Odbor vnitřních věcí

Tento odbor se skládá ze samostatných pracovišť: matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, podatelny a krizového řízení (záchranného systému).

Hlavní úkoly odboru vnitřních věcí

A) v oblasti samosprávy:

 • vést evidenci domů a vydávání čísel popisných a evidenčních ve městě
 • činnost spojovatelky telefonních hovorů a podávaní informací

B) v oblasti státní správy:

 • činnost podatelny, spisové služby a archivu
 • evidence obyvatel
 • matriční agenda včetně metodické a kontrolní činnosti matrik obecních úřadů v územně správním obvodu
 • ověřování a legalizace dokumentů
 • ověřování odborné způsobilosti k vedení matričních knih a sbírek listin
 • pověřování vidimací a legalizací obecních úřadů bez matriky
 • agenda občanských průkazů a cestovních dokladů
 • zabezpečování státoobčanských slibů dle zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání občanství České republiky
 • činnost vyrozumívacího střediska civilní obrany
 • úkoly spojené s působností zákona č. 218/1999 Sb., branný zákon a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • zpracování a realizace havarijních a krizových plánů
 • plnit úkoly spojené se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

Úsek matrik:

 • zajišťuje výkon matriční agendy narození, manželství a úmrtí
 • odborně a metodicky řídí pracovníky obecních úřadů pověřených vedením matriční agendy
 • vykonává dozor nad vedením matrik pověřenými obecními úřady v pověřeném územním obvodu nejméně 1 x za kalendářní rok
 • vede sbírku listin, která slouží výlučně pro matriční zápisy, provedené v matrikách u příslušných obecních úřadů v pověřeném územním obvodu a vystavuje potvrzení z uvedených sbírek listin
 • vede evidenci matričních obvodů v pověřeném územním obvodu
 • kontroluje a ověřuje vyhotovování matričních dokladů pro použití v cizině obecními úřady
 • rozhoduje ve správním řízení jako odvolací orgán o odvoláních proti rozhodnutí vydaných obecními úřady v I. stupni o změně jména a příjmení občanů a přezkoumává pravomocná rozhodnutí orgánů obecních úřadů v obnově řízení, mimoodvolacím řízení
 • rozhoduje ve správním řízení o povolení k uzavření manželství zástupcem
 • rozhoduje o tom, zda matrikář prokázal znalost z vedení matrik složením zkoušky před pověřeným městským úřadem
 • rozhoduje o obnově ztracené, zničené či neupotřebitelné matriční knihy a činí příslušná opatření k jeho realizaci
 • dává pokyn k provedení záznamu rozhodnutí cizozemských úřadů a soudů v matrice
 • dozírá na provádění předpisů o užívání a změně jména a příjmení u obecních úřadů, na provádění předpisů o ověřování opisů listin a podpisů na listinách obecními úřady a vyhotovování potvrzení pro použití v cizině obecními úřady
 • odesílá oznamovací povinnosti vůči ÚDZ, IS, okresnímu soudu a zdravotním pojišťovnám.
 • provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu dle zákona č. 41/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • řeší přestupky na úseku matrik, jména a příjmení

Úsek evidence obyvatel:

 • zajišťuje výkon státní správy podle zákona o evidenci obyvatel
 • zpracovává a vede evidenci občanů s trvalým pobytem v pověřeném územním obvodu
 • zpracovává změny místa trvalého pobytu v evidenci obyvatel na základě hlášení z ohlašoven na základě matričních dokladů a tyto změny zavádí do informačním systému
 • na základě rozhodnutí soudu provádí záznamy o rozvodu, zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům a změny zavádí do informačního systému
 • vede evidenci indexů domů a na základě požadavků městských a obecních úřadů provádí změny
 • poskytuje údaje z informačního systému evidenci obyvatel obyvatelům s trvalým pobytem ve svém správním obvodu a podle zvláštních předpisů také orgánům státní správy a orgánům pověřeným výkonem státní správy
 • ve správním řízení rozhoduje o zrušení údaje o místě trvalého pobytu
 • provádí kontrolní a metodickou činnost k ohlašovnám
 • uschovává údaje a dokumentaci související s vedením informačního systému evidence obyvatel

Úsek občanských průkazů:

 • přijímá a vede evidenci žádosti o vydání občanských průkazů, zpracovává a kontro-luje podklady pro vydání OP, odpovídá za úplnost údajů na žádosti o vydání OP
 • vede evidenci vydaných OP, eviduje změny u ztracených, nalezených, odcizených a poškozených OP, změny zavádí do informačního systému
 • vyhotovuje OP, provádí výdej OP, zabezpečuje výdej OP prostřednictvím obecních úřadů pověřených vedením matrik
 • vydává potvrzení o občanském průkazu
 • přijímá hlášení o odcizení, zničení, poškození, zneužití nebo ztrátě OP a o změně povinných údajů zapisovaných do OP
 • rozhoduje ve správním řízení o skončení platnosti OP
 • přebírá do úschovy OP do úschovy občanům, kteří jsou dlouhodobě v cizině a přijímá OP nalezené nebo odevzdané jinými osobami než držitelem
 • řeší přestupky na úseku občanských průkazů

Úsek cestovních dokladů :

 • přijímá žádosti o vydání cestovních dokladů (CD), zajišťuje jejich vyhotovení a předání
 • provádí změny údajů v cestovních dokladech
 • potvrzuje správnost údajů na žádostech o vydání cestovních průkazů pro zastupitelský úřad
 • rozhoduje ve správním řízení o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu
 • rozhoduje o neplatnosti cestovního dokladu
 • na žádost držitele cestovního dokladu vrací cestovní doklad po pominutí důvodů pro odnětí nebo odepření vydání
 • eviduje materiál pasové evidence (MPE), poskytuje údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů podle zvláštního předpisu v rozsahu tímto předpisem vymezeným
 • nejméně l x ročně provádí kontrolní a metodickou činnost u obecních úřadů pověřených vedením matrik
 • řeší přestupky na úseku cestovních dokladů občanů České republiky

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu