Realizované dotační projekty

Protipovodňová opatření města Pohořelice

7. dubna 2022

Předmětem podpory je modernizace a doplnění lokálního výstražného a varovného systému s doplněním údajů do povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů.

Realizací projektu budou obyvatelé chráněni protipovodňovými opatřeními a město bude mít zpracovaný digitální povodňový plán.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Vybavení objektu pro knihovnu a spolkovou činnost Smolín

7. dubna 2022

 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je vybavení prostor občanské vybavenosti Smolín, který slouží jako knihovna a zázemí pro spolkovou činnost.

Realizace: r.2021 

Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ

7. dubna 2022

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 27,10 MWh/rok, což odpovídá úspoře 25% z celkové spotřeby energie v objektu. 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

Vybavení nových učeben SVČ Pohořelice přístavba

31. března 2022

  31876

Město Pohořelice získalo dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 na vybavení odborných učeben  a to v rámci předložené žádosti o dotaci Vybavení nových učeben SVČ Pohořelice, přístavba.

V následující tabulce je uveden přehled nákladů na pořízení vybavení odborných učeben:

Celkové vynaložené výdaje na vybavení prostor

704 tis. Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK – 69,6%

490 tis. Kč

Vlastní zdroje města

214 tis. Kč

 Z dotace bylo pořízeno ICT vybavení dvou nových učeben na ulici Dlouhá 39, dále 3D tiskárna, nábytek učeben, dataprojektor atp.

Pro město Pohořelice je velmi pozitivní, že se tento projekt, podporující rozvoj kapacit pro neformální a zájmové vzdělávání ve městě a blízkém okolí, podařilo zrealizovat, a že prostředky  Jihomoravského kraje v našem městě pomohou ke zkvalitnění podmínek života občanů všech věkových kategorií města a regionu.

Za projektový tým Ing. Hana Mlýnková


EFEKT 2021

18. ledna 2022

Město Pohořelice získalo dotaci ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 Program EFEKT 2021 ve výši 1.759.294,- Kč pro účel snížení energetické náročnosti národního hospodářství a snížení vlivu na životní prostředí.

VO Pohořelice – EFEKT 2021, EIS EF21-1A00023

Z této dotace se tak uskuteční pokračování obnovy veřejného osvětlení ve městě Pohořelice.

Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu Pohořelice

18. ledna 2022

Předmětem projektu je instalace fotovoltarické elektrárny a instalace vzduchotechnických jednotek za účelem snížení energetické náročnosti objektu. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 94,42 MWh/rok, což odpovídá úspoře 21% z celkové spotřeby energie v objektu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Smolín - chodníky

18. ledna 2022

V souladu s Pravidly pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021, město Pohořelice získalo dotaci na výstavbu chodníků v místní části Smolín.

Tato akce je spolufinancovaná z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021.
ISPROFOND 5627510268

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ

18. ledna 2022

Předmětem projektu je instalace fotovoltarické elektrárny. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 9,20 MWh/rok, což odpovídá úspoře 24% z celkové spotřeby energie v objektu.

Sběrný dvůr Pohořelice

14. ledna 2022

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí může naše město vybudovat nový sběrný dvůr a nakoupit jeho vybavení. Cílem tohoto projektu je zajistit občanům města místo pro odkládání různých druhů odpadů a tím i kvalitně dotřídit objemný odpad, který je předáván k odstranění na skládku a snížit tak jeho množství. 

Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady na území města Pohořelice.

                                    

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Rekonstrukce knihovny Smolín

30. dubna 2021

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je rekonstrukce objektu občanské vybavenosti Smolín, který slouží jako knihovna a zázemí pro spolkovou činnost.

Realizace: r. 2021


Užitkový elektromobil II pro město Pohořelice

16. března 2021

Město Pohořelice nadále naplňuje koncept smart city a pořídilo již druhý elektromobil za dotační podpory Státního fondu životního prostředí. Podpora činí 457.046,40 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz                                                www.mzp.cz

24094

Příměstské tábory a dětské kluby pokračují dále

27. ledna 2021

  24398

Město Pohořelice získalo dotaci na pokračování úspěšného projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice III. Tento projekt navazuje na současný projekt a umožní tak plynule pokračovat v realizaci příměstských táborů a dětských klubů v rámci správního obvodu ORP Pohořelice. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Operační program Zaměstnanost.


 

Rekonstrukce hotelu Pfann v Pohořelicích - KC - tisková zpráva

5. prosince 2020

Tisková zpráva k ukončenému projektu rekonstrukce objektu bývalého hotelu Pfann v centru města Pohořelice na komunitní centrum.

Projekt byl spolufinancován z prostředků EU, Integrovaný operační program.

Tisková zpráva k realizaci projektu (*.pdf)

24353

Rekonstrukce Paarova zámečku - tisková zpráva

1. října 2020

24352

 

Město Pohořelice ukončilo v měsíci červnu 2019 investiční akci spolufinancovanou z prostředků Evropské unie - Rekonstrukce Paarova zámečku v Pohořelicích.

Více informací o celém projektu a jeho realizaci naleznete v tiskové zprávě (*. pdf)

Dotace ze státního rozpočtu

9. září 2020

Město Pohořelice získalo dotaci ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 Program EFEKT 2020 ve výši 1.740.424,- Kč pro účel snížení energetické náročnosti národního hospodářství a snížení vlivu na životní prostředí.

29580

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu