Povinné informace

1. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Právní úprava:
Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Pohořelice patří mezi základní územní samosprávné celky České republiky. Je spravováno zastupitelstvem města, jehož členové jsou voleni na funkční období čtyř let. Zastupitelstvo města Pohořelice má 21 členů. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je rada města, jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Pohořelice má 7 členů. Město Pohořelice je veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Jako samostatná právnická osoba vzniklo dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 (24.11.1990). Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Pohořelice má vlastní majetek a hospodaří s ním za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Město vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní správu ( tzv. přenesenou působnost ) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy, návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněným podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Město Pohořelice je město s rozšířenou působností a vykonává státní správu pro obce: Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice.

Identifikace ekonomického subjektu - výpis z RES


2. Oficiální název

MĚSTO POHOŘELICE
se sídlem Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice


3. Organizační struktura

 • Starosta města
 • 2 místostarostové
 • Městská policie
 • Tajemník města (vedoucí úřadu)

  4. Kontaktní spojení 

  Město Pohořelice
  Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

  Telefon ústředna: 519 301 311
  Fax. spojení: 519 424 552
  Email: info@pohorelice.cz

  Elektronická podatelna pro podání se zaručeným elektronickým podpisem: podatelna@pohorelice.cz

  IDDS: 5vjbzr8

  Web: www.pohorelice.cz

  V budově Vídeňská 699 sídlí:
  vedení města
  tajemník MěÚ
  kancelář tajemníka
  odbor dopravy a silničního hospodářství
  obecní živnostenský úřad
  odbor životního prostředí
  odbor sociální a zdravotní
  odbor územního plánování a stavební úřad
  odbor finanční

   

  V budově Brněnská 2 sídlí:
  kulturní a informační centrum
  městská knihovna

  Provozní doba MěÚ

  Den Hodina Poznámka
  Po 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 Úřední den 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
  Út 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00 *)
  St 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 Úřední den 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
  Čt 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00 *)
  7:00 – 11:30, 12:30 – 13:30 *)

  *) V úřední hodiny jsme Vám plně k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Ostatní otevírací dobu můžete též využít. Může se však stát, že pokud budete chtít konkrétního úředníka bude mimo pracoviště. Proto je dobré si s ním návštěvu předem dohodnout.

  Polední přestávka o délce 30 minut je čerpána v rozmezí 11:30 – 12:30 h.


  5. Bankovní spojení

  ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s., pobočka Pohořelice
  č. účtu 1381733359/0800

  Účty pro platby za přestupků v dopravě:

  Radar Bankovní účet IBAN BIC
  Vídeňská - výzva 4485399379/0800 CZ41 0800 0000 0044 8539 9379 GIBACZPX
  Vídeňská - správní řízení 19-1381733359/0800 CZ75 0800 0000 1913 8173 3359 GIBACZPX
  Znojemská - výzva 30015-1381733359/0800 CZ07 0800 0300 1513 8173 3359 GIBACZPX
  Znojemská - správní řízení 182-1381733359/0800 CZ57 0800 0001 8213 8173 3359 GIBACZPX
  Nové Mlýny - výzva 5200351369/0800 CZ46 0800 0000 0052 0035 1369 GIBACZPX
  Nové Mlýny - správní řízení 5739726339/0800 CZ53 0800 0000 0057 3972 6339 GIBACZPX
  Brněnská - výzva 5739730389/0800 CZ22 0800 0000 0057 3973 0389 GIBACZPX
  Brněnská - správní řízení 5739750339/0800 CZ13 0800 0000 0057 3975 0339 GIBACZPX

  IČ: 00283509
  DIČ: CZ00283509

  Město je plátcem DPH.


  6. Rozpočet města

  Rozpočet na rok 2017
  Rozpočet na rok 2016
  Rozpočet na rok 2015
  Rozpočet na rok 2014
  Rozpočet na rok 2013
  Rozpočet na rok 2012

  Plnění rozpočtu k 28.02.2015 Tabulka plnění rozpočtu
  Plnění rozpočtu k 31.03.2015 Tabulka plnění rozpočtu
  Plnění rozpočtu k 30.04.2015 Tabulka plnění rozpočtu
  Plnění rozpočtu k 31.05.2015 Tabulka plnění rozpočtu
  Plnění rozpočtu k 30.06.2015 Tabulka plnění rozpočtu
  Plnění rozpočtu k 31.07.2015 Tabulka plnění rozpočtu
  Plnění rozpočtu k 31.08.2015 Tabulka plnění rozpočtu
  Plnění rozpočtu k 30.09.2015 Tabulka plnění rozpočtu
  Plnění rozpočtu k 31.10.2015 Tabulka plnění rozpočtu
  Plnění rozpočtu k 30.11.2015 Tabulka plnění rozpočtu
  Plnění rozpočtu k 31.12.2015 Tabulka plnění rozpočtu
  Plnění rozpočtu k 31.03.2016 Tabulka plnění rozpočtu

  Aktuální stav rozpočtu města (aktualizace 1x v měsíci) je nyní možné sledovat v samostatné aplikaci


  7. Žádosti o informace

  Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  Náklady spojené s poskytováním informací (strana 11) - ceník města


  8. Opravné prostředky

  Příslušné odbory, případně komise rozhodují o věcech, které spravují a vydávají v souladu s příslušnými právními předpisy rozhodnutí v dané věci. Opravný prostředek proti rozhodnutí jednotlivých odborů či komisí se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal a lhůtu, popř. způsob, jak podat opravný prostředek proti rozhodnutí, je povinen uvést v poučení rozhodnutí o opravném prostředku. Obecně se vydávání rozhodnutí řídí zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdy opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu I. stupně, tj. odvolání, je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odlišnosti stanoví konkrétní zvláštní právní předpis.

  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., je možno podat opravný prostředek, a to odvolání. Bližší informace je uvedena v interní směrnici o realizaci práva občanů na svobodný přístup k informacím na MěÚ v Pořelicích.


  9. Formuláře

  viz. stránky jednotlivých odborů


  10. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

  Občané nejčastěji navštěvují městský úřad protože potřebují "něco vyřídit" jinak řečeno potřebují vyřešit určitou životní situaci. Zde naleznete podrobné postupy pro řešení životních situací, se kterými se můžete setkat nejčastěji. Popisy dalších životních situací naleznete na portálu veřejné správy České republiky. Návody na řešení krizových situací najdete v části Pomoc tohoto webu.


  11. Příjem žádostí a dalších podání

  Stížnosti, žádosti, podněty, návrhy či jiná podání lze činit:

  • ústně
   • na příslušném odboru městského úřadu

  • telefonicky
   • na příslušném odboru městského úřadu
  • písemně
   • poštou na adresu Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
   • přímo na podatelně městského úřadu

  Pokud se občan domnívá, že se setkal s nevhodným, případně protizákonným jednáním pracovníka městského úřadu, měl by na tuto skutečnost upozornit. Stížnost může podat ústně vedoucímu úřadu nebo písemně na podatelnu MěÚ.

  Petice - lze podat pouze písemně na podatelně městského úřadu a musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.


  12. Předpisy

  Nejdůležitější právní předpisy podle nichž MěÚ jedná a rozhoduje
  Vydané právní předpisy města Pohořelice


  13. Sazebník úhrad

  viz. stránky jednotlivých odborů


  14. Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva za rok 2012
  Výroční zpráva za rok 2013
  Výroční zpráva za rok 2014
  Výroční zpráva za rok 2015
  Výroční zpráva za rok 2016
  Výroční zpráva za rok 2017
  Výroční zpráva za rok 2018
  Výroční zpráva za rok 2019
  Výroční zpráva za rok 2020
  Výroční zpráva za rok 2021


  15. Informace o výsledcích kontrol

  Informace o výsledcích kontrol za rok 2015 živnostenský odbor
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2015 odbor územního plánování a stavební úřad
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2015 odbor finanční
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 odbor územního plánování a stavební úřad
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 odbor finanční
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2016 živnostenský odbor
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 odbor finanční
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 živnostenský odbor
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 odbor územního plánování a stavební úřad
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 živnostenský odbor
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 odbor finanční
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 odbor územního plánování a stavební úřad
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 odbor finanční
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 živnostenský odbor
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 odbor územního plánování a stavební úřad
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2020 odbor finanční
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2020 živnostenský odbor
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2021 živnostenský odbor
  Informace o výsledcích kontrol za rok 2022 živnostenský odbor


  16. Seznam organizací

  Příspěvkové organizace:

  Zřizovatel město Pohořelice:

  • Základní škola a mateřská škola, Dlouhá 35, Pohořelice
  • Mateřská škola, Hybešova 955, Pohořelice

  Zřizovatel Jihomoravský kraj:

  • Středisko volného času, Dlouhá 39, Pohořelice         
 • MĚSTO POHOŘELICE
  Městský úřad Pohořelice

  Informace

  Aktuální úřední hodiny:

  pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  pátek: 07:30 do 11:30

  Hlavní pokladna (přízemí):

  pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
  středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
  čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
  pátek: 07:30 do 11:30

  Město Pohořelice
  Vídeňská 699
  691 23 Pohořelice

  Podatelna tel.: 519 301 311
  Fax: 519 424 552
  E-mail: info@pohorelice.cz
  El. podatelna: bližší informace
  ID datové schránky: 5vjbzr8
  Sbírka právních předpisů

  31551

  Facebook profil Města Pohořelice

  Facebook profil Města Pohořelice

  On-line katalog knih
  naší knihovny

  Profil knihovny Města Pohořelice

  16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu