Pravidla prodeje bytů z vlastnictví města Pohořelice do vlastnictví fyzických a právnických osob

v úplném znění

Doplněk č. 1 – ZM 23.9.2009
Doplněk č. 2 a 3 – ZM 17.3.2010


Článek 1   – Úvodní ustanovení

Pravidla prodeje bytů upravují postup města Pohořelice při prodeji bytů v domech,  které jsou  ve  vlastnictví města Pohořelice,  do vlastnictví fyzických, případně právnických osob. Záměr města prodat byty – vymezené bytové jednotky – podléhá schválení Zastupitelstva města Pohořelice.

Článek 2   – Vymezení pojmů

(1) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Bytem určeným k prodeji (převodu do vlastnictví) je pro tento účel zákonně vymezená bytová jednotka, včetně jejího podílu na společných částech domu, ve kterém se tato nachází, příp. i včetně podílu na pozemku, na kterém je dům postaven, pokud je tento pozemek ve vlastnictví města Pohořelice.

Článek 3   – Úprava právních vztahů k pozemkům

 (1) Prodej bytu – vymezené bytové jednotky, včetně podílu na pozemku (zastavěném pozemku, příp. na pozemcích, tvořících s domem, ve kterém se byt nachází, funkční celek), se uskuteční v případě, že dům je postaven na pozemku, který je ve vlastnictví města Pohořelice.
V případě, že pozemek pod domem (zastavěný pozemek, příp. pozemky, tvořící s domem  funkční celek) není ve vlastnictví města Pohořelice, nebude tento pozemek předmětem převodu.

Článek 4   – Právní formy prodeje

(1) Prodej bytů v domech z vlastnictví města Pohořelice se uskuteční ve smyslu ustanovení zákona  č. 72/l994 Sb., v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, ve znění pozdějších změn a doplňků :
a)  do vlastnictví fyzické osoby, která  je nájemcem bytu 
b)  v případě, že nedojde k uzavření smlouvy kupní dle odst. a) pro nesplnění podmínek, těchto Pravidel prodeje bytů, po uplynutí lhůty, stanovené § 22 zák. č. 72/l994 Sb., převodem do vlastnictví jiné fyzické či právnické osoby.      
(2) Zastupitelstvo města Pohořelice má právo v odůvodněných případech zrušit nabídku prodeje bytu i po jejím zveřejnění..

Článek 5   – Vymezení účastníků právních vztahů

(1) Na straně prodávajícího vystupuje město Pohořelice.
(2) Na straně kupujícího vystupují jednotliví nájemci bytů.
Nájemcem ve smyslu těchto pravidel je i osoba, která má pronajímatelem písemně uznáno právo bydlení ve služebním bytě.
Na straně kupujícího nemůže vystupovat osoba, která neprokáže existenci nájemního vztahu k bytu  s městem Pohořelice písemnou nájemní smlouvou.
Nájemce jako kupující je povinen prokázat, že není dlužníkem z titulu nájmu bytu a že byt, který je předmětem prodeje trvale užívá.
(3) Na straně kupujícího vystupují  jiné právnické či fyzické osoby.
(4) Kupující je povinen prokázat, že není dlužníkem vůči městu Pohořelice  či jím zřízeným organizacím.

Článek 6   – Podmínky prodeje

(1)  Kupující – nájemce obdrží od prodávajícího (města Pohořelice) písemný návrh – nabídku ke koupi bytu, obsahující rovněž stanovenou výši kupní ceny předmětu převodu. Lhůta k písemnému vyjádření nájemce pro akceptaci této nabídky činí 30 dnů ode dne jejího doručení. V případě nepřevzetí zásilky příjemcem město Pohořelice oznámí tuto nabídku ke koupi jejím zveřejněním  v domě, ve kterém se byt nachází a současně jejím vyvěšením na úřední desce města Pohořelice.
(2) Zájemce o koupi má možnost uzavřít kupní smlouvu s městem Pohořelice ve lhůtě do  180 dnů ode dne, kdy mu byla doručena nabídka města Pohořelice ke koupi bytu, případně kdy byla tato nabídky vyvěšena a zveřejněna. Tuto lhůtu nelze překročit.
(3) V případě, že nedojde k akceptaci nabídky nájemcem ani k uzavření kupní smlouvy za těmito Pravidly stanovených podmínek, je oprávněn prodávající nabídnout vymezenou  bytovou jednotku jiné fyzické či právnické osobě. V takovém případě může město Pohořelice prodat byty zájemcům ve výběrovém řízení, dražbě či jiným způsobem, stanoveným Zastupitelstvem města Pohořelice. Za těchto okolností bude kupní cena stanovena jiným způsobem než při prodeji nájemcům bytů.

Článek 7   – Cena

(1) Kupní cena bytů při jejich prodeji ve smyslu čl. 5, odst.2 těchto Pravidel se stanovuje ve výši 64 % ze základní ceny jakožto ceny zjištěné dle znaleckého posudku soudního znalce, zpracovaného dle zvláštního právního předpisu – zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 3/2008 Sb. 
(2)  Cena zastavěných pozemků, příp. pozemků, tvořících s budovou funkční celek je stanovena ve výši  100 Kč/m2.
(3) Znalecké posudky, geometrické plány a zpracování prohlášení vlastníka budovy, které je podmínkou  pro vymezení jednotlivých jednotek v domě, zajišťuje a náklady s nimi spojené hradí město Pohořelice.

Článek 7a   – Druhá nabídka ke koupi bytu

(1)  Nájemci bytu, který obdržel od prodávajícího města Pohořelice nabídku ke koupi vymezené bytové jednotky, kterou má v nájmu a který tuto nabídku neakceptoval, nebo ji akceptoval, ale ve stanovené lhůtě 180-ti dnů neuzavřel s městem Pohořelice kupní smlouvu, bude dotčená bytová jednotka nabídnuta ke koupi za podmínek, uvedených v tomto článku.
(2)  Osoby, uvedené v čl. 7a odst. (1) mohou uzavřít kupní smlouvu na základě opakované nabídky města Pohořelice. Opakovaná nabídka počíná běžet ode dne, následujícího po doručení opakované písemné nabídky města Pohořelice oprávněnému nájemci bytu. Lhůta k uzavření smlouvy kupní činí tři měsíce ode dne, následujícího po doručení opakované písemné nabídky oprávněnému nájemci bytu.
(3)  Kupní cena bytů se pro okruh osob vymezených čl. 7a odst. (1)  stanovuje ve výši 74% ze základní ceny, jakožto ceny zjištěné dle znaleckého posudku soudního znalce, zpracovaného dle zvláštního předpisu – zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který byl zpracován pro stanovení kupní ceny v první nabídce.
(4)  Pro stanovení výše ceny zastavěných pozemků, či pozemků, tvořících s budovou funkční celek, se použije ustanovení čl. 7 odst. (2) Pravidel.
(5) V případě, že určené osoby nevyužijí dodatečnou lhůtu stanovenou pro uzavření kupní smlouvy na byt, použije se po uplynutí této lhůty pro prodej bytu ustanovení čl. 6 odst. (3).

Článek 8   – Způsob úhrady kupní ceny – příspěvky města na opravy

(1)  Kupující se zavazuje zaplatit celou výši kupní ceny před podpisem smlouvy kupní na účet  prodávajícího.
(2)  Provede-li kupující nebo společenství vlastníků jednotek do tří let od doručení první nabídky ke koupi bytu v domě opravu /či obnovu/ pláště domu, střechy, nosných konstrukcí či odstranění zemní vlhkosti domu, opravu inženýrských sítí, technických zařízení v domě a to v souladu se stavebními předpisy a po předchozím schválení města Pohořelice,  poskytne mu město Pohořelice příspěvek na úhradu prokázaných nákladů na takovéto opravy do výše 20 % součtu kupních cen dosud prodaných bytů v domě.
Na základě žádosti kupujících nebo společenství vlastníků jednotek může být tento příspěvek uhrazen bezhotovostním převodem na účet dodavatele prací. Náležitostmi daňového dokladu musí být mj. nezaměnitelná identifikace odběratele (kupující nebo společenství vlastníků jednotek), popis provedených oprav a celková cena provedených oprav. Zálohy na provedení oprav dodavatelům hrazeny nebudou.
Město Pohořelice si vyhrazuje právo kontroly prováděných prací, jejich kvality a případně i způsobu účtování plateb.
(3) V případě, že v domě dojde k realizaci koupě všemi nájemci bytů ve lhůtě do 7 měsíců ode dne doručení první nabídky ke koupi, poskytne město Pohořelice po dokončení oprav, uváděných v odst. 2, příspěvek na úhradu prokázaných nákladů na opravy do výše 30 % součtu všech kupních cen prodaných bytových jednotek.
(4) Kupujícím nebo společenství vlastníků jednotek bytových domů, které se nacházejí na pozemcích majetkoprávně nevypořádaných (vlastník nezjištěn, není zapsáno na LV, duplicitní vlastnictví, LV 1 ČR-MěNV), počíná běžet lhůta uvedená v odst. 2 a 3 tohoto článku od data majetkoprávního vypořádání pozemku.

Článek 9   – Ostatní ujednání v kupní smlouvě

(1) Kupní smlouva bude obsahovat m.j. tato ujednání:
Závazek kupujícího převzít práva a povinnosti vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy na zdroj tepla nebo výměníkovou stanici, umístěnou v  domě nebo v  sekci domu, včetně smluv na dodávku tepla a teplé užitkové vody, smluv na dodávku el. energie, smluv na dodávku vody a odvádění odpadních vod.

Článek 10   – Příjmy z prodeje bytů

Příjmy z prodeje nemovitostí jsou příjmem města Pohořelice a stávají se součástí Fondu rozvoje města. Fond rozvoje města zřídí zastupitelstvo města, které současně stanoví pravidla pro hospodaření s prostředky fondu.

Článek 11

Tato pravidla jsou platná a účinná dnem jejich schválení Zastupitelstvem města Pohořelice, to je zasedáním č. XVI. konaným dne 17.9.2008.
Změna nastalá doplňkem č.1 je platná a účinná ode dne jeho schválení na XXIII. zasedání Zastupitelstva města dne 23.9.2009.
Změna nastalá doplňkem č.2 a č.3 je platná a účinná ode dne jeho schválení na XXVI. zasedání Zastupitelstva města dne 17.3.2010.


V Pohořelicích dne 22.3.2010


Ing. Josef Svoboda, v.r.
starosta města