Rozsudek NSS

Dne 19.12.2012 Nejvyšší správní soud rozsudkem č.j. 6Ao 4/2010-88, který nabyl právní moci dne 21.1.2013 rozhodl takto :
"Opatření obecné povahy - Územní plán sídelního útvaru Pohořelice, schválený zastupitelstvem města Pohořelice dne 25. 1. 1995, s e v části vymezení ploch a trasy rychlostní silnice R52 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami, včetně mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť a souvisejících ochranných pásem ruší dnem nabytí právní moci tohoto rozsudku."

Výše uvedený rozsudek je k nahlédnutí na Městském úřadě Pohořelice, kancelář tajemníka, nebo na Odboru územního plánování a stavebním úřadu.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu