Oznámení o zahájení projednávání doplněného návrhu změny č. 1 ÚP Pohořelice zkráceným postupem

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 1 Územního plánu Pohořelice dle §6 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení zkráceného projednávání doplněného návrhu změny č. 1 územního plánu Pohořelice.

Doplněný návrh změny č. 1 územního plánu Pohořelice (dále návrh změny)  je vypracován  na základě usnesení zastupitelstva obce Pohořelice, stanovisek dle ust. §55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona a stanovisek dotčených orgánů uplatněných v projednání původního rozsahu znění změny č. 1 územního plánu Pohořelice. Doplněný návrh změny obsahuje komplexní požadavky na řešené území, které je předmětem dílčí změny. Původní rozsah změny č. 1 obsahoval změny v lokalitách 1.1 – 1.5. Z tohoto původního rozsahu bylo od dalšího projednávání upuštěno od změny v lokalitě 1.4. Nově byly do změny č. 1 doplněny lokality 1.7 -1.11, které jsou předmětem dalšího projednávání.

Kompletní návrh změny, bude vystaven k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě v Pohořelicích – Odbor územního plánování a stavební úřad místnost C332 a na www.pohorelice.cz v sekci úřední deska od 21.04.2021 do 31.05.2021. 

Veřejné projednání o návrhu změny se bude konat dne 24.05.2021 v 16.00 hod. v kongresovém sále MěÚ Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Ve spolupráci s projektantem ing.arch. Milanem Hučíkem ze společností AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, 627 00 Brno, bude zajištěn odborný výklad.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. 

Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Veřejné projednání se uskuteční za zvýšených hygienických opatření.


Vyhláška

Textová část - výrok

Textová část - odůvodnění

Srovnávací text s vyznačením změn

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fonduMĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu