Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 1 ÚP Pohořelice zkráceným postupem

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 1 Územního plánu Pohořelice dle §6 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení zkráceného projednávání Návrhu změny č. 1 územního plánu Pohořelice.

Návrh změny č.1 územního plánu Pohořelice (dále návrh změny)  je vypracován  na základě usnesení zastupitelstva obce Pohořelice a předchozích stanovisek dle ust. §55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona. Návrh změny obsahuje komplexní požadavky na řešené území, které je předmětem dílčí změny.

Kompletní návrh změny, bude vystaven k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě v Pohořelicích – Odbor územního plánování a stavební úřad místnost C332 a na www.pohorelice.cz v sekci úřední deska od 04.12.2020 do 18.01.2021. Ve spolupráci s projektantem ing.arch. Milanem Hučíkem ze společností AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, 627 00 Brno, bude zajištěn odborný výklad.

Veřejné projednání o návrhu změny se bude konat dne 11.01.2021 v 16.00 hod. v kongresovém sále MěÚ Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.
Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Veřejné projednání se uskuteční za zvýšených hygienických opatření.
V případě zhoršení epidemiologické situace či prodloužení nouzového stavu a změny hygienických opatření může být veřejné projednání odloženo.

Vzhledem k aktuálním opatřením v rámci epidemiologické situace bude možnost ve stejném, termínu sledování veřejného projednání dálkovým přístupem.

Připojte se přes počítač nebo mobilní aplikaci
Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

Veřejná vyhláška

Výrok

Textová část         Srovnávací text s vyznačením změn

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění

Textová část

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu