Oznámení

Město Pohořelice

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

 

INFORMACE

o konání XVIII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XVIII. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:      Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  

Termín konání:    24.06.2020 v 16:00 hodin

Navržený program:

1.       Zahájení

2.       Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3.       Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2019

4.       Mimořádná dotace TJ Dynamo Velký Dvůr

5.       Rozpočtové opatření města č. 4/2020

6.       Přijetí úvěru 150 mil. Kč

7.       Rozpočtové opatření města č. 5/2020

8.       Žádosti

-  odprodej pozemku p. č. 7383/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-  odprodej částí pozemků p. č. 6518, 6519 a 6523 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-  záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 559/14 a p.č. 560 vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-  záměr odprodeje části pozemku p. č. 1678 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-  záměr odprodeje pozemku p. č. 1679 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-  záměr odprodeje části pozemku p.č. 151/1 v k.ú. Smolín

-  záměr odprodeje pozemku p. č. 3122/106 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-  darování pozemků - protipovodňová opatření – Město Pohořelice a Povodí Moravy, s.p.

9.       Různé

-   žádost o povolení výjimky z územní studie

-   převzetí do vlastnictví města některých stavebních objektů od Povodí Moravy, s.p.

-  doplnění změny územního plánu – změna č. 1.4

-  služebna městské policie

- veřejnoprávní smlouva s obcí Pasohlávky

10.   Interpelace zastupitelů

11.   Diskuse občanů

12.   Závěr

 

V Pohořelicích 17.06.2020

 

Bc. Miroslav Novák v. r.

starosta města Pohořelice

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu