Návrh změny č.1 ÚP Přibice

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel Územního plánu Přibice dle §6 odst.1 písm.c) ve spojení s ust. §13 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, a §50 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení projednávání návrhu změny č.1 Územního plánu Přibice.

Návrh změny č.1 Územního plánu Přibice (dále návrh ÚP)  je vypracován  na základě žádosti obce Přibice a schváleného zadání změny č.1 ÚP Přibice. Návrh změny č.1 ÚP Přibice obsahuje komplexní požadavky na řešené území a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.

Kompletní dokumentace návrhu změny č.1 ÚP Přibice, včetně zpracovaného vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, bude vystaven k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě v Pohořelicích – Odbor územního plánování a stavební úřad místnost C333 od 4.7.2018 do 23.8.2018.

V souladu s ust. § 50 odst.3 stavebního zákona může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky do 30 - ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 20.8.2018 na adresu našeho
úřadu, který v souladu s ust. §6 odst.1 písm.c) ve spojení §13 odst.1 stavebního zákona, zajišťuje
pořízení změny č.1 územního plánu Přibice. Ke stanoviskům podaným po této lhůtě se dle ust. § 50
odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Veřejná vyhláška

Textová část s vyznačením změn - výrok

Textová část s vyznačením změn - odůvodnění

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Koordinační výkres - výřez

Výkres záborů půdního fondu

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů změny č.1 na životní prostředí

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu