Oznámení o konání Zastupitelstva města Pohořelice

Město Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice 

INFORMACE

o konání XXVI. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice

Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XXVI. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:       Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699  

Termín konání:    30.06.2021 v 16:00 hodin

Navržený program:

1. Zahájení
2. Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Závěrečný účet a účetní závěrka města Pohořelice za rok 2020
4. Rozpočtové opatření města č. 4/2021
5. Aktualizace čerpání úvěru – 150 mil. Kč
6. Privatizace garáží Znojemská 1098 a 1099
7. Žádosti
-  prodej pozemku p. č. 2196 a částí pozemku p. č. 2199/1, vše v k. ú.
Pohořelice nad Jihlavou
-  záměr prodeje části pozemku p. č. 2447/22 a části pozemku p. č. 2448/7
-  záměr prodeje části pozemku p. č. 7386 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
-  prodej části pozemku p. č. 6052 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
-  prodej části pozemku p. č. 7069/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
-  odprodej pozemku p. č. 1678/2 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
-  odkup pozemku p. č. 2760 v k. ú. Smolín – mokřad
-  odprodej částí pozemku p. č. 389/1 a 389/116 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
-  odkoupení části pozemku p. č. 1642 městem Pohořelice
-  směna nemovitostí s ČR-Lesy, s.p. – revokace usnesení (druhá)
-  záměr budoucího prodeje pozemků - garáže Šumická
-  záměr darování nemovitosti č.p. 385 a zřízení předkupního práva
-  hřbitov – nabytí městem
-  záměr odprodeje pozemku p. č. 7383/1 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou a
revokace usnesení
8. Představení záměru - Zvýšení kapacity ZŠ I. stupeň - arch. Kaněk 18:00 hod.
9. Různé
- schválení změny č. 1 ÚPD města Pohořelice
- dodatek č. 1 k darovací smlouvě a Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí
s Povodí Moravy, s.p.
- koordinační dohoda s Policií ČR
- návrh OZV č. 2/2021 o nočním klidu
- smlouva o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních služeb v síti ORP
Pohořelice pro rok 2021 s obcí Cvrčovice
-  dodatek č. 2 s Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
- Slavnosti města Pohořelice a okolí v roce 2022
- mimořádná dotace pro Kynologický klub Pohořelice
- rozšíření kapacity MŠ – 19:00 hod.
10. Interpelace zastupitelů
11. Diskuse občanů
12. Závěr

 

V Pohořelicích  23.06.2021

 Bc. Miroslav Novák v.r.
starosta města Pohořelice

 


 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.06.2021
Sejmuto z úřední desky dne: 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu