Řízení o vydání ÚP Pohořelice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU POHOŘELICE

Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, (dále jen „úřad územního plánování“), jako pořizovatel Územního plánu Pohořelice dle §6 odst.1 písm. c) a § 13 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 171-173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájení řízení o vydání Územního plánu Pohořelice a konání veřejného projednání.

Pořizovatel, v souladu s ustanoveními § 52 a § 22 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve spojení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), oznamuje, že veřejné projednání návrhu Územního plánu Pohořelice se bude konat dne 04.11.2019 v 15,00 hod. v kongresovém sále Městského úřadu Pohořelice za účasti projektanta, společnosti AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, 627 00 Brno - Ing. arch. Milan Hučík, který podá odborný výklad.

Úplné znění návrhu Územního plánu Pohořelice bude vystaveno k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 04.10.2019 u pořizovatele, především v úřední dny (pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.) místnost C332. Současně bude v elektronické podobě vystaveno na elektronické úřední desce Města Pohořelice http://www.pohorelice.cz v sekci veřejné vyhlášky.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.
Ve stejné lhůtě mohou proti návrhu Územního plánu Pohořelice podat námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Námitky, musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Tyto změny provedené od společného jednání o návrhu Územního plánu Pohořelice jsou v dokumentaci barevně vyznačeny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Textová část - výrok

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství

Výkres technické infrastruktury - energetika a spoje

Textová část - odůvodnění

Koordinační výkres

Předpokládané zábory půdního fondu

Výkres širších vztahů

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu