Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je plánování sociálních služeb tak, aby odpovídaly místním podmínkám a potřebám jednotlivých občanů – uživatelů. Je to otevřený proces pro všechny, kteří chtějí pomoc při řešení důležitých otázek v oblasti sociálních služeb.

KPSS zapojuje: uživatele současné (sociální služby využívají), ale i budoucí, poskytovatele (sociální služby provozují) a zadavatele (o sociální oblasti rozhodují a financují ji např. obce). Tzn. základem KPSS je spolupráce těchto tří subjektů a cíl KPSS spočívá v zajištění dostupnosti kvalitních sociálních služeb. Při plánování sociálních služeb se vychází zejména z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami (potenciálních) uživatelů služeb. Výsledek provedeného srovnání slouží jako jeden z klíčových podkladů pro zformulování priorit v sociální oblasti.

Plánování sociálních služeb v ORP Pohořelice bylo započato ve městě Pohořelice v květnu 2007, za podpory a schválení Rady města, zvolením koordinátora komunitního plánování a proškolením koordinační skupiny. Následovalo sestavení pracovní skupiny z řad členů sociální a zdravotní komise. Již v tomto prvním plánovacím období byly ke spolupráci oslovovány také obce ve spádové oblasti ORP Pohořelice a vyzývány ke sdělování potřeb na jejich území. V tomto období, na území ORP Pohořelice, působily nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) jen okrajově, např. IQ ROMA Servis. Výjimkou je NNO Sdružení pěstounských rodin, která ve městě Pohořelice již provozovala Dům na půli cesty.

Komunitní plán sociálních služeb města Pohořelice na období 2008 – 2010

Zjišťováním potřeb obyvatel a následnou analýzou byl vytvořen první ucelený dokument - Komunitní plán sociálních služeb města Pohořelice na období 2008 – 2010. Na základě tohoto dokumentu bylo možno zrealizovat některé z priorit:

  • zajistit pečovatelskou službu, kterou zajišťuje Diecézní charita Brno - Oblastní charita Břeclav,

  • zajistit bezplatnou psychologickou poradnu na MěÚ Pohořelice (PhDr. Trávníček Milan), poskytující služby v oblasti rodinného poradenství,

  • nainstalovat informační tabuli na zdravotním středisku,

  • vytisknout propagační materiály o sociálních službách a zařízeních.

Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Pohořelice na období 2014 - 2016

V roce 2014 byla sestavena první organizační struktura KPSS, která se podílela na zjišťování potřeb na našem území prostřednictvím dotazníkových šetření, setkávání a diskuzí nad problematikou sociálních služeb. V tomto plánovacím období byl zpracován další ucelený dokument Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Pohořelice na období 2014 - 2016, který reflektoval potřebu zachování již existujících služeb, rozvoj služeb v oblastech, které byly zjištěny v rámci proběhlých šetření a podporu PSS, jež zajišťovali služby cílovým skupinám v prioritních oblastech.

KPSS v ORP Pohořelice má na starosti Odbor sociální a zdravotní města Pohořelice, který je zodpovědný za zpracování komunitních plánů pro ORP Pohořelice. Ve spolupráci s účastníky KPSS zjišťuje potřeby na tomto území, spolupracuje s PSS a představiteli obcí, administruje poskytování dotací z rozpočtu města Pohořelice, zpracovává podklady pro síť sociálních služeb na svém území. Spolupracuje také s JMK, kterému poskytuje podklady pro tvorbu SPRSS JMK a síť sociálních služeb JMK.

V rámci KPSS je odbor sociální a zdravotní zprostředkovatel přenosu informací v rámci celé organizační struktury KPSS a také směrem k voleným orgánům města Pohořelice.

Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Pohořelice na období 2019–2021

Dokument je zpracován v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v rámci ORP Pohořelice na období 2019-2021“ Operačního programu Zaměstnanost.

Výsledný dokument je zpracován na období tří let (v souladu s požadavkem MPSV a předkládanou novelou Zákona o sociálních službách). Na jeho tvorbě se od října 2017 podíleli členové nově vytvořené organizační struktury, zástupci obcí a spolupracovníci z výzkumné agentury.

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu