Přestupní uzel IDS Pohořelice - tisková zpráva

TISKOVÁ ZPRÁVA K PROJEKTU

 

Přestupní uzel IDS Pohořelice

Reg. číslo projektu: CZ.1.11/1.2.00/23.01319

 

Město Pohořelice dokončilo realizaci investiční akce spolufinancované z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu (ROP) NUTS 2 Jihovýchod., Prioritní osa 11.: Dostupnost dopravy, Oblast podpory: 11.1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

Předmětem investiční akce byla rekonstrukce autobusového nádraží a objektu veřejných záchodů.

 

V rámci realizace projektu Přestupní uzel IDS Pohořelice se uskutečnilo vybudování bezbariérového terminálu IDS s kapacitou osmi stání řádných a jednoho stání rezervního. Součástí projektu bylo také vybudování nového objektu zázemí pro cestující – veřejné wc, čekárna.

Celý projekt byl rozdělen do dvou etap – I. etapa – realizace terminálu a zastávkových stání, a II. etapa – realizace objektu zázemí pro cestující.

Projekt byl rozdělen do dvou částí z důvodu odlišnosti obou staveb – I. etapa – realizace rekonstrukce terminálu, kdy se jednalo o čistě dopravní stavbu. II. etapa – zázemí pro cestující – byla stavbou, kde převažovaly práce pozemní.

První veřejnou zakázku  realizovala firma Strabag a.s.. Stavba probíhala v období od dubna 2014 do října 2014. Při realizaci díla došlo ke komplikacím v oblasti inženýrských sítí v dané lokalitě. Během realizace byl zjištěn naprosto jiný stav uspořádání IS v území (jiné trasy inženýrských sítí s prostorovou odchylkou až cca 5m, jiné výškové umístění bez dodržení platných ČSN, jiné technické řešení spočívajícím uložení IS v obloukových trasách namísto přímých apod.), než jaký byl převzatý do dokumentace vycházející z podkladů správců IS. Z daných důvodů bylo nutné přijímat řešení ke koordinaci skutečného a navrhovaného stavu. Byla nutná úzká a intenzivní spolupráce s projekční firmou, resp. autorským dozorem, TDI a realizační firmou. Daná situace měla za následek prodloužení termínu dokončení díla a to z původního 15. 8. 2014 do 10. 10. 2014 (po odsouhlasení JMK, odborem dopravy). Nová řešení nepředvídatelné situace vyvolala také uzavření dodatku č. 2 s firmou STRABAG, kdy došlo k navýšení ceny díla způsobené právě touto situací.

Celková cena za dílo včetně dodatků č. 1 až 3 byla 9.349.060,40 Kč včetně DPH.

II. etapa projektu, tj. realizace výstavby objektu zázemí pro cestující, jehož součástí jsou prostory veřejných wc a čekárna pro cestující, byla zahájena v listopadu 2014. Dodavatelem díla byla stavební firma STAMA s.r.o., realizace díla probíhala podle plánovaného harmonogramu, pouze u části nezpůsobilých výdajů – úprava parkoviště přilehlého k objektu zázemí pro cestující, došlo ke komplikaci s finálními povrchy – z uvedeného důvodu byl uzavřen dodatek č. 1 – posunutí termínu dokončení díla u části parkoviště do 15. 7. 2015. Celková cena o dílo dosáhla částky 7.301.260,00 Kč včetně DPH.

Stavební práce byly ukončeny v červenci 2015. Na uvedené objekty byly postupně během realizace projektu vydány tyto kolaudační souhlasy a rozhodnutí:

 - Kolaudační souhlas č.j. MUPO 17971/2014 – vydal Odbor ÚP a SÚ, MěÚ Pohořelice – SO501 přeložka plynovodního rozvodu

- kolaudační souhlas č.j. MUPO 18745/2015 – vydal Odbor dopravy, MěÚ Pohořelice – Pohořelice náměstí – přestupní terminál IDS

- kolaudační souhlas č.j. MUPO 21210/2015 – vydal Odbor ÚP a SÚ, MěÚ Pohořelice – stavební úpravy přípojky NN pro ELP (SO402), úprava VO (SO401)

- kolaudační souhlas č.j. MUPO 32239/2015 – vydal Odbor ŽP, MěÚ Pohořelice – SO301 –úpravy kanalizace, SO001 – Příprava území, SO302 –dešťová kanalizace – obecní, SO305 splašková kanalizace, SO306 – přeložka vodovodu

 - územní souhlas č.j. MUPO 14959/2015 – vydal Odbor ÚP a SÚ, MěÚ Pohořelice – plynovodní přípojka NTL

- kolaudační souhlas č.j. MUPO 32448/2015 – vydal Odbor ÚP  a SP, MěÚ Pohořelice – zázemí pro cestující

V rámci stavby probíhaly každý týden kontrolní dny.

Technický dozor investora prováděla firma PK – Ossendorf s.r.o., Ing. Michal Rak.

Autorský dozor prováděla v I. etapě – terminál, a v II. etapě na části parkoviště – firma PK-Ossendorf s.r.o.,Ing. Ráček, Ing. Staněk. Na II. etapě objektu zázemí pro cestující prováděla autorský dozor firma ARCHIKA – architektonická projekční kancelář – Ing. arch. Jindřich Kaněk.

 

Cíle projektu – tj. výstavba a technické zhodnocení bezbariérového přestupního terminálu včetně souvisejícího zázemí, a zkvalitnění integrovaného dopravního systému regionu, se podařilo naplnit. Byly naplněny i další cíle projektu jako zajištění přestupu mezi páteřními a napaječovými autobusovými linkami, vytvoření osmi řádných a jednoho rezervního stání pro autobusy, zvýšení úrovně veřejné dopravy a vybudování zázemí pro cestující

 

V následující tabulce je uveden přehled výdajů projektu (včetně DPH)

Celkové vynaložené výdaje

18,713 mil. Kč

Nezpůsobilé výdaje

8,163 mil. Kč

Způsobilé výdaje

10,55 mil. Kč

Výše dotace 85% ze způsobilých výdajů

8,496 mil. Kč

Vlastní zdroje města

10,217 mil. Kč

 

Dne 16. 9. 2015 proběhla ze strany administrátora dotace, tj. Úřadu regionální rady ROP Jihovýchod kontrola na místě. Dne 23. 12. 2015 byla městu Pohořelice proplacena dotace z Evropské unie, Operačního programu ROP Jihovýchod, ve výši 8, 496 mil. Kč.

 


 

 

Na úspěšné realizaci celého projektu se podílely tyto firmy:

STRABAG a.s.

zhotovitel díla – I. etapa

STAMA s.r.o.

Zhotovitel díla II. etapa

PK OSSENDORF s.r.o.

technický dozor investora, koordinace BOZP, projekční činnost, autorský dozor

ARCHIKA – architektonická projekční kancelář

projektová dokumentace, autorský dozor – objekt zázemí pro cestující

Dřevomonta

vybavení zázemí pro cestující

ABK 99 s.r.o.

vybavení gastro

Regionální poradenská agentura Východní Moravy

administrace veřejných zakázek – I. etapa

EuroPace s.r.o.

administrace veřejných zakázek – II. etapa

ECONOMY RATING a.s.

zpracování žádosti o dotaci

 

Za investora projektu, tj. Město Pohořelice, se staral o celý projekt od jeho počátků až do dnešních dnů projektový tým ve složení:

 • Ing. Josef Svoboda – projektový manažer (starosta)
 • Bc. Miroslav Novák – projektový manažer (místostarosta)
 • Ing. Hana Mlýnková – hlavní koordinátor projektu
 • Ing. Daniel Dvořák – technický asistent
 • Ing. Pavel Stejskal – technický asistent
 • Jitka Dočekalová, Jana Panochová, Ing. Lenka Forýtková – finanční odbor

 

Pro město Pohořelice je velmi pozitivní, že se tento projekt podporující rozvoj města podařilo zrealizovat, a že prostředky Evropské unie v našem městě pomáhají ke zkvalitnění života občanů města.

 

Na podzim roku 2015 město Pohořelice zrealizovalo III. etapu rekonstrukce prostor Přestupního uzlu IDS Pohořelice – ul. Lidická. Stavbu provedla firma STAMA s.r.o., Součástí stavby byla i rekonstrukce prostranství před budovou základní školy ul. Lidická a rozšíření chodníku směrem k ul. Komenského. Tato etapa byla plně financovaná z vlastních zdrojů města Pohořelice.

 

Za projektový tým Ing. Josef Svoboda, Ing. Hana Mlýnková

 

5758

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
středa: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30

Město Pohorelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu