Řízení o vydání ÚP Odrovice

Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, (dále jen „úřad územního plánování“), jako pořizovatel Územního plánu Odrovice dle §6 odst.1 písm. c) a § 13 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s §52 odst.1 stavebního zákona a §171-173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájení řízení o vydání Územního plánu Odrovice a konání veřejného projednání.

Pořizovatel, v souladu s ustanoveními § 52 a § 22 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve spojení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), oznamuje, že veřejné projednání návrhu Územního plánu Odrovice se bude konat dne 24. července 2019 v 15,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Odrovice za účasti projektanta, společnosti KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno - Ing. arch. Pavel Klein, který podá odborný výklad.

Úplné znění návrhu Územního plánu Odrovice bude vystaveno k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 19.06.2019 u pořizovatele, především v úřední dny (pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.) místnost C332 a na Obecním úřadu Odrovice. Současně bude v elektronické podobě vystaveno na elektronické úřední desce Městského úřadu Pohořelice http://www.pohorelice.cz v sekci veřejné vyhlášky a na elektronické úřední desce Obce Odrovice http://www.odrovice.cz.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.
Ve stejné lhůtě mohou proti návrhu Územního plánu Odrovice podat námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Námitky, musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K tomu je samostatně k dokumentaci přiložen výčet změn provedených od společného jednání o návrhu Územního plánu Odrovice, tzv. změnový list.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Textová část - výrok, odůvodnění (s vyznačením změn od společného jednání)

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Odrovice na udržitelný rozvoj území

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Výkres etapizace

Koordinační výkres

Předpokládané zábory půdního fondu

Výkres širších vztahů

 

Vyhodnocení projednání - společné jednání

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

Hlašení do emailu

S ohledem na občany v částech města s nedostatečnou slyšitelností místního rozhlasu a pracující mimo území města, nabízíme možnost zasílání hlášení místního rozhlasu na zaslanou emailovou adresu.

Po zaslání kontaktní adresy na adresu sekretariat@pohorelice.cz s předmětem

hlaseni_do_posty

bude zasíláno hlášení místního rozhlasu.

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu