Rekonstrukce Mateřské školy Pohořelice

Reg. číslo projektu: CZ.1.11/3.2.00/35.01445

 

Město Pohořelice ukončilo realizaci investiční akce spolufinancované z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu (ROP) NUTS 2 Jihovýchod., Prioritní osa 3: Udržitelný rozvoj města a venkovských sídel, oblast podpory 3.2. Rozvoj regionálních středisek.

Předmětem investiční akce byla rekonstrukce a nástavba stávající budovy mateřské školy v Pohořelicích.

 

V areálu mateřské školy byly v rámci akce zbudovány v prostorách rekonstruovaného pavilonu tři nové třídy mateřské školy. Součástí investice bylo také vytvoření sociálního zázemí, vybudování přípraven jídla u jednotlivých tříd, vytvoření zázemí pro pedagogický i provozní personál. V rámci projektu došlo také ke kompletní rekonstrukci školní kuchyně, kde byla pořízena nová moderní technologie pro přípravu stravy.

 

Díky realizaci projektu došlo také k pořízení nového moderního vybavení pro výuku. Nově vybudované třídy jsou vybaveny moderními výukovými prostředky pro zajištění kvalitní přípravy předškolních dětí na školní docházku, ale i dětí mladších. Kapacita nových tříd je celkem 70 dětí.

 

Rekonstrukce pavilonu mateřské školu s sebou přinesla od září 2014 nárůst nejen v počtu dětí, ale také nová pracovní místa. Od září 2014 bude mateřskou školu navštěvovat celkem 168 dětí, práci zde nově najde pět učitelek, nastoupí tři noví provozní zaměstnanci.

 

Po několika letech budou kladně vyřízeny všechny žádosti o přijetí dětí, které nejpozději v prosinci 2014 dovrší tří let, do MŠ Pohořelice.

 

Myšlenkou vybudovat další třídy MŠ se zabývalo vedení města již v předchozích volebních obdobích. Před časem se podařilo uvolnit původně služební byt v části objektu, určeného k rekonstrukci, problémem nadále zůstávaly finance. Po vypsání vhodného dotačního programu ROP Jihovýchod bylo rozhodnuto se touto akci intenzivně zabývat. Potřebné prostředky byly získány částečně formou dotace z operačního programu ROP Jihovýchod, částečně z vlastních zdrojů města (prostředky mj. z podílu města na daňových výnosech, dále z privatizace části bytového fondu města).

Projektové práce byly zahájeny v roce 2012, na jaře roku 2013 byla podána žádost o dotaci. V červenci 2013 město získalo příslib dotace a již v srpnu 2013 byly zahájeny stavební práce. První stavební firma bohužel nebyla schopna dostát svým závazkům dle uzavřené smlouvy o dílo, tudíž byla spolupráce ukončena vzájemnou dohodou. Nový zhotovitel byl vysoutěžen druhou veřejnou zakázkou. Pokračování ve stavebních pracích zahájila nově vybraná firma v únoru 2014 a ukončila v červnu 2014. V prázdninových měsících probíhala instalace vybavení do všech prostor zrekonstruovaného pavilonu.

 


V následující tabulce je uveden přehled výdajů projektu a výše obdržené dotace:

 

 

 

Kč (s DPH)

Výše celkových nákladů projektu

 

 

25.074.595,00

Vlastní spolufinancování (rozpočet Města Pohořelice)

 

 

13.067.842,17

Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF

 

 

                7.111.676,45

   

V lednu 2015 proběhla závěrečná administrace projektu. Byla předložena závěrečná monitorovací zpráva dotačnímu orgánu tj. Úřadu regionální rady ROP Jihovýchod. Koncem měsíce dubna 2015 obdrželo město Pohořelice dotaci ve výši 7,112 mil. Kč.

 

Dne 22. 8. 2014 proběhl v prostorách zrekonstruovaného pavilonu den otevřených dveří pro děti, rodiče a širokou veřejnost.

 

Na úspěšné realizaci celého projektu se podílely tyto firmy:

Tocháček spol. s r.o.

zhotovitel díla

PK OSSENDORF s.r.o.

technický dozor investora, koordinace BOZP

OK. Ateliér s.r.o.

projektová dokumentace, autorský dozor

BENJAMÍN

vybavení učeben

Petr Hrůza - CHEVRON GASTRO

vybavení gastro

Eurovision, a.s.

zpracování žádosti o dotaci

EuroPace s.r.o.

administrace veřejných zakázek

 

Na realizaci projektu a jeho včasném dokončení se velkou měrou zasloužilo vedení Mateřské školy Pohořelice a její pracovníci, kteří ve školním roce 2013/2014  zajišťovali chod mateřské školy v provizorních podmínkách a často za ruchu bouracích a stavebních prací.

Poděkování a uznání patří také vedení ZŠ a MŠ Pohořelice a pracovnicím školní kuchyně této organizace, které po dobu jednoho školního roku zabezpečovaly (mimo jídel pro žáky ZŠ) i přípravu jídel pro děti a zaměstnance MŠ Pohořelice, (Hybešova 955).

 

Za investora projektu, tj. Město Pohořelice, se staral o celý projekt od jeho počátků až do dnešních dnů projektový tým ve složení:

 • Ing. Josef Svoboda – projektový manažer (starosta)
 • Bc. Miroslav Novák – projektový manažer (místostarosta)
 • Ing. Hana Mlýnková – hlavní koordinátor projektu
 • Bc. Daniel Dvořák – technický asistent
 • Ing. Pavel Stejskal – technický asistent
 • Jitka Dočekalová, Soňa Čeperová, Jana Panochová – účetní

 

Pro město Pohořelice je velmi pozitivní, že se tento projekt podporující rozvoj školství ve městě podařilo zrealizovat, a že prostředky Evropské unie v našem městě pomohou k rozvoji a zkvalitnění vzdělávání dětí i dalších občanů města.

 

Za projektový tým Ing. Josef Svoboda, Ing. Hana Mlýnková

9528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30
středa: 08:00 do 11:00 a 14:30 do 16:30

Město Pohorelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu