Návrh Územního plánu Odrovice

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel Územního plánu Přibice dle §6 odst.1 písm.c) ve spojení s ust. §13 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, a §50 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení projednávání návrhu Územního plánu Odrovice.

Návrh Územního plánu Odrovice (dále návrh ÚP)  je vypracován  na základě žádosti obce Odrovice a schváleného zadání ÚP Odrovice. Návrh ÚP Odrovice obsahuje komplexní požadavky na řešené území a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.

Kompletní dokumentace návrhu ÚP Odrovice, včetně zpracovaného vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, bude vystaven k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě v Pohořelicích – Odbor územního plánování a stavební úřad místnost C333 od 4.7.2018 do 23.8.2018.

V souladu s ust. § 50 odst.3 stavebního zákona může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 30 - ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 20.8.2018 na adresu našeho úřadu, který v souladu s ust. §6 odst.1 písm.c) ve spojení §13 odst.1 stavebního zákona, zajišťuje pořízení ÚP Odrovice. Ke stanoviskům podaným po této lhůtě se dle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Veřejná vyhláška

Textová část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Technická infrastruktura - vodní hospodářství

Technická infrastruktura - energetika a spoje

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výkres etapizace

Koordinační výkres

Výkres záborů půdního fondu

Výkres širších vztahů

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů změny č.1 na životní prostředí

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu