Řízení o vydání změny č. 10 ÚPNSÚ Pohořelice


Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, (dále jen „úřad územního plánování“), jako pořizovatel Změny č.10 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice dle §6 odst.1 písm.c) a § 13 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s §52 odst.1 stavebního zákona a §171-173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájení řízení o vydání Změny č.10 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice a konání veřejného projednání.

Pořizovatel, v souladu s ustanoveními § 52 odst.1 a § 22 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve spojení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), oznamuje, že veřejné projednání návrhu Změny č.10 Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice se bude konat dne 23.listopadu 2015 v 16,00 hod. v kongresovém sále Městského úřadu Pohořelice za účasti zpracovatele, kterým je společnost AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, 627 00  Brno - Ing.arch. Milan Hučík, který podá odborný výklad.

Vyhláška

Návrh opatření obecné povahy   příloha

Textová část - výrok

Hlavní výkres    legenda

Regulační výkres   legenda

Energetika a spoje

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Textová část odůvodnění

Předpokládané zábory půdního fondu

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu