KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Pohořelice

                           KNIHOVNÍ  ŘÁD

Městské knihovny Pohořelice

 

 

I.              Všeobecná ustanovení

 

Posláním Městské knihovny v Pohořelicích je veškerou svou činnost systematickým budováním knihovního fondu a jeho aktivním využíváním a další knihovnickou, bibliografickou a informační činností přispívat k rozvoji kultury, vzdělávání a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů.

Městská knihovna poskytuje čtenářům služby na těchto pracovištích:

      Pohořelice, Komenského 182

      Nová Ves u Pohořelic       

      Smolín

Činnost Městské knihovny není založena na bázi vytváření zisku. Za služby účtuje knihovna poplatky uvedené v příloze, přičemž může být vyžadována záloha. Poplatky jsou v souladu se zákonem č.257/2001 § 4odst. 3) a 4) účtovány maximálně do výše skutečně vynaložených nákladů.

Čtenáři mají přístup do půjčoven v Pohořelicích, Nové Vsi a  ve Smolíně, do skladu ve Smolíně nemají přístup.

 

II.            Povinnosti čtenářů Městské knihovny

 

1. Čtenáři jsou povinni řídit se knihovním řádem a zachovávat pokyny pracovníků       knihovny, podrobit se stanoveným kontrolním opatřením, jež jsou potřebná  k udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek. Jestliže čtenář nedodržuje tato ustanovení, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Čtenář tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů. Právo užívat služeb knihovny je možné odebrat i z hygienických důvodů.

Knihy, které nejsou ve fondu Městské knihovny Pohořelice, může knihovna půjčit čtenáři prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. V meziknihovním výpůjčním styku odpovídá za vrácení knihy knihovna, která pro svého čtenáře o výpůjčku žádala. Je povinna dodržovat platná zákonná ustanovení o MVS a směrnice a pokyny knihovny o půjčených fondech.

 

2. Podmínky přijetí za čtenáře:

Čtenářem Městské knihovny se může stát občan, který dovršil 15 let věku  a má  bydliště, pracoviště nebo školu v Pohořelicích a může tak knihovnu pravidelně navštěvovat.

Za děti do 15 let podepisují přihlášku za čtenáře knihovny rodiče.

Čtenářem se stává občan zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu.

Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu.

 

Čtenářské průkazy:

Čtenářský průkaz se vystavuje dle přílohy č. 1 občanům po vyplnění přihlášky, ověřené podpisem a po předložení platného průkazu totožnosti. Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s knihovnou. Vystavuje se na 1 rok a jeho platnost je třeba obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář ručí za každé jeho zneužití. Případnou ztrátu průkazu je čtenář povinen nahlásit. Při ztrátě průkazu platí čtenář manipulační poplatek za vystavení nového čtenářského průkazu.

Čtenář je povinen nahlásit změnu jména, bydliště.

 

Příloha číslo  1 – Výpůjční řád

                    2 – Internetový řád

                    3 – Poplatky a náhrady
                    4 – Poučení o ochraně osobních údajů (samostatný dokument ve formátu PDF k přečtení zde

 

 

 

 

Příloha č. 1

VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Městské knihovny Pohořelice

 

-          Čtenářům se půjčuje literatura po předložení čtenářského průkazu. O zapůjčení díla a jeho způsobu vracení rozhoduje knihovna. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním a požadavky knihovny na ochranu knihovních fondů. Mimo knihovnu se nepůjčuje literatura z příruční knihovny.    

 

-          Při půjčování některých děl, jakož i půjčování občanům z jiných obcí, knihovna může žádat peněžitou zálohu  500,00 Kč. Záloha se po vrácení díla čtenáři vrací.

 

-          Knihu, která je zapůjčena jinému čtenáři, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna nesděluje. Jakmile je kniha vrácena, uvědomí knihovna žadatele, který si může knihu do 7 dnů vyzvednout. Žádá-li o totéž dílo více čtenářů, stanoví se pořadí podle časového záznamu.

 

-          Výpůjční lhůta se určuje druhem půjčovaných děl. Většinou se jedná maximálně o 1 měsíc. Pokud je kniha žádána, může knihovník stanovit i kratší výpůjční lhůtu. Výpůjční lhůta může být prodloužena nanejvýš 1x, požádá-li o to čtenář před jejím uplynutím, a nežádá-li o dílo další čtenář. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku knihy, ale jen po jejím předložení.

 

-          Čtenář nesmí vypůjčené dílo půjčovat jiným osobám, ručí za ně.

 

-          Čtenář je povinen vrátit půjčené dílo v takovém stavu, v jakém ho převzal. Při výpůjčce si ho má prohlédnout a závady ihned hlásit. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny později nalezené závady a je povinen uhradit náklady.  Vrací-li čtenář vypůjčené dílo  poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit.

 

-          Jestliže knihu nevrátí čtenář ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení, a to bez ohledu na to, byla-li vrácená kniha upomínána nebo ne.

 

-          Jestliže čtenář na výzvu nebo upomínky knihovny nevrátí půjčené dílo, bude se vrácení vymáhat soudní cestou. Veškeré náklady spojené s upomínáním hradí čtenář.

 

-          Čtenář je povinen hlásit poškození nebo ztráty díla. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník. Může požadovat náhradu škody náhradním výtiskem téhož díla ve stejném vydání nebo kopií díla. Jestliže uvedení knihy do původního stavu není možné, hradí čtenář dvojnásobek původní ceny (nejméně 150,00 Kč). Čtenář je povinen uhradit knihovně všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou nebo poškozením vznikly.

 

-          Jestliže dílo potřebné k vědecké, odborné nebo umělecké práci není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání čtenáře výpůjčku díla meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny podle platných ustanovení MVS. Výpůjční lhůta v tomto případě odpovídá podmínkám daným půjčující knihovnou.

 

 

Příloha č. 2

INTERNETOVÝ ŘÁD

 

-          Internet je přístupný veřejnosti tyto dny: v pondělí a ve středu od 9.00 do 11.00    hodin a od 12.00 do 18.00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 12.00 do 18.00 hodin. Pokud má uživatel zájem o jiný časový termín, je nutno se předem domluvit.

 

-          Uživatel Internetu musí mít průkaz na služby knihovny.

 

-          Služby Internetu může využívat každá osoba starší 15 let, mládež do 15 let, pokud ovládá práci s počítačem.

 

-          Uživatel musí dbát pokynů pracovnic městské knihovny.

 

-          U jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva lidé.

 

-          Přístup na Internet je možné předem objednat osobně nebo telefonicky na čísle 519 424 469, maximálně však na jednu hodinu. Rezervace propadá po 5 minutách prodlení. Stejným způsobem lze objednávku stanice i zrušit.        

 

-          Uživatelé mohou používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno     nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace nebo měnit nastavení softwaru.

 

-          Informace a soubory získané při práci s internetem si mohou uživatelé odnést na disketách. Uživatelé mohou používat vlastní diskety

 

-          Je povoleno využívat službu WWW .

 

-          Je povoleno využívat veřejné poštovní servery (e-mail).

 

-          Není povoleno provozovat počítačové hry.

 

-          Uživatel internetu může využívat internet zdarma 30 minut, pokud bude počítač volný nanejvýš 1 hodinu denně.

 

-          Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách (pornografické, podporující rasismus apod.).

 

-          Městská knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.

 

-          V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny. Odpovědnost za škodu včetně náhrady škody v případě poškození hardware nebo software PC neodborným zásahem nebo jejich používání v rozporu s tímto provozním řádem nese v plné výši uživatel.

 

 

Příloha č. 3

POPLATKY  A  NÁHRADY

 

Registrační poplatky:

 

Zápis čtenáře nad 15 let na kalendářní rok                100 Kč

Zápis čtenáře do 15 let                                                  60 Kč

Průkaz na jednorázové využití služeb knihovny            30 Kč

 

Poplatky za náklady spojené s půjčováním knih:

 

Půjčování knih a časopisů je bezplatné na dobu 1 měsíce. Knihy a časopisy lze 1x prodloužit, pokud o to požádá čtenář před uplynutím výpůjční lhůty. Neprodlužují se výpůjční lhůty knih, které jsou žádány jinými čtenáři a knižní novinky. Výpůjční lhůtu časopisů nelze prodloužit.

Rezervace knihy                                                                  5 Kč

 

Sankční poplatky

 

Ztráta čtenářského průkazu v době platnosti

- manipulační poplatek za vystavení nového průkazu            20 Kč

 

Poplatek z prodlení při  nevrácení knihy a časopisu  do 1 měsíce bude počítán částkou  5,- Kč za týden za každou knihu a časopis.

 

Nezávisle na úhradě poplatků z prodlení může knihovna vymáhat vrácení knih upomínkami.

1. upomínka                                                                        20 Kč

2. upomínka                                                                        40 Kč

3. upomínka                                                                        60 Kč

doporučený dopis                                                            100 Kč

 

Čtenář je povinen uhradit škodu, zaviněnou zanedbáním povinností uvedených ve výpůjčním řádu.

Škoda se hradí v penězích, nebo požádá-li poškozený, a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením knihy do předešlého stavu. Při poškození, zničení nebo ztrátě knihy se požadují tyto formy náhrady:    

- uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve    stejném vydání

 - zhotovením kopie

 - zaplacením dvojnásobku ceny knihy (nejméně 150,00 Kč)

Při dodání stejného díla je účtován manipulační poplatek ve výši 30 Kč na knihovnické zpracování díla.

 

Za poškození obalu knihy, zničení kódu knihy                                 20 Kč

 

Za škody způsobené na ostatním majetku odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.

 

Poplatky za internet

 

Použití PC 1 – 30 minut                           bezplatné

Porušení pravidel při užívání PC               5 Kč

Za tisk z internetu                                       5 Kč za stránku

 

Poplatky za Meziknihovní výpůjční službu

 

50 Kč za každou vyřízenou objednávku knihy.

 

 

III.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Knihovní řád Městské knihovny se vztahuje na všechna pracoviště městské knihovny.

 

Jakékoliv změny v řádech podléhají schválení RM Pohořelice.

 

Účinnost knihovního řádu je od 1.1.2008

 

 

   

Místostarosta města                                                                      starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu