Obecní živnostenský úřad

Místní příslušnost fyzických i právnických osob k vyřizování živnostenské agendy (např. ohlášení živnosti, změny, zrušení či zániku živnostenských oprávnění, pořizování úředního výpisu atd.) byla zrušena. To znamená, že podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky.V řízení o správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob podle živnostenského zákona a v řízení o sankčním zrušení živnostenských oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost určuje podle správního řádu, tj. podle místa podnikání u podnikajících fyzických osob a sídla podnikání u právnických osob, nebo umístěním organizační složky zahraniční osoby.V řízení o přestupcích se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle zákona o přestupcích, tj. místem činnosti, místem kde byl přestupek spáchán.

Náplň činnosti

 • Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • Vydává živnostenská oprávnění u ohlašovacích živností volných, řemeslných a vázaných, včetně jejich změn, přerušení, zániku a zrušení oprávnění, evidence provozoven a odpovědných zástupců
 • Rozhoduje ve správním řízení o žádostech o koncesované živnosti, včetně jejich změn, přerušení, zániku a zrušení, evidence provozoven a odpovědných zástupců
 • Vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, včetně jejich změn a vyřazení z evidence
 • Spravuje data a spisový archiv
 • Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu a vyhotovuje výpisy ze živnostenského rejstříku z veřejné i neveřejné části
 • Provádí kontroly provozoven, sídel, míst podnikání a živností na základě živnostenského zákona a předpisů souvisejících
 • Vede správně-sankční řízení za porušení povinností podle živnostenského zákona
 • Zabezpečuje dozorovou činnost včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daních a přestupkového zákona na úseku živnostenského podnikání
 • Provádí kontroly, řeší správní delikty a ukládá sankce na základě zákona o opatřeních k ochraně před působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (výjma návykových látek)
 • Plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
 • Vyřizuje stížnosti na činnost podnikatelů
 • Spolupracuje s odbornými orgány státní správy, orgány státního dozoru, orgány činnými v trestním řízení, zájmovými svazy, cechy a sdruženími podnikatelů
 • Provádí poradenskou činnost v oblasti živnostenského podnikání
 • Poskytuje odbornou pomoc a poradenství v rozsahu stanoveném Centrálním registračním místem
 • Poskytuje informace veřejnosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. ., o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k živnostenskému úřadu

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Hlavní pokladna

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Úterý 8:00 - 11:30
Středa 8:00 - 11:30 12:30-17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30-15:00
Pátek 8:00 - 11:30

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu