Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Branišovice zkráceným postupem

 Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 2 Územního plánu Branišovice dle §6 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení zkráceného projednávání Návrhu změny č. 2 územního plánu Branišovice.

Návrh změny č. 2 územního plánu Branišovice (dále návrh změny) je vypracován na základě usnesení zastupitelstva obce Branišovice a předchozích stanovisek dle ust. §55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona. Návrh změny obsahuje komplexní požadavky na řešené území, které je předmětem dílčí změny.

Kompletní návrh změny, bude vystaven k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě v Pohořelicích – Odbor územního plánování a stavební úřad místnost C332 a na www.pohorelice.cz v sekci úřední deska od 31.01.2022 do 22.03.2022. Ve spolupráci s projektantem ing. arch. Milanem Hučíkem, bude zajištěn odborný výklad.

Veřejné projednání o návrhu změny se bude konat dne 07.03.2022 v 15.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Branišovice, Branišovice 57, 671 77.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. 

Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny. 

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Veřejné projednání se uskuteční za zvýšených hygienických opatření.

V případě zhoršení epidemiologické situace a změny hygienických opatření může být veřejné projednání odloženo.


Veřejná vyhláška

Textová část - výrok

Textová část - odůvodnění

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP na udržitelný rozvoj území

Textová část - srovnávací text

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres technické infrastruktury - voda, odkanalizování

Výkres etapizace

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fonduMĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu