Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Cvrčovice zkráceným postupem

 Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 1 Územního plánu Cvrčovice dle §6 odst. 1 písm. c), oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení zkráceného projednávání Návrhu změny č. 1 územního plánu Cvrčovice.

Návrh změny č. 1 územního plánu Cvrčovice (dále návrh změny)  je vypracován  na základě usnesení zastupitelstva obce Cvrčovice a předchozích stanovisek dle ust. §55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona. Návrh změny obsahuje komplexní požadavky na řešené území, které je předmětem dílčí změny.

Kompletní návrh změny, bude vystaven k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě v Pohořelicích – Odbor územního plánování a stavební úřad místnost C332 a na www.pohorelice.cz v sekci úřední deska od 25.01.2021 do 08.03.2021. Ve spolupráci s projektantem ing. arch. Pavlem Šemorou, bude zajištěn odborný výklad.

Veřejné projednání o návrhu změny se bude konat dne 01.03.2021 v 15.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Cvrčovice, Cvrčovice 74, 691 23 Pohořelice.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. 

Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Veřejné projednání se uskuteční za zvýšených hygienických opatření.

V případě zhoršení epidemiologické situace či prodloužení nouzového stavu a změny hygienických opatření může být veřejné projednání odloženo.

Přístup na veřejné projednání bude umožněn i dálkovým přístupem přes níže uvedený odkaz

Připojte se přes počítač nebo mobilní aplikaci
Kliknutím sem se připojíte ke schůzce


Veřejná vyhláška

Textová část

Srovnávací text s vyznačením změn

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu