Návrh Územního plánu Pohořelice


Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel Územního plánu Pohořelice dle §6 odst.1 písm.c) ve spojení s ust. §13 odst.1, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, místně příslušný dle §11 odst.1 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje v souladu s ust. §20, §188 odst.2 a §50 odst.2 a §50 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení projednávání Návrhu Územního plánu Pohořelice.

Návrh Územního plánu Pohořelice (dále návrh ÚP)  je vypracován  na základě projednaného zadání Územního plánu Pohořelice, schváleného dne 16.12.2015 v zastupitelstvu města Pohořelice v souladu s ust. §47 odst.5 stavebního zákona. Návrh ÚP obsahuje komplexní požadavky na řešené území, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Kompletní dokumentace návrhu ÚP bude vystavena k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě v Pohořelicích – Odbor územního plánování a stavební úřad místnost C332 a na www.pohorelice.cz v sekci úřední deska od 20.4.2017 do 9.6.2017.

V souladu s ust. § 50 odst.3 stavebního zákona může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 30 - ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 5.6.2017 na adresu našeho úřadu, který v  souladu  s  ust. §13 odst.1 stavebního zákona, zajišťuje pořízení změny č.1 ÚP. Ke stanoviskům podaným po této lhůtě se dle ust. § 50 odst. 2  stavebního zákona  nepřihlíží. 

Vyhláška   Oprava chyby v psaní

Textová část - výrok

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství

Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika a spoje

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Textová část - odůvodnění

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Předpokládané zábory půdního fondu

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

 


 

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu