Krizové řízení a ochrana obyvatel

Seznam platných právních předpisů týkajících se ochrany obyvatelstva a KŘ

29. června 2009

Zde najdete seznam právních předpisů – předpisy ústavního pořádku, zákony, prováděcí vyhlášky, nařízení vlády a resortní směrnice zabývající se ochranou obyvatelstva a krizovým řízením (KŘ).

Krizový štáb (KŠ) obce a jeho úkoly

2. listopadu 2005

Krizový štáb určené obce je pracovním orgánem starosty. Starosta jej zřizuje k řešení krizových situací.  

Bezpečnostní rada ( BR )

2. listopadu 2005

Bezpečnostní rada obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),  je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace.
Předsedou bezpečnostní rady bezpečnostní rady obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), je starosta příslušné obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce.

 

Povodně a povodňové komise

2. listopadu 2005

Povodně  jsou jednou z mimořádných událostí, které mohou postihnout území obce nebo celého správního obvodu. Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

Mimořádné události

2. listopadu 2005

Mimořádná událost - je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Čas od času se každý může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví nebo majetek. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a ochránit tak svůj život, zdraví, majetek a pomoci druhým.

Ochrana obyvatel v ČR

2. listopadu 2005

 vzhledem k tomu, že problematika ochrany obyvatelstva je či byla velice často nesprávně interpretována, rozhodl se Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále „HZS kraje“) po dohodě se starosty řady obcí (měst, městských částí) poskytnout občanům Jihomoravského kraje následující ucelenější informaci.

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele

31. října 2005

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

 

Připravenost na krizové situace

13. října 2005

Tato příručka obsahuje návod, jak se připravit na dopad možných následků živelných pohrom nebo mimořádných situací způsobených lidskou činností. Příručka je formátu PDF.
Příručka (*.pdf 486kb)

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

13511

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu