Registrace silničních vozidel

Registrace silničních vozidel:

 1. Přihlášení nového vozidla k registraci v RSV
 2. Přihlášení ojetého, již registrovaného vozidla v registračním místě Pohořelice, k registraci v RSV
 3. Přihlášení ojetého, již registrovaného vozidla v jiném registračním místě v ČR (odhlášeného z jiného registračního místa v ČR), k registraci v RSV
 4. Zápis změn údajů v RSV
 5. Dočasné vyřazení vozidla z RSV
 6. Trvalé vyřazení vozidla z RSV
 7. Zápis a výmaz zástavního práva k vozidlu v RSV
 8. Výdej dat (opis nebo výpis) k vozidlu z RSV

 

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů hotově na pokladně Odboru dopravy MMB.

01 - Přihlášení nového vozidla k registraci v RSV

K žádosti se dokládá:

 • a) technický průkaz vozidla
 • b) souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele
 • c) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • d) doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno
 • e) doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR
 • f) doklad o nabytí vozidla (faktura, kupní smlouva, leasingová smlouva) - v případě pořízení nového vozidla z jiného členského státu EU i potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty
 • g) zvláštní registrační značka pro jednorázové použití, byla-li vydána
 • h) doklady vlastníka a provozovatele

 

02 - Přihlášení ojetého, již registrovaného vozidla v registračním místě Pohořelice, k registraci v RSV

K žádosti se dokládá:

 • a) technický průkaz vozidla
 • b) doklad o technické prohlídce - Protokol o pravidelné technické prohlídce (DEKRA), nebo zápis o platné pravidelné technické prohlídce stanicí technické kontroly v technickém průkazu
 • c) souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele
 • d) protokol o evidenční kontrole vozidla
 • e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • f) doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno
 • g) doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR
 • h) osvědčení o registraci vozidla - ORV (OTP)
 • i) doklady vlastníka a provozovatele

 

Poznámka:

V případě, že je RZ (SPZ) s jiným kódem kraje (okresu) - mimo okresy jihomoravského kraje(Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo), odevzdají se obě tabulky RZ (SPZ).

03 - Přihlášení ojetého, již registrovaného vozidla v jiném registračním místě v ČR ( odhlášeného z jiného registračního místa v ČR), k registraci v RSV

K žádosti se dokládá:

 • a) technický průkaz vozidla,
 • b) doklad o technické prohlídce - Protokol o pravidelné technické prohlídce (DEKRA), nebo zápis o platné pravidelné technické prohlídce stanicí technické kontroly v technickém průkazu
 • c) souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele
 • d) protokol o evidenční kontrole vozidla
 • e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • f) doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno
 • g) doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR
 • h) osvědčení o registraci vozidla - ORV (OTP)
 • i) doklady vlastníka a provozovatele

Poznámka:

v případě, že je RZ (SPZ) s jiným kódem kraje (okresu) - mimo okresy jihomoravského kraje(Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo), odevzdají se obě tabulky RZ (SPZ).

04 - Zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Zápis změn údajů v registru silničních vozidel:

 

K žádosti se dokládá:

 • a) technický průkaz vozidla
 • b) osvědčení o registraci vozidla - ORV (OTP)
 • c) doložení právního zájmu žadatele - výzva, nebo rozhodnutí soudu (státní instituce)
 • d) souhlas vlastníka vozidla, pokud není žadatel vlastníkem a pod.)
 • e) při odcizení tabulek RZ (SPZ) doložit protokol vydaný PČR, při ztrátě čestné prohlášení
 • f) doklady vlastníka a provozovatele
 • g) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – při ukončení režimu dočasného vyřazení,

Příklady změn údajů v RSV:

 • odhlášení - změna provozovatele vozidla v rámci RM Pohořelice
 • odhlášení - změna provozovatele vozidla mimo RM Pohořelice do jiného RM v ČR
 • vlastníka - zápis nebo ukončení nájemní smlouvy (leasing)
 • výměna karoserie,motoru
 • ukončení statutu „DOČASNĚ VYŘAZENO“
 • přestavba vozidla
 • montáž (demontáž) tažného zařízení
 • pohon na LPG,litá kola apod.
 • změna barvy
 • výmaz čísla motoru
 • přidělení úředního čísla
 • vystavení duplikátu TP, ORV
 • vydání nových tabulek RZ (SPZ) za ztracené nebo odcizené
 • změna příjmení, názvu firmy
 • změna trvalého bydliště, sídla firmy
 • úřední oprava chybných údajů v dokladech
 • prodloužení platnosti ORV - u cizinců dle povolení k pobytu
 • všechny ostatní žádosti (pro něž není stanoven zvláštní tiskopis)

05 - Dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

K žádosti se dokládá:

 • a) technický průkaz vozidla
 • b) souhlas vlastníka vozidla pokud žádá provozovatel vozidla
 • c) odevzdat tabulky s registrační značkou (SPZ)
 • d) osvědčení o registraci vozidla - ORV (OTP)
 • e) doklady vlastníka a provozovatele

06 - Trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

K žádosti se dokládá:

 • a) technický průkaz vozidla
 • b) souhlas vlastníka vozidla pokud žádá provozovatel vozidla
 • c) odevzdat tabulky s registrační značkou - SPZ
 • d) osvědčení o registraci vozidla - ORV (OTP)
 • e) další doklady nutné k trvalému vyřazení:
  • na vlastní žádost vlastníka - doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským, nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků,
  • vozidlo zaniklo - doklad o bezezbytkovém zničení vozidla.
 • f) doklady vlastníka a provozovatele.

Vozidlo trvale vyřazené ztrácí technickou způsobilost a jeho technický průkaz se prohlašuje za neplatný!!!

07 - Zápis a výmaz zástavního práva k vozidlu v registru silničních vozidel

K žádosti se dokládá:

 • a) technický průkaz vozidla
 • b) doklad o technické prohlídce - Protokol o pravidelné technické prohlídce (DEKRA), nebo zápis o platné pravidelné technické prohlídce stanicí technické kontroly v technickém průkazu
 • c) smlouva nebo rozhodnutí o zřízení, nebo ukončení (výmazu) zástavního práva
 • d) souhlas vlastníka daného vozidla
 • e) osvědčení o registraci vozidla - ORV (OTP)
 • f) doklady vlastníka a provozovatele.

Provozovatel vozidla (není-li totožný s vlastníkem):

 • plnou moc a souhlas vlastníka k provedení úkonu (leasingová smlouva se souhlasem k provedení daného registračního úkonu),
 • ostatní stejně jako vlastník.

08 - Výdej dat (opis nebo výpis) k vozidlu z registru silničních vozidel  

K žádosti se dokládá:

 • a) doložení právního zájmu žadatele - výzva, nebo rozhodnutí soudu (státní instituce)
 • b) souhlas vlastníka vozidla, pokud není žadatel vlastníkem a pod.)
 • c) doklady vlastníka a provozovatele.

 

 

DALŠÍ INFORMACE:

 

Doklady předkládané k žádostem v registru silničních vozidel:

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba :

 • občanský průkaz nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince povolení k pobytu, udělení azylu ),
 • jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo koncesní listinu.

Právnická osoba :

 • výpis z obchodního rejstříku ne starší 12 měsíců ke dni, kdy je úkon v registru požadován. Může být použita ověřená kopie,
 • zástupce právnické osoby není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu a vlastní občanský průkaz.

Leasingová společnost:

 • pokud již není zavedena u registračního orgánu, předkládá totéž co právnická osoba.

Provozovatel vozidla: (není-li totožný s vlastníkem):

 • plnou moc a souhlas vlastníka k provedení úkonu (leasingová smlouva se souhlasem k provedení daného registračního úkonu),
 • ostatní stejně jako vlastník

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu