Oznámení o zahájení řízení: Pasohlávky – rekonstrukce kanalizačního řadu

 

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE

Odbor životního prostředí

 

Vaše zn.:

 

ze dne

 

 

 

 

Č.j.:

MUPO-25689/2018/ZP/TRR

 

 

 

 

Spis. zn.:

SZ MUPO 4907/2018

 

Vyřizuje:

Tříska Roman, Ing.

 

Telefon:

519 301 364

 

Fax:

519 424 552

 

E-mail:

roman.triska@pohorelice.cz

 

ID DS:

5vjbzr8

 

 

V Pohořelicích dne 20. června 2018

 

Oznámení o zahájení řízení

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 14.6.2018 žádost obce Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky, IČO 002 83 461, zastoupenou Vodárenskou akciovou společností a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO 494 55 842 o prodloužení doby platnosti stavebního povolení k vodnímu dílu

Pasohlávky – rekonstrukce kanalizačního řadu

v kraji Jihomoravském, na pozemcích parc. č. 3163/14, 3163/132, 3163/16, 3163/333, 3163/5, 3163/280, 3163/278, 3163/267, 3163/21, 3163/273, 3163/272, 3163/277, 3163/289, 3163/712, 3163/71, 3163/298, 3163/295, 3163/299, 3163/300, 3163/72, 3163/329, 3163/325, 3163/37, 2572/1, 3116/11, 2553/7, 3191/2, 3191/3, 3225, 3192/1 a st. 284 v k.ú. Mušov.

Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Pohořelice, odbor životního prostředí pod č.j. MUPO 30891/2013 ze dne 30.12.2013, prodloužení platnosti bylo vydáno 11.5.2016 pod č.j. MUPO-12318/2016/ZP/MIJ dne 11.5.2016.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení bude doba platnosti stavebního povolení prodloužena o 24 měsíců.

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů (správní řád) a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení uvedené stavby.

Jelikož jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, vodoprávní úřad upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Zdejší vodoprávní úřad určuje lhůtu do 19.7.2018, do kdy mohou dotčené orgány uplatňovat závazná stanoviska a účastníci řízení námitky, popřípadě důkazy.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení, v kanceláři C233 MěÚ Pohořelice, OŽP v úřední dny tj. pondělí a středu v době od 8.00 do 17.00 hod. Po termínu 19.7.2018 bude možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán vydá rozhodnutí ve věci po dni 25.7.2018. Zároveň do tohoto termínu vydání rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k pokladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.

Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako nedílná součást.

Stavebník předloží vodoprávnímu úřadu:

Doklad o zaplacení správního poplatku vyměřený podle pol. č. 18 bod 5 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších přepisů, a to ve výši 1.000,- Kč.

Tento poplatek lze zaplatit na účet Města Pohořelice, bankovní spojení – Česká spořitelna Břeclav, a.s., číslo účtu 1381733359/0800 s uvedením var. symbolu 2040000078, spec. symbolu 25689703,  nebo v pokladně Města Pohořelice.

 

 

„otisk úředního razítka“

 

 

Ing. Václav procházka

 

vedoucí odboru životního prostředí

 

 

 

Rozdělovník

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)

1.      Obec Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (doporučeně)

2.      Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, 60175

3.      Lesy České Republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové

4.      Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 

5.      Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Rada zástupců ZO OS BOHEMIA Jihlava, Kamenná 57, 588 13 Polná

6.      František Sič, Brod nad Dyjí 32, 691 81 Brod nad Dyjí

7.      Iveta Sičová, Brod nad Dyjí 32, 691 81 Brod nad Dyjí

8.      Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 525/33, 602 00 Brno

9.      RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

10.  E.ON ČR, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

11.  Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

12.  Vodovody a kanalizace Břeclav, Čechova 23, 690 11 Břeclav

13.  Pasohlávská rekreační s.r.o., Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky

 

Další účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

vlastníci pozemků v k.ú. Mušov, parc. č.: 3164/85, st. 371, st. 372, st. 310/6, 3163/104, 3163/136, st. 310/7, 3163/93, 3163/94, 3163/133, 3163/131, 3163/127, 3163/109, 3164/86, 3164/87, st. 378, st. 379, st. 380, st. 381, st. 382, st. 383, 3163/282, 3163/23, 3163/31, 3163/233, st. 373, 3163/276, st. 384, st. 385, 3164/89, 3163/271, 3163/711, st. 367, st. 368, st. 353, st. 350, 3163/51, 3163/292, 3163/24, 3163/310, st. 291, st. 294/1, 3163/311, 3163/69, 3163/67, 3163/68, st. 292, 3163/68, st. 293, 3163/27, 3163/62, st. 361, st. 362, st. 363, st. 364, st. 369, 3164/93, st. 305, 3164/52, 3164/45, 3164/142, 3164/143, 3164/144, 3164/145, 3164/174, 3164/40, 3192/35, 3192/41.

Dotčené orgány (doporučeně), ostatní

14.  Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a SÚ

15.  Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, státní správa lesů

16.  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 612 00 Brno

17.  Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 00 Praha

18.  Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

1.    Obec Pasohlávky

2.    Město Pohořelice

 

 

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce města Pohořelice a obce Pasohlávky na dobu nejméně 15 dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze město Pohořelice a obec Pasohlávky):

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:

 

 

Sejmuto dne:

 

 

 

 

Podpis a razítko odpovědné osoby:

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu