Realizované

Oznámení o zahájení prací na stavbě

3. dubna 2017

Oznámení o zahájení realizace stavby Plánu protipovodňových opatření ve městě Pohořelice

Stavební úpravy Zdravotního střediska Pohořelice, Brněnská 1

24. ledna 2017

II/395 Pohořelice - napojení průmyslové zóny Dolní Štingary

13. září 2016

Začátkem měsíce srpna byly zahájeny práce na stavbě „II/395 Pohořelice – napojení PZ Dolní Štingary“.

Předmětem stavby je provést přeložku silnice II/395 v omezeném prostoru tak, aby u výjezdu z průmyslové zóny byl umožněn výjezd těžkých nákladních vozidel i vlevo a vytěsnit tak tuto dopravu z města.

Stavební úpravy objektu HZS Tyršova 904 Pohořelice

13. září 2016

V druhé polovině měsíce srpna byly zahájeny práce na stavbě „Stavební úpravy objektu HZS Tyršova 904, Pohořelice“. Jedná se o úpravy stávajícího objektu - garáže, nemění se jeho účel.

Dětské dopravní hřiště

13. září 2016

V měsíci září byla zahájena stavba dětského dopravního hřiště, kterou realizuje na základě výběrového řízení firma AŽD Praha s.r.o.

Požadavek na vybudování dětského dopravního hřiště vycházel z nutnosti dopravní prevence pro děti a mládež. V Pohořelicích ani v blízkém okolí se žádné dopravní hřiště nenachází. Stavba svým účelem bude tvořit výchovný prvek v rámci přípravy dětí a mládeže na pravidla silničního provozu.

Rekonstrukce vstupních prostor v 1.NP sportovní haly

29. srpna 2016

V období letních prázdnin probíhá celková rekonstrukce vstupní haly, která zahrnuje vybudování nové recepce, vytvoření zádveří, vytvoření nové informační a prezentační plochy, celoplošné provedení podhledů a provedení nových dveří do navazujících částí haly. V celém prostoru haly bude rovněž provedena nová elektroinstalace a úprava rozvodů ústředního vytápění. Projekt rekonstrukce byl zpracován firmou ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s.r.o.  

Stavební úpravy SVČ, Dlouhá 39

29. srpna 2016

Začátkem měsíce června byly zahájeny „Stavební úpravy Střediska volného času, Dlouhá 39, Pohořelice“ Předmětem stavebních úprav je výměna střechy, zateplení půdy a modernizace otopné soustavy. Nová střecha je navržena shodného tvaru jako stávající, tedy sedlová s valbami. Střešní plášť bude tvořen skládanou keramickou krytinou. Součástí výměny střechy jsou rovněž nové klempířské konstrukce. Podlaha půdy bude zateplena v celém půdorysu půdy tepelnou izolací z minerálních vláken. Dále bude provedena nová otopná soustava s novým zdrojem tepla – kondenzačním kotlem a novými otopnými tělesy. Dodavatelem stavby je na základě výběrového řízení Moravská stavební unie – MSU, s.r.o.

Pohořelice, stoka N, prodloužení

27. května 2014

V polovině března roku 2014 byly dokončeny stavební práce na akci „Pohořelice-stoka N,prodloužení“. Celková délka splaškové kanalizace 131 bm vč.3 ks revizních šachet a celková délka odboček činila 32 bm. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma Stavoč spol. s r.o. Horní Bojanovice.

Oprava chodníku ul. Dlouhá

27. května 2014

Na začátku května roku 2014 byla dokončena oprava chodníku ul. Dlouhá. Stavba zahrnovala pokládku 325 m2 zámkové dlažby chodníků, sjezdů a odvodnění zpevněných ploch. Stavbu na základě výsledku výběrového řízení realizovala firma ALPINE Bau CZ s.r.o.

Oprava chodníků ul. Loděnická, ul. Tyršova

29. srpna 2013

Koncem září roku 2013 byla dokončena oprava chodníků ul. Loděnická, ul. Tyršova. Jednalo se o 250 m2 opravované plochy. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma KOMAB, s.r.o. Pohořelice.

ZUŠ Pohořelice, Školní 462 - výměna oken a dveří

2. srpna 2013

Koncem září roku 2013 byla dokončena  výměna oken a dveří na ZUŠ, Školní 462. Jednalo se o výměnu 18 ks oken a 1 ks dveří. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma RI OKNA a.s. Bzenec.

Plynofikace města Pohořelice, nám. Svobody

2. srpna 2013

Koncem září roku 2013 byly dokončeny stavební práce na plynofikaci na náměstí Svobody pro BD 723, 724 a 725. Celková délka STL plynovodního řadu činila 73,5 bm a celková délka odboček pro domovní přípojky činila 30 bm. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma Vejtasa s.r.o. Třebíč.

Plynofikace obce Pohořelice, ul. Znojemská a Staropoštovní vč. přípojek

24. července 2013

Koncem srpna roku 2013 byly dokončeny stavební práce na plynofikaci v ul. Staropoštovní – větev „E“, „F“, „G“ vč. přípojek.  Jednalo se o 139 m STL plynovodního řadu a 43 m STL přípojek plynu. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma HUTIRA – PSV Ivančice, s.r.o.

Fotografie uvnitř článku...

Dešťová kanalizace v ulici Pšeničná

18. července 2013

Koncem září roku 2013 byly dokončeny stavební práce na dešťové kanalizaci v ulici Pšeničná. V rámci akce bylo řešeno odvedení povrchových vod z komunikací a přilehlých veřejných ploch, dále odvedení dešťových vod z přilehlých střech domů, vyvolané přeložky inženýrských sítí (vodovod a plynovod) a oprava povrchů narušených výkopem. Celková délka nových stok dešťové kanalizace činila 125,5 bm a celková délka odboček pro domovní přípojky a uličních vpusti činila 105 bm. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.Fotografie uvnitř článku...

Oplocení, parkoviště pro osobní vozidla na ul. Hybešova

17. července 2013

Koncem září t.r. byla dokončena výstavba betonového oplocení a parkoviště pro osobní vozidla na ul. Hybešova. Jedná se o betonovou zídku a 250 m2 dlážděné plochy. Na základě výsledku výběrového řízení byla vybrána firma Szromek Aleš, NT-plus, A.S. Kupařovice.

Fotografie uvnitř článku...

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu