Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Malešovice zkráceným postupem

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 2 Územního plánu Malešovice dle §6 odst.1 písm. c),  oznamuje v souladu s ust. §20, §52 a §55b zákona č. 183/2006 Sb. o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení projednávání Návrhu změny č. 2 územního plánu Malešovice zkráceným postupem.

Návrh změny č. 2 územního plánu Malešovice (dále návrh změny) je vypracován na základě žádosti obce  Malešovice a předchozích stanovisek dle ust. §55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona. Návrh změny  obsahuje komplexní požadavky na řešené území, které je předmětem dílčí změny, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Kompletní návrh změny, bude vystaven k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě v Pohořelicích – Odbor  územního plánování a stavební úřad místnost C332 a současně dálkovým přístupem na www.pohorelice.cz v sekci  úřední deska od 21.07.2022 do 30.08.2022. Ve spolupráci s projektantem, společností knesl kynčl architekti  s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, bude zajištěn odborný výklad.

Veřejné projednání o návrhu změny se bude konat dne 23.08.2022 od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního  úřadu Malešovice, č. p. 114, 671 75 Malešovice.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle §  55b odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená  práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na  zástupce veřejnosti. 

Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny a vyjádření k  vyhodnocení vlivů. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem  osoby, která je uplatňuje. 

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního  rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Veřejná vyhláška

Textová část - výrok

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koncepce technické infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu

Srovnávací text s vyznačením změn

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí - SEA

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP na udržitelný rozvoj územíMĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu