Obecní živnostenský úřad

Náplň činnosti

 • vykonává v přenesené působnosti státní správu na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v oblasti všech druhů živnosti, tj. živností koncesovaných i ohlašovacích (vázaných, řemeslných a živnosti volné
 • vykonává další činnosti na úseku státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem  65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje komplexní správní agendu spojenou s výkonem státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání jednak na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, jednak z podnětu jiných orgánů a z podnětů právnických a fyzických osob
 • zajišťuje agendu správního trestání ve své zákonné působnosti a působnosti svěřené Městskému úřadu Pohořelice, odboru obecní živnostenský úřad
 • zabezpečuje dozorovou činnost včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o spotřebních daních, zákonem o povinném značení lihu,  zákonem o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, zákonem o realitním zprostředkování, zákonem o kontrole (kontrolní řád)  a dalšími zákony 
 • spravuje data a spisový archiv
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
 • vyřizuje stížnosti na činnost podnikatelů
 • spolupracuje s odbornými orgány státní správy, orgány státního dozoru, orgány činnými v trestním řízení, zájmovými svazy, cechy a sdruženími podnikatelů a dalšími dozorovými orgány
 •  poskytuje informace veřejnosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k živnostenskému úřadu

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Hlavní pokladna

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Úterý 8:00 - 11:30
Středa 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30-15:00
Pátek 8:00 - 11:30

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu