Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 - zrušena OZV č.2/2010

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo města Pohořelice vydalo dne 22. 10. 2008 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

Úvodní ustanovení

Město Pohořelice touto vyhláškou zavádí místní poplatek  za  provoz  systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“)1) na území města Pohořelice, Velký Dvůr, Smolín a Nová Ves.

Článek 2

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu vznik nebo zánik poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt.

2. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit správci poplatku každou změnu týkající se jím uvedených údajů.

 

Článek 3

Sazba poplatku

Celková sazba poplatku činí 500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok  a tvoří ji :

a) částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a
b) částka 250,- Kč stanovená poměrnou částí skutečných nákladů města vynaložených v předchozím kalendářním roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok (viz příloha).

Článek 4

Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný :

- jednorázově v plné výši nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku
- nebo dvakrát ročně ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, je poplatek splatný do 30. 9. příslušného kalendářního roku, jinak do konce kalendářního roku.

###########-

1) § 10b zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Článek 5

Osvobození a úlevy

1. Od poplatku se osvobozují :

a) fyzické osoby ve výkonu trestu,
b) fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na sídle ohlašovny nebo na zvláštní matrice,
c) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a  které jsou současně hlášeny k trvalému pobytu na území města Pohořelice, Velký Dvůr, Smolín nebo Nová Ves,

2. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu vznik nebo zánik nároku na osvobození od poplatku, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

3. Vznikne-li nárok na osvobození od poplatku v průběhu měsíce, nebo zanikne-li tento  nárok  v průběhu měsíce, je pro stanovení vzniku nebo zániku osvobození rozhodný stav na konci měsíce, v němž poplatník rozhodnou skutečnost správci poplatku ohlásil.

Článek 6

Zrušovací ustanovení

Tato vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku města Pohořelice č. 7/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla schválena usnesením zastupitelstva města Pohořelice dne 13. 2. 2006.

Článek 7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2009.

 

…………………………………………….

 

…………………………………………..

Ing. Josef Svoboda v.r.
starosta města

 

Ing. Vladimír Schovánek v.r.
místostarosta města

 

Vyvěšeno:        15.12.2008

Sňato:              31.12.2008

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu