Plánované

Pohořelice - ul. Brněnská, dešťová kanalizace

7. listopadu 2017

Stavbu tvoří jeden funkční celek, v rámci něhož bude provedena kanalizační stoka dešťové kanalizace celkové délky 173 m DN 400 včetně 6 ks prefabrikovaných revizních šachet. Trubní vedení bude z korugovaného polypropylénu. Součástí díla je i 9 odboček pro domovní přípojky, ty budou vyvedeny k nemovitosti a zaslepeny hrdlovou zaslepovací tvarovkou. Odbočky budou provedeny z PP DN 160 délky 3-8 m. Realizace na přelomu roku 2017/2018.

Pohořelice, Brněnská ulice – cyklistická stezka a chodníky

7. listopadu 2017

Stavba cyklistické stezky a chodníků na ul. Brněnská navazuje na již vybudované chodníky z centra města. Stezka je navržena v min. šířce 2,5 m, samostatně vedený chodník má šířku 1,5 m a samostatně vedená cyklostezka má šířku 1,5 m. Odstavná stání jsou podélná v šířce 2,2 m. Součástí stavby je veřejné osvětlení, které řeší osvětlení komunikace, stezky pro cyklisty a přesun bezdrátového místního rozhlasu na nové sloupy VO. Plochy budou příčným a podélným sklonem odvodněny do dešťových vpustí a odtud přípojkami do kanalizace. Předpoklad zahájení realizace druhá polovina roku 2018.

Řešení pěší a hromadné dopravy Pohořelice – Znojemská

7. listopadu 2017

Řešení pěší a hromadné dopravy na ulici Znojemská v Pohořelicích řeší přístupnost pěších na zastávky hromadné dopravy Pohořelice u bývalých kasáren a uspořádání těchto zastávek hromadné dopravy. Vzhledem ke stávajícímu stavu se jedná o rekonstrukci. Součástí stavby je i chodník přiléhající komunikaci II/416 na vjezdu do obce jeho napojení na zpevněné plochy u bytových domů č. 460 a 461. Stavba způsobí několik vyvolaných investic - osvětlení přechodu pro chodce a odvodnění komunikace II/416. Cílem je především zvýšení bezpečnosti chodců a zajištění jejich bezpečného převedení v oblasti zastávek na ulici Znojemské v Pohořelicích. Pro bezpečné spojení dvou zastávek na protilehlých stranách silnice II/416 je navržen přechod pro chodce. Realizace je vázána na poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a bude zahájena na jaře 2018.

Rekonstrukce BD Znojemská 546 a 860 v Pohořelicích

7. listopadu 2017

Předmětem stavebních úprav bude zateplení obálky budovy, které budou tvořit tepelně izolační systémové desky tl. 140 mm. Dále bude provedena výměna vnějších výplní otvorů a výměna klempířských konstrukcí souvisejících se stavebními úpravami objektu. Součástí stavebních úprav bude rovněž sanace vlhkého zdiva spodní stavby. Dodatečná izolace zdiva je navržena kombinací podřezání zdiva a nízkotlaké injektáže zdiva.

Rekonstrukce objektu zasáhne i dešťovou a splaškovou kanalizaci, která je v současné době již v nevyhovujícím stavu. Dešťové vody budou zasakovány systémem zasakovacího tunelu, který umožní nárazovou akumulaci dešťových vod o objemu 19 m3.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu