Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán statní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst.2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve zněmí pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon"), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") vydává podle §51a lesního zákona následující opatření obecné povahy

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu