Návrh změny č. 1 ÚP Branišovice

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel Územního plánu Branišovice dle §6 odst.1 písm.c) ve spojení s ust. §13 odst.1, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, místně příslušný dle §11 odst.1 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje v souladu s ust. §20, §188 odst.2 a §50 odst.2 a §50 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení projednávání Návrhu změny č.1 Územního plánu Branišovice.

Návrh změny č.1 Územního plánu Branišovice (dále návrh změny č.1 ÚP)  je vypracován  na základě projednané zprávy o uplatňování Územního plánu Branišovice, schválené dne 24.6.2015  zastupitelstvu obce Branišovice v souladu s ust. §50 odst.1 stavebního zákona. Návrh změny č.1 ÚP obsahuje komplexní požadavky na řešené území.

Kompletní dokumentace návrhu změny č.1 ÚP bude vystavena k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě v Pohořelicích – Odbor územního plánování a stavební úřad místnost C332 a na www.pohorelice.czv sekci úřední deska od 18.1.2016 do 14.3.2016.

V souladu s ust. § 50 odst.3 stavebního zákona může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 30 - ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 4.3.2016 na adresu našeho úřadu, který v  souladu  s  ust. §13 odst.1 stavebního zákona, zajišťuje pořízení změny č.1 ÚP. K připomínkám uplatněným po této lhůtě se dle ust. § 50 odst. 2  stavebního zákona  nepřihlíží. 


Vyhláška 

Textová část - výrok

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Hlavní výkres - voda a odkanalizování

Hlavní výkres - energetika a přenos informací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Textová část - odůvodnění

Výkres etapizace

Koordinační výkres

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu