Realizované dotační projekty

Rekonstrukce chodníku podél ul. Znojemská, Pohořelice

4. října 2022

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí může naše město zrekonstruovat chodník podél ul. Znojemská. Hlavním cílem projektu je udržení vody v krajině pomocí výměny ploch, které jsou nepropustné za propustné. Dešťová voda bude zadržena v předmětné lokalitě a za normálních podmínek budou dešťové vody vsakovány do podloží.

Projekt výrazně přispěje k omezení odvodu dešťové vody jednotnou kanalizací do ČOV. Přímý vsak tak posílí protipovodňovou ochranu a boj se suchem.

CZ 05.1.24/0.0/0.0/20_144/001416  

Rekonstrukce rybníka na p.č. 1000/1, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

24. srpna 2022

  32330

Projekt: "Rekonstrukce rybníka na p.č. 1000/1, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou"

Hlavní cíl: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu. Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.


SVČ Pohořelice učebny zájmového a neformálního vzdělávání

1. července 2022

 

24353

Město Pohořelice získalo dotaci na realizaci přístavby dvou odborných učeben zájmového a neformálního vzdělávání v areálu SVČ Pohořelice, Dlouhá 39. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Integrovaný regionální operační program, výzva vyhlášená v rámci MAS Podbrněnsko. 

Vybavení objektu pro knihovnu a spolkovou činnost Smolín

7. dubna 2022

 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je vybavení prostor občanské vybavenosti Smolín, který slouží jako knihovna a zázemí pro spolkovou činnost.

Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Podbrněnsko  

Realizace: r.2021 

Protipovodňová opatření města Pohořelice

7. dubna 2022

Předmětem podpory je modernizace a doplnění lokálního výstražného a varovného systému s doplněním údajů do povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů.

Realizací projektu budou obyvatelé chráněni protipovodňovými opatřeními a město bude mít zpracovaný digitální povodňový plán.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ

7. dubna 2022

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 27,10 MWh/rok, což odpovídá úspoře 25% z celkové spotřeby energie v objektu. 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

Vybavení nových učeben SVČ Pohořelice přístavba

31. března 2022

  31876

Město Pohořelice získalo dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 na vybavení odborných učeben  a to v rámci předložené žádosti o dotaci Vybavení nových učeben SVČ Pohořelice, přístavba.

V následující tabulce je uveden přehled nákladů na pořízení vybavení odborných učeben:

Celkové vynaložené výdaje na vybavení prostor

727 tis. Kč

Výše dotace z rozpočtu JMK – 69,6%

490 tis. Kč

Vlastní zdroje města

237 tis. Kč

 Z dotace bylo pořízeno ICT vybavení dvou nových učeben na ulici Dlouhá 39, dále 3D tiskárna, nábytek učeben, dataprojektor atp.

Pro město Pohořelice je velmi pozitivní, že se tento projekt, podporující rozvoj kapacit pro neformální a zájmové vzdělávání ve městě a blízkém okolí, podařilo zrealizovat, a že prostředky  Jihomoravského kraje v našem městě pomohou ke zkvalitnění podmínek života občanů všech věkových kategorií města a regionu.

Za projektový tým Ing. Hana Mlýnková


 

EFEKT 2021

18. ledna 2022

Město Pohořelice získalo dotaci ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 Program EFEKT 2021 ve výši 1.759.294,- Kč pro účel snížení energetické náročnosti národního hospodářství a snížení vlivu na životní prostředí.

VO Pohořelice – EFEKT 2021, EIS EF21-1A00023

Z této dotace se tak uskuteční pokračování obnovy veřejného osvětlení ve městě Pohořelice.

Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu Pohořelice

18. ledna 2022

Předmětem projektu je instalace fotovoltarické elektrárny a instalace vzduchotechnických jednotek za účelem snížení energetické náročnosti objektu. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 94,42 MWh/rok, což odpovídá úspoře 21% z celkové spotřeby energie v objektu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Smolín - chodníky

18. ledna 2022

V souladu s Pravidly pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021, město Pohořelice získalo dotaci na výstavbu chodníků v místní části Smolín.

Tato akce je spolufinancovaná z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021.
ISPROFOND 5627510268

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ

18. ledna 2022

Předmětem projektu je instalace fotovoltarické elektrárny. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 9,20 MWh/rok, což odpovídá úspoře 24% z celkové spotřeby energie v objektu.

Sběrný dvůr Pohořelice

14. ledna 2022

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí může naše město vybudovat nový sběrný dvůr a nakoupit jeho vybavení. Cílem tohoto projektu je zajistit občanům města místo pro odkládání různých druhů odpadů a tím i kvalitně dotřídit objemný odpad, který je předáván k odstranění na skládku a snížit tak jeho množství. 

Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady na území města Pohořelice.

                                    

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Dětské kluby a příměstské tábory

8. prosince 2021


22365

Město Pohořelice navázalo na realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice I. a II., v rámci kterého se pořádaly dětské kluby a příměstské tábory v Pohořelicích a okolních obcích Ivaň, Loděnice, Vlasatice a Troskotovice, a to v letech 2016-2021. Od 1. 7. 2021 zahájilo město Pohořelice realizaci nového projektu, který na zmiňovaný projekt plynule navazuje. Projekt Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice III. se realizuje od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022. 

Rekonstrukce knihovny Smolín

30. dubna 2021

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je rekonstrukce objektu občanské vybavenosti Smolín, který slouží jako knihovna a zázemí pro spolkovou činnost.

Realizace: r. 2021


Užitkový elektromobil II pro město Pohořelice

16. března 2021

Město Pohořelice nadále naplňuje koncept smart city a pořídilo již druhý elektromobil za dotační podpory Státního fondu životního prostředí. Podpora činí 457.046,40 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz                                                www.mzp.cz

24094

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu