už je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí.

Kovy

Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin.

Patří sem: veškerý kovový odpad, který vznikne z domácností, např. železo, ocel, barevné kovy, směsné kovy, apod.

Do sběrných surovin nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části. Na sběr těchto odpadů slouží sběrné dvory. Samostatnou kapitolu tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

Velkoobjemový odpad 

Velkoobjemový odpad je to část komunálního odpadu obsahující věci, které nelze vzhledem k jejich rozměrům, hmotnosti či objemu ukládat do běžně používaných sběrných nádob.

Patří sem: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, obaly větších rozměrů, matrace, odpad ze zahrádkářské činnosti, apod.

Nepatří sem: ledničky, televizory, počítače, akumulátory a baterie, pneumatiky, apod.

Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr, nebo využít mobilního sběru. Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány na určených místech na jaře a na podzim dle stanoveného harmonogramu. Harmonogram naleznete v měsíčníku Pohořelický zpravodaj, na internetových stránkách Města a v místním rozhlase.

Nebezpečný odpad 

Odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které můžou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity nebo odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do sběrné nádoby na směsný komunální odpad.

Patří sem: barvy, laky, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie, atp.

Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora nebo využít mobilního sběru nebezpečných odpadů. Mobilní sběry jsou organizovány vždy na jaro a na podzim, informace o termínu sběru naleznete v měsíčníku Pohořelický zpravodaj, na internetových stránkách Města a místním rozhlase.

V případě, že si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, kde musí být uváděna informace, jak s daným výrobkem naložit.

Nepoužitelné léčiva včetně jejich obalů jsou nebezpečným odpadem. Lze je odevzdat v jakékoliv lékárně.

Vysloužilá elektrozařízení a baterie

Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhající tzv. „zpětnému odběru“, který zajišťují specializované firmy. Místa, kde můžete odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako „Místa zpětného odběru“.

Patří sem: televizory, počítače, monitory, tiskárny, rádia, chladničky, elektrické nářadí a hračky.

Pokud kupujete nové elektrozařízení, je poslední prodejce povinen Vám zajistit možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení, a to v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. Staré elektrozařízení můžete odevzdat též ve sběrném dvoře.

Drobná elektrozařízení lze odložit do červeného stacionárního kontejneru (kontejner na drobná elektrozařízení a baterie od společnosti Asekol), který je umístěn v ulici Brněnská – u Jednoty a v ulici Znojemská – u Jednoty. Dále lze drobná elektrozařízení odložit přímo v budově Městského úřadu, v přízemí do E-boxu. Součástí sběrných nádob na elektrozařízení jsou i boxy na baterie.

Dále zpětnému odběru podléhají výbojky a zářivky, pneumatiky, oleje, které lze odevzdat na sběrném dvoře.

Vrácení elektroodpadu je zdarma, a to i na sběrném dvoře, dokonce i v případě, že v místě sběrného dvora nemáte trvalé bydliště.

Cartridge a tonery

Město Pohořelice je zapojeno do ekologického programu týkajícího se sběru použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. Sběrný box pro recyklaci je umístěn v budově Městského úřadu, v přízemí.  

Nepotřebné oblečení, obuv, hračky

Město Pohořelice ve spolupráci s Diakonií Broumov s.r.o. opatřilo oranžový kontejner na použité oblečení, textil, obuv, kabelky a dětské hračky. Více informací viz. článek „Kontejner na sběr použitého textilu“ na internetových stránkách města.

Dále je možnost oblečení odevzdat přímo charitativním organizacím, kde mohou posloužit sociálně potřebným lidem.

Stavební a demoliční odpady

Odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů.  Lze je odvézt na nedalekou skládku firmy A.S.A. spol. s.r.o. v Žabčicích.

Bioodpad

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad (BRO) pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní.  

Chemicky neznečištěné organické zbytky (odpad ze zeleniny a ovoce, kávová sedlina, použité čajové sáčky, apod.) bez příměsí skla, plastů a kovů lze kompostovat spolu s rostlinnými zbytky na běžném zahradním kompostu.

Rostlinné zbytky lze odevzdat ve sběrném dvoře.

Dále lze odpad ze zahrady (ořezané větve, počesaná tráva, listí, apod.) spalovat za podmínky, že se jedná o suchý rostlinný materiál, neznečištěný chemickými látkami, jsou vhodné klimatické podmínky, aby nedocházelo k obtěžování obyvatelstva kouřem či zápachem a v době kdy je to dovoleno obecně závaznou vyhláškou č. 5/2012, kterou se stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů.

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad je zbytková část komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění všech využitelných složek komunálního odpadu (papíru, skla, plastů, nápojových kartonů), objemného odpadu a nebezpečného odpadu. Zbytkový odpad odkládáme do sběrných nádob na směsný komunální odpad (šedá nebo černá barva).

Patří sem: popel, smetí, odpady z kuchyně, znečištěný papír, znečištěné plasty a igelitové obaly, atp.

Nepatří sem: látky tekuté, prchavé, snadno zápalné a výbušné, uhynulá zvířata a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob.

Autovraky

Podle zákona o odpadech je autovrakem každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem. Autovraku se lze zbavit pouze předáním osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu