Oznámení o zahájení společného územního a vodoprávního řízení

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE

Odbor životního prostředí

 

Vaše zn.:

 

ze dne

 

 

 

 

Č.j.:

MUPO-60498/2018/ZP/TRR

 

 

 

 

Spis. zn.:

SZ MUPO 12125/2018

 

Vyřizuje:

Tříska Roman, Ing.

 

Telefon:

519 301 364

 

Fax:

519 424 552

 

E-mail:

roman.triska@pohorelice.cz

 

ID DS:

5vjbzr8

 

 

V Pohořelicích dne 26. listopadu 2018

Oznámení o zahájení společného územního a vodoprávního řízení

 

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 14.11.2018 žádost Města Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23, IČ 00 283 509, v zastoupení AP INVESTING, s.r.o.., Palackého třída 12, 612 00 Brno, IČ 60712121 na základě plní moci ze dne 2.2.2018 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavebnímu záměru

„Pohořelice, vodovodní řad Loděnická“

na pozemcích 3122/45, 3122/47, 3122/46, 3122/531, 3122/2, 752/1, 752/18, 752/19, 752/20 a 796/5 na k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů (správní řád) a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního a vodoprávního řízení pro výše uvedenou stavbu.

Jelikož jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, vodoprávní úřad upouští podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Zdejší vodoprávní úřad určuje lhůtu do 15 dnů ode dne doručení oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatňovat závazná stanoviska a účastníci řízení námitky, popřípadě důkazy, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení, v kanceláři C238 MěÚ Pohořelice, OŽP v úřední dny tj. pondělí a středu v době od 8.00 do 17.00 hod. V termínu nejpozději do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k pokladům pro rozhodnutí, viz. § 36 odst. 3 správního řádu. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívaní stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.

Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako nedílná součást.

 

 

 

 

 

 

Ing. Václav Procházka

vedoucí odboru životního prostředí

 

Rozdělovník

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

1.      Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 v zastoupení AP INVESTING, s.r.o., Palackého třída č.p.768/12, Královo Pole, 612 00 Brno 12

2.      Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 

3.      Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p.390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu

4.      Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

5.      itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno

6.      E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

7.      E.ON servisní, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

8.      GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

9.      Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p.449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

10.  Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p.1300/23, 690 02 Břeclav 2

11.  Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

12.  SM-Building s.r.o., Vodařská 2, 619 00 Brno

 

Další účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou)

13.  vlastníci sousedních pozemků parc. č. 797, 3122/106, 3122/105, 841/4, 3122/91, 780, 779, 3122/49, 887, 796/7, 778, 3122/48, 796/6, 777, 753, 790, 6063, 795/1, 800/8, 776, 710/1, 841/35, 841/32, 752/21, 752/22, 3122/84, 800/10, 800/1, 800/9 a 798, vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Dotčené orgány, ostatní

14.  Městský úřad Pohořelice - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice

15.  Městský úřad Pohořelice - Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice

16.  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 612 00 Brno

17.  Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno

18.  Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p.1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno

 

Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

1.    Město Pohořelice

 

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce města Pohořelice na dobu nejméně 15 dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Potvrzení o zveřejnění:

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:

 

 

Sejmuto dne:

 

 

 

 

Podpis a razítko odpovědné osoby:

 


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu