Pohořelice – IV. etapa, ulice Polní – inženýrské sítě

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE

Odbor životního prostředí

 

Vaše zn.:

 

ze dne

 

 

 

 

Č.j.:

MUPO-29840/2018/ZP/TRR

 

 

 

 

Spis. zn.:

SZ MUPO 4744/2018

 

Vyřizuje:

Tříska Roman, Ing.

 

Telefon:

519 301 364

 

Fax:

519 424 552

 

E-mail:

roman.triska@pohorelice.cz

 

ID DS:

5vjbzr8

 

 

V Pohořelicích dne 11. července 2018

 

Rozhodnutí

 

Pohořelice – IV. etapa, ulice Polní – inženýrské sítě

 

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)

 

Žadateli: SM-BUILDING s.r.o., IČ 282 92 472, Vodařská 232/2, 619 00 Brno,

I.                                                    vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla

 

„Pohořelice – IV. etapa, ulice Polní – inženýrské sítě“

 

kraji Jihomoravském, obci Pohořelice, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou na pozemcích parc. č. 3122/345 a 6053/2, orientační poloha: lokalita napojení na stávající IS: X = 1183302 a Y = 608348, nejvzdálenější konce:  X = 1183446 a Y = 608567.

 

Členění stavby na stavební objekty:

SO 02 Kanalizace splašková

SO 03 Kanalizace dešťová

SO 04 Vodovod

 

 

 

 

SO 02 Splašková kanalizace

Navržené stoky

OZNAČENÍ STOKY

PLAST
DN 250
(m)

S10

239,50

S11

206,00

S11-1

8,00

S11-2

29,90

S11-3

31,40

CELKEM (m)

514,8 0

Navržené odbočky

STOKY/PŘÍPOJKY

SPLAŠKOVÁ

DN 150

ks

m

S10

16

81,00

S11

12

64,20

S11-1

1

4,80

S11-2

2

10,60

S11-3

2

11,70

CELKEM (ks,m)

33

172,3 0

Trubní materiál

Nové stoky splaškové kanalizace jsou navrženy z plastového potrubí DN 250 o kruhové tuhosti min. 8 kN/m2, které bude plnostěnné, hladké dle ČSN EN 1852, případně vícevrstvé konstrukce bez dutých částí a bez vypěněného jádra dle ČSN EN 13476, typ A1.

Šachty a objekty na splaškové kanalizaci

Šachty budou prefabrikované nebo kombinované (monolitické dno a prefabrikovaný výstupní komín).

V rámci stavby budou navrženy:

·         Prefabrikované revizní šachty sv. průměru 1000 mm na kanalizaci do DN 600 včetně.

Odbočky pro přípojky splaškové kanalizace

Součástí stavby je vybudování odboček pro přípojky splaškové kanalizace pro výhledové nemovitosti ležící podél komunikace.

Přípojky budou provedeny z plastu DN 150 o kruhové tuhosti 8 kN/m2.

 

SO 03 Kanalizace dešťová

Navržené stoky

OZNAČENÍ STOKY

PLAST
DN 300
(m)

PLAST
DN 400
(m)

SKL
DN 800
(m)

CELKEM

(m)

D10

152,85

179,20

0

332,05

D10-1

25,10

30,90

0

56 ,00

D11

4,65

0

43,35

48 ,00

CELKEM (m)

182,6 0

210,1 0

43,35

436,05

 

 

Trubní materiál

Nové stoky dešťové kanalizace jsou navrženy:

·         DN 300 a DN 400 z plastu o kruhové tuhosti min. 8 kN/m2, které bude plnostěnné, hladké dle ČSN EN 1852, případně vícevrstvé konstrukce bez dutých částí a bez vypěněného jádra dle ČSN EN 13476, typ A1

·         DN 800 ze sklolaminátu

Šachty a objekty na dešťové kanalizaci

Šachty a objekty budou provedeny jako prefabrikované nebo kombinované.

V rámci stavby budou navrženy

·         Prefabrikované revizní šachty sv. průměru 1000 mm na kanalizaci do DN 600 včetně

·         Prefabrikované revizní šachty sv. průměru 1500 mm na kanalizaci nad DN 600

·         Prefabrikované revizní šachty sv. průměru 1500 mm s hradítkem

Odbočky pro přípojky dešťové kanalizace

Nejsou pro jednotlivé RD navrženy. Vlastníci jednotlivých nemovitostí si budou likvidovat dešťové vody na svých pozemcích.

 

SO 04 VODOVOD

Vodovodní řady

 Název řadu

Dimenze

Materiál PVC

Materiál PE100RC

Délka celkem  [m]

Řad V10

d 90 x 4,3

237

 

237

Řad V11

d 90 x 4,3

61,5

 

61,5

 

d 90 x 5,4

 

17,5

17,5

Řad V11-1

d 90 x 4,3

218

 

218

 

d 90 x 5,4

 

21

21

Řad V11-1-1

d 90 x 4,3

39,5

 

39,5

 

d 90 x 5,4

 

8,5

8,5

Řad V11-1-2

d 90 x 4,3

24

 

24

Celkem

 

580

47

627

Trubní materiál

Vodovodní řady jsou navrženy z hrdlového tlakového potrubí PVC 90 x 4,3 mm spojovaných na hrdlo a gumový kroužek.

Při křížení komunikace bude použito tlakové dvouvrstvé polyethylenové potrubí PE100RC (Resistence to Crack) d 90 x 5,4 mm s  vnější  ochrannou vrstvou, odolávající mechanickému poškození. Potrubí bude v místě podchodu pod vozovkou uloženo v chráničkách PE d 225 x 20,5 mm příslušných délek.

 

Objekty na řadech

Podzemní hydrant

Podzemní hydrant DN 80 s jednoduchým uzávěrem je navržen k odvzdušnění nebo odkalení potrubí a též k odběru požární vody. Hydrant je od řadu oddělen šoupátkem. Poklop podzemního hydrantu bude na terénu odlážděn dvojřádkem drobné kostky. Jeho umístění bude signalizovat orientační tabulka červené barvy osazená na nejbližším pevném podkladu (stěna domků, plot, příp. na orientačním sloupku).

Šoupátka

Šoupátka osazená na potrubí v zemi budou ovládaná zemními soupravami teleskopickými chráněnými poklopy se stejnou úpravou jako u poklopů hydrantových. Také jejich umístění budou signalizovat tabulky tentokrát modré barvy.

Chráničky pro vodovodní přípojky

Pro parcely, které se napojí na vodovodní řad přes budoucí komunikaci,  bude uložena pro přípojku vody chránička vždy v ulici ,kde je kratší strana pozemku.

Chránička bude z materiálu PE100 d  90 x 8,2 mm příslušné délky. Celkový počet chrániček – 18 ks v celkové délce 141 m.

 

Tabulka podchodů pod silnicí

Název

 

Profil

[mm]

Délka

[m]

PODCHOD Č.1

PE100  225 x 20,5

7

PODCHOD Č.2

PE100  225 x 20,5

8

PODCHOD Č.3

PE100  225 x 20,5

7

PODCHOD Č.4

PE100  225 x 20,5

10

PODCHOD Č.5

PE100  225 x 20,5

8

CELKEM

 

40

 

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Při výstavbě inženýrských sítí dojde částečně k zásahům do stávajících místních komunikací, které byly vybudovány v předchozí etapě. Rozsah oprav stávajících komunikací v místech napojení navržených sítí do stávajících bude řešen v rámci objektu SO 01 Komunikace a zpevněné plochy. Není předmětem tohoto rozhodnutí.

 

II.                                                      stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona pro provedení vodního díla:

1.        Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2.        Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.

3.        Vedení podzemních a nadzemních sítí, se kterými se bude navržená stavba křížit, popřípadě se kterými bude vedena v souběhu, musí být vytyčena. Vytyčení bude objednáno u vlastníka sítí před zahájením prací.

4.        V místech křížení budované stavby se stávajícími podzemními vedeními budou výkopy prováděny ručně. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení.

 

5.        Při výstavbě je nutno při souběhu a křížení s ostatními sítěmi dodržet normy pro prostorovou úpravu vedení technického vybavení ČSN 73 6005, PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN EN 50 110-1, ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01 a TPG 702 04.

6.        Vlastníci sítí budou před záhozem křížení a souběhu přizváni ke kontrole. O provedených kontrolách bude sepsán písemný záznam.

7.        Pro umístění stavby budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí.

8.        Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

a)         Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí – Závazné stanovisko o souhlasu pro rozhodnutí o stavbě realizované do vzdálenosti 50m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa – budou dodrženy podmínky:

-          Stavebník je povinen zajistit bezpečnost osob a majetku a na svůj náklad provést opatření proti škodám způsobeným pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním apod.

-          Mechanizmy sloužící ke stavbě musí být zajištěny tak, aby nedošlo k úniku ropných látek do půdy nebo vody.

-          Na lesních pozemcích nebude ukládán žádný materiál.

b)        Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí – Závazné stanovisko o souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF – bude dodržena podmínka:

-          Z trvale odňaté půdy provede stavebník na svůj náklad skrývku ornice dle podmínek bilance skrývky ornice. Z pozemku bude skryta veškerá ornice v mocnosti 27cm a bude použita na zpětné ozelenění, zbudování izolační zóny z parkové travní a sadové zeleně kolem zpevněných ploch a objektů. Zbylá ornice bude nabídnuta Městu Pohořelice.

 

c)         Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí – Závazné stanovisko o souhlasu dle zákona o odpadech – splnění podmínky:

-          Před vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí předloží stavebník MěÚ Pohořelice, odboru ŽP doklady o předání odpadů uvedených ve schválené PD oprávněné osobě, vč. dokladů o přejímce těchto odpadů do koncového zařízení k využití nebo odstranění odpadů, v souladu s údaji uvedenými ve schválené PD. Pokud nebude pro užívání stavby vydáván kolaudační souhlas nebo kol. rozhodnutí, předloží stavební výše uvedené doklady zdejšímu odboru ŽP před zahájením užívání stavby..

 

d)        Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., zn. ARÚB/3555/18 DS ze dne 19.6.2018:

       Stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je proveden na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací.

Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný arch. Výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz. § 176 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

e)    Krajská hygienická stanice JmK – závazné stanovisko, č.j. KHSJM 26016/2018/BO/HOK z 16.5.2018.

Při realizaci stavby (vodovodu) musí být splněny požadavky ustanovení§ 5 zákona č. 258/2000 Sb z hlediska použití materiálů vhodných pro styk s pitnou vodou, prokazatelné příslušnými podklady.

Před uvedením stavby (vodovodu) do provozu musí distribuované voda kvalitativně splňovat  požadavky na pitnou vodu prokazatelné min. rozsahem přílohy č.5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

 

9.        Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

a)         Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – č.j. POZ-2018-001926 ze dne 24.5.2018 souhlasí s vydáním stavebního povolení za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením zemních prací požadujeme provést vytýčení vodovodních řadů na základě písemné objednávky u střediska vodovodů Hustopeče. Vytýčení musí být provedeno za účasti zástupce střediska, který vydává protokol o vytýčení.

2. Propojení nového vodovodu se stávajícím bude provádět na základě písemné objednávky provozní středisko vodovodů Hustopeče.

3. Pokud by společnost VaK Břeclav, a.s. neprováděla stavbu předmětného vodovodu, požadujeme, aby zástupce provozního střediska vodovodů Hustopeče byl přizván k zahájení prací na vodovodu, ke kontrole uložení potrubí a k tlakovým zkouškám. Zápis o kontrole provedení bude požadován při závěrečné kontrolní prohlídce.

4. Při provádění splaškové kanalizace požadujeme přizvat zástupce střediska kanalizací Břeclav k zahájení prací na kanalizaci, k propojení nové kanalizace se stávající kanalizací, ke kontrole uložení, ke zkouškám vodotěsnosti a k provádění kamerové zkoušky. Zápis o kontrole provedení bude požadován při závěrečné kontrolní prohlídce.

5. U splaškové kanalizace požadujeme každý 4. poklop odvětrávaný.

6. Nad potrubí vodovodu požadujeme připevnit vyhledávací vodič CYKY 6 mm2, jehož volné konce budou vytaženy do poklopů armatur.

7. Při provádění stavby požadujeme dodržet ČSN 75 5401 „Navrhování vodovodního potrubí“, ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“, ČSN 75 5411 „Vodovodní přípojky“ a ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je stanoveno §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

8. Přípojkové a rozpojovací pojistkové skříně požadujeme umístit mimo OP vodovodu a splaškové kanalizace,

9. Dotčené stávající i nově navržené vodovodní a kanalizační poklopy požadujeme umístit do upravené nivelety komunikace/terénu a v průběhu stavby je zajistit proti poškození.

10.  Před záhozem míst křížení a souběhu vodovodu a kanalizace s ostatními inž. sítěmi požadujeme přizvat zástupce střediska vodovodů Hustopeče a zástupce ČOV Mikulov ke kontrole provedení, o které bude vydán protokol.

11.  Budoucí provozovatel bude přizván k předání dokončené stavby mezi zhotovitelem vodního díla a investorem.

12.  Zástupci VaK Břeclav, a.s. budou nejpozději 14 dnů před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby předány doklady, které jsou uvedeny ve smlouvě o budoucí smlouvě na provozování vodovodu a kanalizace, která byla uzavřena dne 27.3.2018.

13.  Pokud se nezúčastníme kontroly dokončené stavby, abychom jako budoucí provozovatel mohli uplatnit své připomínky, požadujeme, aby nás stavebník uvedl v žádosti o kolaudace jako účastníka řízení, to znamená, že budeme přizváni k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

14.  Vlastník nové splaškové kanalizace uzavře s VaK Břeclav, a.s. před závěrečnou kontrolní prohlídkou smlouvu o provozování kanalizace (pro uzavření smlouvy o provozování je nutno znát skutečnou délku vybudované splaškové kanalizace – je proto nutno, aby již bylo provedeno geodetické zaměření skutečného provedení kanalizace).

15.  Za správnost PD odpovídá zpracovatel PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění.

16.  Zahájení prací požadujeme 14 dní předem písemně oznámit středisku vodovodů Hustopeče a středisku kanalizací Břeclav.

17.  Investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby s aktuálním vyjádřením VaK Břeclav, a.s. a s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace.

b)  GridServices, s.r.o. – zn. 5001707749 ze dne 16.5.2018:

V zájmovém území se nachází STL plynovod a STL přípojky

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1)          Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2)          Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3)          Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4)          Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5)          Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni  polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6)          Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7)          Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8)          V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9)          Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10)      Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11)      Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12)      Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13)      Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14)      Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15)      Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16)      Při požití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

c)   E.ON Servisní, s.r.o. – zn. E7456-16223307 ze dne 4.1.2017:

       V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: podzemní vedení NN, nadzemní vedení VN. Bude zajištěno:

1.      Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.

2.      Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

3.      Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.

4.      Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5.      Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl nijak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.

6.      Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

7.      Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonní číslo 800 225 577.

d)   E.ON Česká republika, s.r.o. – zn. S40325-16228605 ze dne 24.1.2018:

       V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: podzemní vedení NN, nadzemní vedení VN. Splnění podmínek.:

1)      Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).

2)      Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásmo distribučního zařízení.

3)      V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN,VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.

4)      Zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m lze provádět v min. vzdálenosti 1m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožárů individuálně (nutné projednat s ECZR).

5)      Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECZR ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.

6)      V OP zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob;

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

7)      Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

8)      Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.

9)      Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

10)  Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,….), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

11)  Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

12)  Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

13)  Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 3 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

14)  Po dokončení stavby a činnoti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

a)      Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b)      Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c)      U nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m

d)     U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

15)  V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 21.2.2017.

16)  Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

 

17)  Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

e) L.D.Energy,s.r.o. – bez č.j., ze dne 17.1.2018 souhlasí s činností v OP při splnění následujících podmínek:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.

2.    Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

3.  V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle §46 odst.8 zák.č.458/20000Sb – v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno

c) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.

d) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

4.  Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

e)         Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

f)         Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

g)        U nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m

h)        U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

5. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro správce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

6. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních  dnů předem.

7. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců LDE.

8. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

9. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

10. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,….), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

11. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

12. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

 

 

f)     Policie České republiky – č.j. KRPB-21303-3/ČJ-2018-0600DI-PET ze dne 18.5.2018:

·      stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-  technickými normami a předpisy

·      stavební úpravy budou provedeny v souladu s přiloženou projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska,

·      Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.

·      Dopravní řešení akce vč. užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.

 

10.    V průběhu výstavby stavebník oznámí jednotlivé fáze výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, a to vždy nejméně 7 dnů před započetím další fáze.

11.    Stavba vodního díla „Pohořelice – IV. etapa, ulice Polní – inženýrské sítě“ bude dokončena do 31.12.2019.

12.    Stavba vodního díla může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

 

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

SM-BUILDING s.r.o., IČ 282 92 472, Vodařská 232/2, 619 00 Brno

 

Odůvodnění

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 6.6.2018 žádost společnosti SM-BUILDING s.r.o., IČ 282 92 472, Vodařská 232/2, 619 00 Brno v zastoupení AP INVESTING, s.r.o., Palackého třída 12, 612 00 Brno, IČ 60712121 na základě plné moci ze dne 20.12.2017 o stavební povolení k vodnímu dílu „Pohořelice – IV. etapa, ulice Polní – inženýrské sítě“ kraji Jihomoravském, obci Pohořelice, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou na pozemcích parc. č. 3122/345 a 6053/2.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádostem byly doloženy následující doklady:

-        Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a SÚ: územní rozhodnutí č. 19/2018 č.j. MUPO-8339/2018/SU/PRJ ze dne 18.4.2018, NPM 22.5.2018;

-        Souhlas dle § 15 stavebního zákona č.j. MUPO 19620/2018/SU/PRJ ze dne 30.5.2018;

-        Souhlas dle § 184a stavebního zákona provést stavbu na pozemku vlastníka;

-        2 x projektová dokumentace stavby;

-        Plán kontrolních prohlídek;

-        CETIN, a.s. - č.j. 590126/18 ze dne 17.4.20168;

-        Vodafone Czech Republic a.s. – zn. MW000008192077520 ze dne 17.4.2018;

-        T-Mobile Czech Republic a.s. – zn. E14768/18 ze dne 17.4.2018;

-        Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k. – bez č.j. ze dne 21.12.2017;

-        České radiokomunikace a.s. – zn. UPTS/OS/192582/2018 ze dne 20.4.2018;

-        E.ON Servisní, s.r.o. – zn. E7456-16223307 ze dne 4.1.2017;

-        E.ON Česká republika, s.r.o. – zn. S40325-16228605 ze dne 24.1.2018;

-        GridServices, s.r.o. – zn. 5001707749 ze dne 16.5.2018;

-        Itself s.r.o. – č.j. 17/005516 ze dne 11.1.2018;

-        L.D.Energy,s.r.o. – bez č.j., ze dne 17.1.2018;

-        MO ČR, sekce nakládání s majetkem, zn. SpMO 5610-344/2018-1150 ze dne 14.5.2018;

-        MZ ČR,  - č.j. MZDR 3532/2018-2/OIS-ČIL-R ze dne 29.1.2018;

-        ČD-Telamatika a.s. – č.j.1201802390 ze dne 7.2.2018;

-          Městský úřad Pohořelice, OD –č.j. MUPO-3627/2018/OD/SAM ze dne 24.1.2018;

-          Městský úřad Pohořelice, OŽP –č.j. MUPO-5321/2018/ZP/LAJ ze dne 13.2.2018;

-          Městský úřad Pohořelice, OŽP –č.j. MUPO-5526/2018/ZP/PRV ze dne 16.2.2018;

-          Městský úřad Pohořelice, OŽP –č.j. MUPO-7037/2018/ZP/FIE ze dne 20.2.2018;

-          Městský úřad Pohořelice, OŽP –č.j. MUPO-16967/2018/ZP/FIE ze dne 4.6.2018;

-          Městský úřad Pohořelice, OÚPSÚ –č.j. MUPO-3603/2018/ZP/BRP z dne 16.2.2018;

-          Městský úřad Pohořelice, OŽP –č.j. MUPO-7338/2018/ZP/GAI ze dne 1.3.2018;

-          Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., zn. ARUB/588/18 ze dne 6.3.2018 a  ARUB/3555/18 ze dne 19.6.2018;

-          Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.- č.j. POZ-2018-001926 ze dne 24.5.2018;

-          HZS JmK – ev.č.HSBM-71-224-27/1-OPST-2018 ze dne 21.5.2016;

-          Povodí Moravy, s.p.  zn. PM-2799/2018/5203/Je ze dne 28.5.2018:

-          KÚ JmK, odbor životního prostředí - č.j. JMK 35140/2018 ze dne 1.3.2018;

-          UNICAPITAL DISTRIBUCE Českomor. distribuce s.r.o. – bez č.j. ze dne 18.4.2018;

-          Policie České republiky – č.j. KRPB-21303-3/ČJ-2018-0600DI-PET ze dne 18.5.2018;

-          KHS JmK -, č.j. KHSJM 26016/2018/BV/HOK ze dne 16.5.2018;

-          L.D.Energy,s.r.o. – bez č.j., ze dne 23.2.2018;

-          Zplnomocnění zástupce žadatele ze dne 20.12.2017.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou č.j. MUPO-24945/2018/ZP/TRR ze dne 18.6.2018, kterou bylo určeno uplatnit závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 10 dnů od doručení toho oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

a)         Dokumentace vodního díla „Pohořelice – IV. etapa, ulice Polní – inženýrské sítě“ byla vypracována společností AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř.12, 602 00 Brno, IČ 469 64 371, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Milanem Joklem, ČKAIT 1000415D1, zakázkové číslo 1475917-16.

b)        K záměru byla vydána následující opatření odboru výstavby a územního plánování:

-     Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a SÚ: územní rozhodnutí č. 19/2018 č.j. MUPO-8339/2018/SU/PRJ ze dne 18.4.2018, NPM 22.5.2018;

-     Souhlas dle § 15 stavebního zákona č.j. MUPO 19620/2018/SU/PRJ ze dne 30.5.2018;

c) V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené orgány:

-  Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí;

-  Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad;

-  Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a SH;

-  Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí

-  Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno;

-  Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje;

-  Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje;

d) O podaných námitkách a připomínkách účastníků řízení a dotčených orgánů bylo rozhodnuto takto: v průběhu řízení nebyly podány žádné námitky. Podmínky a požadavky účastníků řízení byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno. Povinnosti a podmínky účastníků řízení, které již ukládají platné právní předpisy, nebyly uvedeny do výrokové části tohoto rozhodnutí.

e) Posouzení vodoprávního úřadu: stavba je technicky proveditelná a podle předložené projektové dokumentace je zajištěna plynulost a komplexnost výstavby. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněnou osobou a doklady prokazujícími vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou. Rozsah předmětné stavby je patrný z předložené projektové dokumentace.

Z uvedených důvodů rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dále vodoprávní úřad stavebníka upozorňuje že:

-        Před zahájením stavby je stavebník povinen dle § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu nebo označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

-        Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství.

-        Stavebník je povinen zajistit na stavbě nebo staveništi, aby byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě její kopie.

-        Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

-        Provádět stavbu může podle ustanovení § 153, 158 a 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby oprávněným stavbyvedoucím.

-        Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

-        Bude-li při výstavbě třeba čerpat podzemní vody za účelem snižování jejich hladiny, je nutno o vydání povolení k čerpání požádat příslušný vodoprávní úřad. Žadatel k žádosti předkládá doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

 

„otisk úředního razítka“

 

 

 

Ing. Václav Procházka

 

vedoucí odboru životního prostředí

 

 

Přílohy pro stavebníka:

1.        Ověřená projektová dokumentace stavby – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

2.        Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

 

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích pol. č. 18 ve výši 3.000,- Kč byl zaplacen dne 19.6.2018.

 

 

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (veřejnou vyhláškou)

1.    SM-BUILDING s.r.o., IČ 282 92 472, Vodařská 232/2, 619 00 Brno v zastoupení AP INVESTING, s.r.o., Palackého třída 12, 612 00 Brno, IČ 60712121

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou)

2.     Město Pohořelice, Vídeňská 699. 691 23 Pohořelice

3.      E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

4.      E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

5.      GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

6.      L.D.Energy s.r.o., Palackého tř. 916/158, 612 00 Brno

7.      MZ ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha

8.      Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p.1300/23, 690 02 Břeclav

9.    Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

 

 

Další účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) – vlastníci sousedících pozemků:

3122/366, 3122/361, 6053/1, 6053/3, 6053/4, 6053/5,6053/6, 6053/7, 6053/8, 6053/9, 6053/10, 6053/11, 6053/12, 6053/13, 6053/14, 6053/15, 6053/16, 6053/17, 6053/18, 6053/19, 6053/20, 6053/21, 6053/22, 6053/23, 6053/24, 6053/25, 6053/26, 6053/27, 6053/28, 6053/29, 6053/30, 6053/31, 6053/32, 6053/33, 6053/34, 6053/35/, 6053/36, 3122/358, 3122/638, 3122/639, 3122/636, 3122/637, 3122/352, 3122/351, 3122/382, 3122/383, všechny v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

 

Dotčené orgány, ostatní:    

10.  Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a SÚ, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

11.  Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a SH, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

12.  Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

13.  Hasičský záchranný sbor JmK, KŘ, Zubatého 1, 614 00 Brno

14.  Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ochrana přírody, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

15.  PČR, KŘ JmK, spec. prac. dopr. inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno

16.  Archeologický ústav, AVČR, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

 

Na vědomí

17.  SM-BUILDING s.r.o., IČ 282 92 472, Vodařská 232/2, 619 00 Brno

 

 

Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětném vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

Město Pohořelice

 

 

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Města Pohořelice po dobu nejméně 15 dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Potvrzení o zveřejnění:

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:

 

 

 

Sejmuto dne:

 

 

 

Razítko a podpis:

 


MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu