Oznámení o konání zasedání zastupitelstva města

Město Pohořelice

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice

INFORMACE

o konání V. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání V. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:             Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  

Termín konání:          27. 2. 2019 v 16:00 hodin

Navržený program:

1.       Zahájení

2.       Volba volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

3.       Rozpočtové opatření města č. 1/2019

4.       Žádosti

-          Záměr odprodeje části pozemku p. č. 960 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Záměr odprodeje části pozemku p. č. 389/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Záměr odprodeje pozemku p. č. 1678 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Záměr odprodeje pozemku p. č. 2122/4 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Záměr odprodeje části pozemku p. č. 283/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 1643/1 a 1643/3 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Odprodeje pozemku p. č. 1643/1 a 1643/3 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Odprodej pozemku p. č. 1648 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Odprodej částí pozemku p. č. 389/1 a pozemku 389/116 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Odprodej části pozemku p. č. 7076 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 2458, 2459 a části p. č. 2460, vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Bezúplatný převod části pozemku p. č. 6809 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Odkup pozemků v k. ú. Smolín

-          Prodej části pozemků p.č. 7493, 7492 a 7491/2 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

-          Záměr směny pozemků v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

5.       Různé

-          Komunitní plán sociálních služeb ORP Pohořelice

-          Návrh garance financování soc. služeb zařazených v minimální síti ORP Pohořelice pro rok 2019

-          Návrh smlouvy o příspěvku ve věci spolufinancování soc. služeb v síti ORP Pohořelice pro rok 2019 s obcemi ORP Pohořelice

-          Dotační program pro dotace poskytnuté dle zvláštního předpisu „Podpora sociálních služeb na území ORP Pohořelice v roce 2019“

-          Program rozvoje města Pohořelice – roční aktualizace

-          Pověření strážníka řízením Městské policie Pohořelice

-          Návrhy OZV města č. 1/2019 a 2/2019

-          Záměr demolice nemovitostí na parc. č. 389/21 a 389/22 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-       Záměr demolice objektu ve Staré Obci na pozemku p. č. 2127/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou

-       Návrh na člena představenstva (příp. dozorčí rady) společnosti VaK Břeclav, a.s.

6.       Interpelace zastupitelů

7.       Diskuse občanů

8.       Závěr

V Pohořelicích 27. 2. 2019

 

Bc. Miroslav Novák, DiS. v.r.

starosta města Pohořelice

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 2. 2019

Sejmuto z úřední desky dne:  

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu