Podpora obnovy kulturních památek v roce 2020

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2020 pravidla dotačního programu nazvaného „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu památek, které se nacházejí mimo památkově chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou tedy zejména drobnější kulturní památky nalézající se ve venkovském prostoru.
Z programu nelze hradit náklady zejména na:
• úpravu veřejných prostranství
• pořízení stavebně-historického nebo restaurátorského průzkumu a projektové dokumentace
• modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.

Plné znění zásad programu: „Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ včetně formuláře žádosti naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury.

Pro obec s rozšířenou působností Pohořelice byla pro rok 2020 stanovena celková výše státní finanční podpory 356 tis. Kč, - uzávěrka příjmu žádostí do 28.2.2020.

Vlastník kulturní památky může podat žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 28.2.2020 na MÚ Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad. Minimální podíl finanční spoluúčasti vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku může být 50 000 Kč.

Žádost se podává na předepsaném formuláři s předepsanými přílohami. Součástí žádosti je klauzule, že vlastník zmocňuje obec s rozšířenou působností, aby jeho jménem podala žádost na Ministerstvo kultury.
Potřebné informace, konzultační pomoc při zpracování žádosti podávané do programu a metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytuje vlastníkům MÚ Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, Mgr. Pavel Šotnar, tel. 519 301 323, e-mail: pavel.sotnar@pohorelice.cz.

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Paměť měst Paměť města
#NEPETUJ

22363

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu