Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je plánování sociálních služeb tak, aby odpovídaly místním podmínkám a potřebám jednotlivých občanů – uživatelů. Je to otevřený proces pro všechny, kteří chtějí pomoc při řešení důležitých otázek v oblasti sociálních služeb.

KPSS zapojuje: uživatele současné (sociální služby využívají), ale i budoucí, poskytovatele (sociální služby provozují) a zadavatele (o sociální oblasti rozhodují a financují ji např. obce). Tzn. základem KPSS je spolupráce těchto tří subjektů a cíl KPSS spočívá v zajištění dostupnosti kvalitních sociálních služeb. Při plánování sociálních služeb se vychází zejména z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami (potenciálních) uživatelů služeb. Výsledek provedeného srovnání slouží jako jeden z klíčových podkladů pro zformulování priorit v sociální oblasti.

Proces komunitního plánování rozvoje sociálních služeb byl zahájen v Pohořelicích v květnu 2007, za podpory a schválení Rady města, zvolením koordinátora komunitního plánování a proškolením koordinační skupiny – triády (pí Holá Jana, pí Šťastná Irena, pí Pirnusová Sonja).

Následovalo sestavení pracovní skupiny z řad členů sociální a zdravotní komise. V tomto období, na území ORP Pohořelice, působily nestátní neziskové organizace (NNO) jen okrajově, např. IQ ROMA Servis. Výjimkou je NNO Sdružení pěstounských rodin, která ve městě Pohořelice již provozovala Dům na půli cesty.

V minulosti vyzjišťováním potřeb obyvatel a následnou analýzou byl vytvořen první ucelený dokument - Komunitní plán sociálních služeb města Pohořelice na období 2008 – 2010. Na základě tohoto dokumentu bylo možno zrealizovat některé z priorit:

  • zajistit pečovatelskou službu, kterou zajišťuje Oblastní charita Břeclav,

  • zajistit bezplatnou psychologickou poradnu na MěÚ Pohořelice (PhDr. Trávníček Milan), poskytující služby v oblasti rodinného poradenství,

  • nainstalovat informační tabuli na zdravotním středisku,

  • vytisknout letáky o sociálních službách a zařízeních.

Vzhledem k měnícím se potřebám obyvatelstva, aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb, bylo nutno opětovně vyzjišťovat potřeby obyvatelstva. Proto se v měsících srpen, září, říjen roku 2012 uskutečnilo dotazníkové šetření v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Pohořelicku. Dotazníkového šetření se účastnilo 109 respondentů. Výstupy z dotazníkového šetření jsou k dispozici na MěÚ Pohořelice, odboru sociálním a zdravotním. Na základě výpovědí respondentů, ale i členů pracovní skupiny KPSS a pracovníků sociálního a zdravotního odboru v Pohořelicích, je v současné době ve fázi zpracování Komunitní plán sociálních služeb pro Pohořelicko na období říjen 2013 – prosinec 2016.

V současnosti město Pohořelice také spolupracuje s JMK v rámci projektu – Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu