Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace

 

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE

Odbor životního prostředí

Vaše zn.:

ze dne

Č.j.:

MUPO-41694/2018/ZP/TRR

Spis. zn.:

SZ MUPO 8216/2018

Vyřizuje:

Tříska Roman, Ing.

Telefon:

519 301 364

Fax:

519 424 552

E-mail:

roman.triska@pohorelice.cz

ID DS:

5vjbzr8

V Pohořelicích dne 29. srpna 2018

Oznámení o zahájení řízení

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 6.8.2018 žádost Města Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23, IČ 00 283 509, v zastoupení AP INVESTING, s.r.o.., Palackého třída 12, 612 00 Brno, IČ 60712121 na základě plní moci ze dne 2.2.2018 o stavební povolení k vodnímu dílu

„Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace“

v kraji Jihomoravském, na pozemcích parc.č. 2569/1, 2570, 2578/1, 2580, 2581/1, 2588, 2589, 2590, 2598, 2628, 2629/2, 2629/3, 2675, 2682, 2685/1, 2689, 2696, 2704/7, 2705/1, 2706/3, 2710/1, 2716, 2718, 2719, 2720, 2722, 2730, 2731, 2742/1, 2784, 2785, 2789, 2790, 2797, 2807, 3000, 3001, 6500, 6508, 6527, 6531, 6533, 6534, 6536, 6539, 6765, 6766, 6769, 6770, 6771, 6772, 6774, 6775, 6778, 6779, 6780, 6781, 6783, 6789, 6790, 6791, 6793, 6794, 6795, 6796, 6799, 6801/17, 6805 vše v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů (správní řád) a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje podle ustanovení § 115 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení výše uvedeného záměru a současně nařizuje k projednání předložené žádostí ústní jednání na den

25.9.2018 (úterý) v 9:00 hodin

se srazem oprávněných účastníků řízení v zasedací místnosti (přízemí) MěÚ Pohořelice.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlédnout do podkladů vodoprávního řízení a do dokumentace záměru v kanceláři MěÚ Pohořelice, odbor životního prostředí, 1. patro, č. kanceláře C233 v úřední dny tj. pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hod., po telefonické domluvě i v jiném termínu.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou svá závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Po termínu 25.9.2018 bude možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán vydá rozhodnutí ve věci po dni 27.9.2018. Zároveň do tohoto termínu vydání rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k pokladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.

Nechá - li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží k ústnímu jednání plnou moc, ve které bude stanoven rozsah zmocnění.

„otisk úředního razítka“

Ing. Václav procházka

vedoucí odboru životního prostředíRozdělovník

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)

1. Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 v zastoupení AP INVESTING, s.r.o., Palackého třída č.p.768/12, Královo Pole, 612 00 Brno 12

2. Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23

3. Petr Pásztor, Československé armády č.p.493, 691 23 Pohořelice

4. Hana Navrátilová, Akad. Práta č.p.558, 675 55 Hrotovice

5. Vladimír Vančura, Trstěnice č.p.246, 671 71 Hostěradice

6. Ing. Miroslav Egert, Cvrčovice č.p.184, 691 23 Pohořelice

7. Jiří Ferby, Velký Dvůr č.p.133, 691 23 Pohořelice

8. Město Pohořelice, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice

9. Město Pohořelice, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice

10. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.932/11, Veveří, 602 00 Brno 2,

11. Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

12. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p.546/56, 145 05 Praha

13. Statek Pohořelice, spol. s r.o., Vídeňská č.p.702, 691 23 Pohořelice

14. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p.1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

15. SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o., Velký Dvůr č.p.7, 691 23 Pohořelice

16. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p.390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28

17. AG MAIWALD a.s., Benátky č.p.133, 570 01 Litomyšl

18. AGRO - Měřín, a.s., Zarybník č.p.516, 594 42 Měřín,

19. Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská č.p.717, 691 23 Pohořelice

20. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

21. H13 Plus, družstvo, Kroftova č.p.828/1, Žabovřesky, 616 00 Brno 16

22. D.IN, družstvo, Kroftova č.p.828/1, Žabovřesky, 616 00 Brno 16

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (doporučeně)

23. ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p.2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3

24. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

25. E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p.2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

26. GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

27. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p.449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

28. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p.1300/23, 690 02 Břeclav 2

Další účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou)

29. vlastníci sousedních pozemků parc. č. 2292, 2359, 2360, 2363, 2573, 2574, 2575, 2586, 2595, 2597, 2599, 2600,2601, 2620, 2625, 2626, 2627, 2630, 2640, 2642, 2644, 2646, 2648, 2650, 2652, 2653, 2654, 2656, 2657, 2658, 2659, 2661, 2662, 2663, 2665, 2667, 2669, 2676, 2677, 2679, 2680, 2681, 2686, 2688, 2692, 2693, 2695, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 27,07, 2711, 2713, 2714, 2715, 2717, 2721, 2726, 2732, 2733, 2734, 2737, 2741, 2779, 2783, 2786, 2787, 2791, 2792, 2796, 2798, 2801, 2802, 2803, 2804, 2810, 2811, 2813, 2815, 2817, 2819, 2821, 2824, 6500, 6509, 6776, 6782, 6788, 2273/1, 2361/11, 2362/16, 2362/18, 2362120, 2362/21, 2362/23, 2382/19, 2578/2, 2582/2, 2602/1, 2602/2, 2602/4, 2632/1, 263811, 2671/36,'2671/37, 2671/40, 2671/43, 2671/46, 2671/49, 2671/53, 2694/1, 2694/2, 2704/1, 2704/8, 2704/11, 2706/1, 2710/4, 2712/1, 2775/2, 2775/3, 2788/1, 278812, 2788/3, 2788/4, 2788/7, 2823/1, 2823/2, 6800/13, 6801/13, 6801/14, 6801/15, 6801/16 vše v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou.

Dotčené orgány (doporučeně), ostatní

30. Městský úřad Pohořelice - Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice

31. Městský úřad Pohořelice - Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská č.p.699, 691 23 Pohořelice

32. Drážní úřad, Wilsonova č.p.300/8, Vinohrady, 110 00 Praha 1

33. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p.685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno

34. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č.p.1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno

35. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody č.p.1222/12, 110 00 Praha

36. Ministerstvo obrany, Tychonova č.p.221/1, Hradčany, 160 00 Praha

37. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí č.p.375/4, Nové Město, 128 00 Praha

Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

1. Město Pohořelice

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce města Pohořelice na dobu nejméně 15 dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Potvrzení o zveřejnění:

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko odpovědné osoby:

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu