Odbor sociální a zdravotní

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí:

Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice.

Správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen územím obcí:

Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice.

Výkon sociálně právní ochrany dětí

 • preventivní a poradenskou činnost, jako např. sledování nepříznivých vlivů působících na děti a zjištění příčin jejich vzniku, působení na rodiče směrem k plnění rodičovské zodpovědnosti, poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům, osvojitelům, pěstounům a jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte.
 • provádění opatření na ochranu dětí např.:
   • podává návrh soudu související s ústavní výchovou, rodičovskou zodpovědností
   • poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí
   • ocitne-li se dítě bez přiměřené péče jeho věku, zajišťuje neodkladnou péči takovému dítěti
   • vykonává funkci kolizního opatrovníka v soudních řízeních dotýkajících se práv dítěte /např. úprava výchovy a výživy nezletilých, určení styku s rodičem, kterému dítě nebylo svěřeno do péče, určení a popření otcovství, zvýšení či snížení výživného/
   • rozhoduje ve věcech výchovných opatření
   • pracuje s dětmi a mladistvými, na kterých je páchána trestná činnost (týrané a zanedbané děti, mravně narušená mládež
   • spolupráce se školami v oblasti prevence kriminality a v protidrogové oblasti
 • zprostředkování osvojení a pěstounské péče
 • sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy (spolupracuje s dětskými domovy, výchovnými ústavy pro mládež, vydává souhlas s pobytem mimo tato zařízení, apod.)
 • zajištění účasti při trestním řízení, včetně přípravného, vedeným proti mladistvým, spolupráci s PČR, státním zastupitelstvím a soudy
 • zabezpečuje činnost komise sociálně-právní ochrany dětí

Poskytování soc. pomoci, péče a poradenství

 • v pomoci občanům ohroženým sociálním vyloučením, žijícím rizikovým způsobem života, obětem agrese, trestné činnosti, domácího násilí, osobám, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, nezaměstnaným a s materiálními problémy (zadlužení) nebo osobám s různým stupněm omezení ve svéprávnosti
 • obecně v  poskytování základního sociálního poradenství
 • v činnosti kurátora  pro dospělé / zabývá se dospělými z výkonu trestu a výkonu vazby
 • ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi a státními orgány působící v sociální oblasti 
 • ve výkonu „ opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti „
 • v rozhodování formou správního řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění 
 • ve vydávání parkovacího průkazu č.07

Oblast sociálních služeb

 • poskytování odborného sociálního  poradenství
 • koordinování  poskytování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností 
 • zajištění poskytování pečovatelské služby v rámci výkonu samostatné působnosti (pro občany města Pohořelice)
 • zabezpečení činnosti  komise sociální a zdravotní
 • zabezpečení koordinace komunitního plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pohořelice

Výkon státní správy na úseku zdravotnictví

 • spočívá  v registraci, vydávání tiskopisů receptů a  žádanek na omamné a psychotropní látky oprávněným osobám neboli lékařům.


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Hlavní pokladna

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Úterý 8:00 - 11:30
Středa 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30-15:00
Pátek 8:00 - 11:30

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Adopce

Ucelené informace o náhradní rodinné péči naleznete na webovém portálu informačně vzdělávacího projektu

adopce.com

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu