Ochrana ovzduší

Znečištění ovzduší představuje stále jedno z nejvýznamnějších rizik pro lidské zdraví, především z toho důvodu, že jsme znečištěnému ovzduší vystaveni dlouhodobě. Škodliviny přítomné v ovzduší poškozují lidské zdraví, vegetaci i stavební materiály a mohou mít závažný dopad na životní prostředí v globálním měřítku (poškozování ozonové vrstvy Země, globální oteplování). Kromě toho znečištění ovzduší působí nepříjemnosti typu snížené viditelnosti, obtěžování zápachem nebo zvýšené prašnosti.

NESPALUJTE ODPAD DOMA!!!

Řada lidí přikládá do kamen PET lahve nebo jiné plastové obaly a domnívá se, že spálením se odpadu elegantně, levně a bez následků zbaví. Při spalování v kamnech, kotli či na otevřeném ohništi, tedy za poměrně nízkých teplot, však vzniká mnohem více nebezpečných škodlivin než v průměrné spalovně či průmyslovém podniku, které jsou navíc vybaveny speciálními filtry. Při spalování plastických hmot v malých topeništích se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny, fosgen a těžké kovy. Ty mohou zapříčinit řadu zdravotních komplikací, například krevní abnormality, poškození jater, rakovinu nebo vrozené vady.

Spalování odpadu je zakázané, navíc ze zákona o ovzduší vyplývá, že nesmí docházet k obtěžování obyvatelstva nadměrným kouřem a zápachem.

ÚSPORY ENERGIE  ŠETŘÍ I OVZDUŠÍNejvětší podíl na znečišťování ovzduší a globálním oteplování má spalování fosilních paliv. Dosáhnout snížení emisí CO2 lze především úsporami energie a přechodem na obnovitelné zdroje. Obojí má pozitivní dopad na životní prostředí jako celek, tedy nejen na čistotu ovzduší a klimatické změny.