Odbor životního prostředí

Náplň činnosti

Vodní hospodářství - vykonává státní správu podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

  • kompetence jsou stanoveny ust. § 105 vodního zákona
  • povoluje nakládání s vodami a související vodní díla pro soukromé fyzické osoby -domovní studny, vydává souhlasy dle § 17
  • je speciálním stavebním úřadem - vodoprávní úřad
  • povoluje nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
  • povoluje vodní díla, jejich změny, změny jejich užívání a jejich odstranění
  • povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
  • stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů
  • vydává souhlasy ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, ale které mohou ovlivnit vodní poměry
  • vydává vyjádření k záměrům provedení změn nebo odstranění stavby nebo zařízení, nebo k provádění jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry
  • vykonává funkci povodňového orgánu v období mimo povodeň
  • provádí vodoprávní dozor
  • vykonává státní správu na úseku vodovodů a kanalizací
  • vykonává dozor nad dodržováním zákona o vodovodech a kanalizacích
  • ukládá pokuty podnikajícím fyzickým a právnickým osobám

Lesní hospodářství - vykonává státní správu dle zákona o lesích a jeho prováděcích předpisů v rozsahu stanoveném ust. § 48 zákona č. 289/1995 Sb.

  • rozhoduje o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa do výměra 1 ha
  • rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
  • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa
  • prohlašuje pozemky za pozemky určené k plnění funkcí lesa
  • vydává souhlas k územnímu rozhodnutí, jímž se dotýkají pozemky určené k plnění funkce lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj
  • vydává souhlasy o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
  • vydává licence odborného lesního hospodáře
  • stanovuje podmínky pro konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
  • vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa
  • zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov
  • vydává výjimky ze zákazu některých činností v lese
  • ukládá pokuty
  • vykonává dozorovou činnost
  • vykonává činnosti vyplývající z ust. zák.č. 149/2002 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Myslivost - vykonává státní správu dle zákona o myslivosti v rozsahu stanoveném ust. § zákona č. 449/2001 Sb.

  • uznává honitby a registruje nové honitby
  • provádí registraci a zápis honebních společenstev do rejstříku; vede rejstřík společenstev
  • rozhoduje o přičlenění honebních pozemků
  • rozhoduje o zrušení smlouvy o nájmu honitby
  • vede evidenci honiteb, mysliveckých hospodářů a loveckých psů
  • vydává a odebírá lovecké lístky
  • povoluje snížení stavů zvěře v honitbách (ust.§ 39 zákona)
  • vyjadřuje se k lovu spárkaté samčí a samičí zvěře do stáří 2 let
  • povoluje lov mimo dobu lovu dle ust.§ 40 zákona
  • ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře
  • vykonává státní správu na úseku myslivosti ve svém správním obvodu
  • vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona a předpisů souvisejících
  • za nedodržení zákona ukládá pokuty

Rybářství - vykonává státní správu v rozsahu stanoveném ust. §18 zákona č.102/1963 Sb.

  • vydává rybářské lístky žadatelům, kteří mají trvalý pobyt v jeho obvodu
  • schvaluje rybářského hospodáře
  • ustanovuje a ruší rybářskou stráž
  • vede evidenci rybářských stráží
  • dozírá na řádný výkon rybářského práva
  • projednává přestupky na úseku rybářství
  • vykonává státní správu na úseku rybářství, vyplývající ze zákona, ve svém správním obvodu

Ochrana zvířat proti týrání - dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v úplném znění zák.č. 77/2004 Sb.

  • projednává přestupky a správní delikty
  • provádí zvláštní opatření dle § 28a zákona

Ochrana ovzduší - dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

  • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2  zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon“);
  • aktivně zpřístupňuje veřejnosti bez zbytečného odkladu informace dle § 30 zákona;
  • ukládá nápravná opatření u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona;
  • projednává správní delikty, které jsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, neuvedených v příloze č. 2 zákona;
  • projednává přestupky fyzických osob dle § 23 zákona; v rozsahu své působnosti dozírá na dodržování ustanovení zákona a předpisů podle něj vydaných

Odpadové hospodářství - dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

  • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem
  • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi
  • provádí kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství
  • ukládá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání za porušení povinností v oblasti odpadového hospodářství

Ochrana přírody a krajiny - dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

  • povoluje kácení stromů rostoucích mimo les
  • registruje významné krajinné prvky
  • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma
  • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
  • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky, vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest
  • ukládá pokuty za přestupky a provádí další činnosti vyplývající z uvedeného zákona

Náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy - zákon č. 115/2000 Sb.

  • provádí úkony stanovené tímto zákonem

Ochrana zemědělského půdního fondu - dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

  • vydává rozhodnutí, kterým předepisuje odvody za trvalé odnětí zemědělských pozemků a pozemků, které jsou součástí ZPF
  • ukládá podle § 3 odst. 3 odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti na podnět obce či občanů (neobdělaná zem.půda)
  • ukládá pokuty
  • uděluje souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF do výměra 1 ha
  • uděluje souhlas s návrhem tras podzemních a nadzemních vedeních, pokud se dotýkají ZPF (§7 odst. 3 zákona)
  • uděluje souhlas k regulačním plánům a územně plánovacích podkladů, pokud vychází ze schválených územních plánů obcí
  • rozhoduje podle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu

Rostlinolékařská péče - zákon č. 147/1996 Sb., v platném znění

  • vydává, mění a ruší na návrh rostlinolékařské správy mimořádná rostlinolékařská opatření v případech, že jde o blíže neurčené množství subjektů, a to nařízením obce
  • rozhoduje ve svých obvodech o plnění povinnosti vlastníků nebo uživatelů pozemků v případě výskytu a šíření škodlivých organizmů a výskytu nebo podezření výskytu karanténního škodlivého organizmu

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Formuláře ŽP Vzory žádostí s vysvětlivkami a přílohami.
Formuláře ke stažení
Hlavní pokladna

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Úterý 8:00 - 11:30
Středa 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30-15:00
Pátek 8:00 - 11:30

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

#NEPETUJ

22363

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu