Nový park Polní D

Město Pohořelice připravuje realizaci nové parkové plochy v lokalitě „Polní“ – park Polní D.

Nová parková plocha bud o rozloze 1681 m2, plánuje se zde výsadba 19ks stromů a 116 keřů.

Předpokládaná realizace nové parkové plochy podzim 2020 až jaro 2021. Finanční prostředky na realizaci dané akce chce město Pohořelice získat z dotačního titulu MAS Podrbněnsko, Operační program životního prostředí, Specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Situační výkres nové parkové plochy D (*.pdf)¨

Vizualizace (*.pdf)