Realizované dotační projekty

Dětské kluby i ve školním roce 2021/2022

26. srpna 2021

22365

Od měsíce září 2021 jsou rodičům správního obvodu v Pohořelicích, Loděnicích, Ivani, Vlasaticích a nově i v Branišovicích k dispozici dětské kluby stejně jako v minulém školním roce.

Rekonstrukce knihovny Smolín

30. dubna 2021

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je rekonstrukce objektu občanské vybavenosti Smolín, který slouží jako knihovna a zázemí pro spolkovou činnost.

Realizace: r. 2021


Dosadba dřevin - Smolín

13. dubna 2021

Město Pohořelice získalo příslib dotace na výsadbu stromů ve městské části Smolín.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR. 

Celkem bude  vysázeno 50 ks stromů. V lokalitě K bude osazeno 32 ks ovocných stromů ve skladbě jabloně, švestky a několik exemplářů oskeruše. V sousední lokalitě J bude podél občasného vodního toku a polní cesty v blízkosti rodinných zahrad vysázeno stromořadí ovocných stromů - kultivarů hrušní - 13ks. V poslední, navazující lokalitě H bude dosázeno 5ks třešní. Jedná se o dosadbu podél zatravněné polní cesty.

Předpokládané náklady projektu činí 301 815 Kč s DPH, přislíbená výše dotace činí 250 000 Kč.

29010

SVČ Pohořelice učebny zájmového a neformálního vzdělávání

13. dubna 2021

 

24353

Město Pohořelice získalo dotaci na realizaci přístavby dvou odborných učeben zájmového a neformálního vzdělávání v areálu SVČ Pohořelice, Dlouhá 39. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Integrovaný regionální operační program, výzva vyhlášená v rámci MAS Podbrněnsko. 

Užitkový elektromobil II pro město Pohořelice

16. března 2021

Město Pohořelice nadále naplňuje koncept smart city a pořídilo již druhý elektromobil za dotační podpory Státního fondu životního prostředí. Podpora činí 457.046,40 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz                                                www.mzp.cz

24094

Revitalizace mokřadu a založení krajinné zeleně, k.ú. Smolín

25. ledna 2021

30073

Město Pohořelice zahájilo realizaci projektu Revitalizace mokřadu a založení krajinné zeleně, k.ú. Smolín. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií, Operační program Životní prostředí. Více informací naleznete v tomto článku.

Šumický potok Pohořelice – úprava okolí

25. ledna 2021

  30073

Město Pohořelice zahájilo realizaci projektu Šumický potok Pohořelice - úprava okolí, který je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Operační program Životní prostředí. Více informací o realizaci projektu naleznete v tomto článku.

Rekonstrukce Paarova zámečku - tisková zpráva

1. října 2020

24352

 

Město Pohořelice ukončilo v měsíci červnu 2019 investiční akci spolufinancovanou z prostředků Evropské unie - Rekonstrukce Paarova zámečku v Pohořelicích.

Více informací o celém projektu a jeho realizaci naleznete v tiskové zprávě (*. pdf)

Dotace ze státního rozpočtu

9. září 2020

Město Pohořelice získalo dotaci ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 Program EFEKT 2020 ve výši 1.740.424,- Kč pro účel snížení energetické náročnosti národního hospodářství a snížení vlivu na životní prostředí.

29580

Dotace z dotačního programu JMK

9. září 2020

Město Pohořelice obdrželo dotaci ve výši 50.000,- Kč z dotačního programu JMK: Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2020.

29575

Zajištění provozu Multigeneračního komunitního centra Pohořelice - Registrační číslo CZ.3.2.60/0.0/0.0/16_048/0011186

6. srpna 2020

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost
Projekt se zaměřuje na zabezpečení fungování a provozu komunitního centra skrze odpovědné pracovníky zajišťující požadované aktivity a činnosti centra v oblasti kulturní, volnočasové, zájmové a vzdělávací pro potřeby regionu SO ORP Pohořelice.
Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2020
Datum ukončení realizace projektu: 30.12.2022

29459

Pohořelice, ulice Polní, dosadba aleje

29. dubna 2020

Město Pohořelice v měsíci dubnu 2020 vysázelo 48 ks nových stromů - sakur.  Projekt Pohořelice, ulice Polní, dosadba aleje, je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

29010

Výměna zdroje vytápění ve sportovní hale v Pohořelicích, rekonstrukce vzduchotechniky

25. července 2019

26995

5.1 b_ZDROJ_Výměna zdroje vytápění ve sportovní hale v Pohořelicích, rekonstrukce vzduchotechniky

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006443

Operační program životního prostředí 11531

5.1 b_VZT_ Výměna zdroje vytápění ve sportovní hale v Pohořelicích, rekonstrukce vzduchotechniky

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006444

Operační program životního prostředí 11531

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí

Vzdělávání státní správy a samosprávy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností POHOŘELICE II.

2. května 2019

Město Pohořelice realizuje projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který je zaměřen na profesionalizaci veřejné správy prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů.

Název projektu: Vzdělávání státní správy a samosprávy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Pohořelice II. Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009919

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského sociálního fondu, a to z Operačního programu Zaměstnanost.

20161

 

Užitkový elektromobil Pohořelice

20. února 2019

Město Pohořelice chce postupně naplňovat koncept smart city a proto pořídilo první užitkový elektromobil za dotační podpory Státního fondu životního prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

24094

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu