Kotlíkové dotace pomohou zlepšit ovzduší v Jihomoravském kraji


Jihomoravský kraj spustil dlouho očekávané Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, kde mohou peníze z evropských fondů využít přímo občané kraje. Dotace jsou určeny na výměnu starých kotlů na tuhá paliva.

Celkově by v novém programovacím období mohl Jihomoravský kraj na výměnu kotlů vyčerpat více než 400 mil. Kč, tedy finanční prostředky na výměnu více jak 2 700 kotlů. Za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo za plynový kotel či solární systém se budou měnit staré kotle s ručním přikládáním.

Proč chce Jihomoravský kraj řešit problematiku lokálních topenišť?

I přes vysokou míru plynofikace a využití centrálního vytápění na území Jihomoravského kraje jsou lokální zdroje vytápění v domácnostech spalující pevná paliva stále druhým největším zdrojem emisí do ovzduší (po dopravě). Není to ale jenom o celkovém množství emisí ze spalování tuhých paliv v lokálních topeništích, ale zejména jde o způsob, jakým jsou emise z těchto zdrojů vypouštěny. Tyto zdroje jsou svázány výhradně s obytnou zástavbou, emise z nich jsou vypouštěny v malé výšce nad terénem, velmi často bez možností řádného rozptylu, tedy přímo v dýchací zóně obyvatel. Je bohužel smutným faktem, že převážná část stávajících kotlů s ručním přikládáním je obsluhována nesprávně (nastavení regulačních klapek, způsob přikládání paliva, zanesení teplosměnných ploch) s výrazně negativním vlivem na kvalitu spalovacího procesu a tedy i množství emisí znečišťujících látek do ovzduší. Také z emisní bilance vyplývá, že se podíl emisí z lokálních topenišť na celkových emisích všech zdrojů znečišťování ovzduší vyprodukovaných v Jihomoravském kraji pohybuje v současnosti okolo 20 až 30 %, přičemž na celkové bilanci produkce polétavého prachu mají v průběhu uplynulých let stále rostoucí podíl. V případě polycyklických aromatických uhlovodíků je to dokonce 61 % celkových emisí. Zejména v malých sídlech s absencí vlivu průmyslu jsou lokální topeniště dominantním zdrojem znečištění ovzduší, výjimkou nejsou ani oblasti, kde se podílejí na znečištění ovzduší v 70 – 90 %!

Lokální topeniště a kvalita ovzduší v topné sezóně

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočka Brno, na podzim roku 2015 zajistil měření imisní situace ve vybraných malých obcích pro zjištění stavu ovzduší v období topné sezóny. Měření proběhlo v měsíci listopadu roku 2015 v lokalitách mimo přímý vliv průmyslových zdrojů s cílem zjištění průběhu znečištění ovzduší. Vliv lokálních topenišť byl tímto sledováním jednoznačně prokázán. Bylo zjištěno, že právě ve venkovských oblastech jsou překračovány hodnoty zejména polétavého prachu i karcinogenních látek mnohdy daleko výrazněji než v exponovaných lokalitách centra Brna. Kompletní zpráva o měření je zpřístupněna na webu Jihomoravského kraje -                 http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=288488&TypeID=7

(www.kr-jihomoravsky.cz – Životní prostředí – OŽP Odbor životního prostředí)

Na základě odborných analýz bylo zjištěno, že roční produkce tuhých znečišťujících látek v případě standardizovaného rodinného domu vytápěného zastaralým prohřívacím kotlem na hnědé uhlí činí zhruba 177 kg na rok. Naopak pro stejný dům, který bude vytápěn moderním automatickým kotlem na hnědé uhlí, bude emise prachu na úrovni pouhých 2,7 kg za rok. V případě karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků je úspora ještě výraznější a to ve výši 99%!

Jak je příspěvek velký a dostane se na všechny?

400 mil. korun je na jednu stranu hodně, protože zajistí výměnu až 2 700 kotlů v celém kraji do konce roku 2020, celkem je ale v Jihomoravském kraji až 25 000 starých neekologických kotlů, které nebude možné od září 2022 používat. Kdo tedy zaváhá a nevyužije dotace, bude muset výměnu emisně nevyhovujícího kotle zaplatit ze svého.

Přehled povinností souvisejících s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva:

1. 1. 2014        Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy)

1. 1. 2017        Povinnost na vyžádání předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy)

1. 1. 2018        Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)

1. 1. 2020        Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 5. emisní třídy)

1. 9. 2022        Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)

Z údajů na štítku kotle lze zjistit, zda provozované spalovací zařízení splňuje podmínku 3. emisní třídy a jestli ho bude moci občan využívat i po 1. 9. 2022. V případě, že kotel není štítkem opatřen, lze se obrátit na výrobce příp. je možné tento údaj vyčíst z protokolu o  kontrole (povinnost do 1. 1. 2017). Podmínku 3. emisní třídy splňují některá zplynovací spalovací zařízení a všechny spalovací zařízení s automatickým podavačem paliva. Pokud tedy někdo využívá kotel s ručním přikládáním, bude si muset s největší pravděpodobností do 30. 8. 2022 pořídit nový spalovací zařízení, které splní 3. emisní třídu.

Kde se zájemci o dotace dozvědí podrobnosti a kdo se může o dotaci ucházet?

Dotace pro domácnosti administruje Jihomoravský kraj. O kotlíkovou dotaci si může požádat každý majitel rodinného domu s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním. Zájemci by se měli v první řadě obrátit na krajský úřad, kde jim odborníci odboru regionálního rozvoje poradí, jak na to. Podrobné a aktuální informace jsou uvedeny na speciální internetové stránce: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2

(www.kr-jihomoravsky.cz – Regionální rozvoj) + je přímo na titulní straně webu JMK  ikona

Kontakty pro dotazy:

Ing. Tereza Rosypalová, email: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 371

Bc. Jana Skácelová, email: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 407

Ing. Anna Gelová, email: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 231 

Ing. Barbora Hrubá, email: hruba.barbora@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 441

 

Ing. Tomáš Helán

Odbor životního prostředí KrÚ JMK

oddělení technické ochrany životního prostředí  

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu