Oznámení o zahájení projednávání návrhu změny č. 4 ÚP Troskotovice zkráceným postupem

Městský úřad v Pohořelicích, odbor územního plánování a stavební úřad, jako pořizovatel změny č. 3 Územního plánu Troskotovice dle §6 odst. 1 písm. c), oznamuje v souladu s ust. § 20, § 52 a § 55b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zahájení projednávání Návrhu změny č. 4 územního plánu Troskotovice zkráceným postupem.

Návrh změny č. 4 územního plánu Troskotovice (dále návrh změny) je vypracován na základě žádosti městyse Troskotovice a předchozích stanovisek dle ust. § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona. Návrh změny  obsahuje komplexní požadavky na řešené území, které je předmětem dílčí změny.

Kompletní návrh změny, bude vystaven k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě v Pohořelicích – Odbor  územního plánování a stavební úřad místnost C332 a současně dálkovým přístupem na www.pohorelice.cz v sekci úřední deska od 30.03.2022 do 09.05.2022. Ve spolupráci s projektantem, společností LÖW & spol., s.r.o., Vranovská 767/102, 614 00 Brno, bude zajištěn odborný výklad.

Veřejné projednání o návrhu změny se bude konat dne 02.05.2022 v 15.30 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse Troskotovice, č. p. 18, 671 78 Troskotovice.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny a vyjádření k vyhodnocení vlivů. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Veřejná vyhláška

Textová část

Srovnávací text s vyznačením změn

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Technická infrastruktura - vodní hospodářství

Koordinační výkres

Tabulka předpokládaných záborů půdního fondu


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu